PETYCJE

PETYCJE

Petycja Szulc-Efekt sp. z o. o. dotycząca szkoleń Urzędników w związku ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi

Kierownik Jednostki Samorządu Terytorialnego (dalej JST) - w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526.)  Dane Podmiotu wnoszącego petycję znajdują się poniżej [...]

Petycja do Prezesa Poczty Polskiej Pana Krzysztofa Falkowskiego w sprawie przestępczych działań pocztowców w stosunku do obywateli polskich.

TYMCZASOWA RADA STANU NARODU POLSKIEGO SPOŁECZNY KOMITET KONSTYTUCYJNY   Aktywnie działamy na rzecz respektowania i egzekwowania Naturalnych Praw Człowieka, Konstytucji i Demokracji Komitet Sterujący sprawowaniem [...]

Petycja w sprawie urządzeń do dekontaminacji pomieszczeń

Kierownik Jednostki Samorządu Terytorialnego (dalej JST) - w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 , 583)  Dane Podmiotu wnoszącego petycję znajdują się poniżej [...]

Petycja w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy

Działając na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. 2014 poz. 1195, t.j. Dz.U. 2018 poz. 870) wnoszę o utworzenie: - Młodzieżowej Rady Gminy. Uzasadnienie Utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy pozwoli młodzieży [...]

Petycja w sprawie poparcia obniżenia stawki Vat na drewno opałowe

W związku z trudną sytuacją na rynku paliwowym i wspieraniem przez rząd niektórych nośników energii (węgiel, gaz, paliwa płynne) zwracamy się do Państwa z prośbą o przyłączenie się do naszej petycji w sprawie obniżenia stawki vat [...]

Petycja Szulc-Efekt sp. z o.o. w sprawie planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe - zgodnie z dyspozycją 19 ust. Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U.2017.220 t.j. z 2017.02.06)

Kierownik Jednostki Samorządu Terytorialnego (dalej JST) - w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559,583) Dane Podmiotu wnoszącego petycję znajdują się poniżej oraz w [...]

Petycja w sprawie wdrażanie środków poprawy efektywności energetycznej.

Kierownik Jednostki Samorządu Terytorialnego (dalej JST) - w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 , 583)    Dane Podmiotu wnoszącego petycję [...]

Petycja "Alarm! STOP zabójczemu GMO - STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE!"

List otwarty do Prezydenta RP, Członków Rządu RP, Posłów, Senatorów, Senatorów, Wójtów i Radnych Gmin w Polsce Pan Andrzej Duda - Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Członkowie Rządu RP, Posłowie i Senatorowie, Wójtowie [...]

Petycja do Rady Miasta/Gminy ws uchwalenia przez tutejszą Radę Miasta/Gminy uchwały: „W obronie prawdy, godności i wolności człowieka"

Tymczasowa Rada Stanu Narodu Polskiego Społeczny Komitet Konstytucyjny zwraca się z petycją do tutejszej Rady Miasta / Gminy o uchwalenie w trybie pilnym załączonej poniżej uchwały dotyczącej ochrony i obrony prawdy, godności [...]

Petycja Józefa Struszczyka do Rady Miejskiej w Piątku w sprawie podjęcia uchwały

PETYCJA Działając zgodnie z artykułem 63 Konstytucji RP oraz ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach dających nam prawo do składania petycji w interesie publicznym, a także artykułem 18b ustawy o samorządzie gminnym wzywam Radę [...]

Petycja Szulc-Efekt sp. z o.o. w sprawie maseczek i środków do dezynfekcji

Kierownik Jednostki Samorządu Terytorialnego (dalej JST) - w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713)Dane wnioskodawcy/petycjodawcy* znajdują się poniżej oraz - w [...]

Petycja Szulc-Efekt sp. z o.o. w sprawie środków do dezynfekcji

Kierownik Jednostki Samorządu Terytorialnego (dalej JST) - w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713)    Dane wnioskodawcy/petycjodawcy* znajdują się [...]

Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego (wprowadzenie lokalnej „tarczy antykryzysowej”)

Działając w imieniu własnym, na zasadzie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach, składam niniejszą petycję w interesie publicznym i postuluję o zmianę przepisów prawa miejscowego, a w szczególności wprowadzenie [...]

Petycja - stop zagrożeniu zdrowia i życia

W interesie publicznym wnosimy o: przyjęcie przez Radę Miasta/Gminy uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem.zobowiązanie Burmistrza/ Wójta/Przewodniczącego Rady do:wykonania Uchwały;opublikowania jej na [...]

Petycja Obywatelska Mieszkańców Sołectwa Pokrzywnica w sprawie likwidacji punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Pokrzywnicy.

Na podstawie art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 221. Kodeksu postępowania administracyjnego mieszkańcy sołectwa Pokrzywnica zwracają się z petycją obywatelską w sprawie likwidacji punktu selektywnej zbiórki odpadów [...]

Petycja/wniosek w sprawie udzielenia informacji publicznej dotyczącej realizacji Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2018r. poz. 2137)

Kierownik Jednostki Samorządu Terytorialnego (dalej JST) - w rozumieniu art, 33 ust. 3 Ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 t.j. z dnia 2018.05.24) Dane wnioskodawcy/petycjodawcy znajdują się poniżej oraz - w załączonym [...]

Wniosek w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej i odrębna Petycja - w jednym piśmie - na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP - Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego

Preambuła Wniosku: przekazując na państwa ręce niniejszą petycję, pragnę zwrócić uwagę na zagadnienie transformacji cyfrowej obrotu jak zachodzi w całej gospodarce. Pragnę przy tym wskazać, że wartość obrotu gotówkowego w [...]

Wniosek o udzielenie informacji publicznej w przedmiocie - jakie łączne koszty poniosła Gmina w 2018 r. w związku z korzystaniem z usług telekomunikacyjnych?

§1.1) Na mocy art. 61 Konstytucji RP, w trybie inter alia:  art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. f,  art. 6 ust. 1 pkt 5  Ustawy z dnia 6 września o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2018.1330 t.j. z 2018.07.10)   - [...]

Petycja w sprawie udziału pojazdów elektrycznych oraz pojazdów napędzanych gazem ziemnym w ramach floty pojazdów wykorzystywanych przez Gminę/Miasto do realizacji zadań publicznych.

(...) §1) Na mocy art. 61 Konstytucji RP, w trybie art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit c Ustawy z dnia 6 września o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2016.1764 tj. z 2016.10.26) wnosimy o udzielenie informacji publicznej w przedmiocie  - [...]

Petycja w sprawie informowania mikroprzedsiębiorców

Szanowna Pani Szanowny Pan Wójt/Burmistrz/Prezydent   Dane wnioskodawców//petycjodawców znajdują się poniżej oraz - w załączonym pliku sygnowanym kwalifikowanym podpisem elektronicznym  - stosownie do dyspozycji [...]

Petycję do Kierownika JST o przeprowadzenie analizy i rozważnie instalacji na budynkach użytkowanych przez Urząd - testowo lub docelowo - systemów fotowoltaicznych

Petycja Odrębna -  do rozpatrzenia w trybie ustawy o petycjach. Treść petycji: §5) Na mocy art. 63 Konstytucji RP w związku z art 2 pkt 1, 2 i 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) w związku z [...]

metryczka