Budżet Gminy Piątek na rok 2010


Akt prawny
Uchwała NR XXXII/177/09 Rady Gminy Piątekz dnia 28 grudnia 2009 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Piątek na rok 2010.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz.220 i Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 ) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 Nr 169 poz. 1420, z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217, Nr 170 poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666, Nr 161, poz. 1277) Rada Gminy Piątek uchwala, co następuje:
§ 1
Dochody budżetu gminy w wysokości 14.372.854,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2
1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 17.373.609,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. W tym na zadania inwestycyjne w wysokości 6.398.446,00 zł zgodnie z załącznikiem 3a.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 873.146,00,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.
§ 3
Określa się planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 3.000.755,00 zł.
§ 4
1. Określa się plan przychodów budżetowych na kwotę 3.645,736,00 zł, w tym z tytułu:
1) planowanych przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów w bankach krajowych w kwocie 2.118.525,00 zł,
2) planowanych przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek na kwotę 1.527.211,00 zł.
2. Przychody określone w ust. 1 stanowić będą źródła pokrycia:
1) deficytu budżetowego w kwocie 3.000.755,00 zł,
2) rozchodów budżetowych z tytułu przypadających do spłat w roku 2010 rat pożyczek i kredytów w wysokości 644.981,00 zł.
§ 5
Przychody budżetu w wysokości 3.645.736,00 zł, rozchody w wysokości 644.981,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 6
W budżecie tworzy się rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 25.000,00 zł.
§ 7
Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5 i załącznikiem nr 6.
§ 8
Ustala się dotację dla Powiatu Łęczyckiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 6.000,00 zł z przeznaczeniem na dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół.
§ 9
Ustala się dotację w wysokości 167.500,00 dla gminy Bielawy na przebudowę ciągu dróg gminnych nr 105020E i nr 104216E na odcinku Oszkowice-Orenice-Łazin.
§ 10
Ustala się dotację w wysokości 3.700,00 zł dla gminy Miasto Ozorków na pokrycie kosztów w zakresie wychowania przedszkolnego niepełnosprawnego dziecka z terenu gminy Piątek.
§ 11
Ustala się dotację w wysokości 16.800,00 zł dla samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.
§ 12
Ustala się dotację w wysokości 35.000,00 zł dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadania publicznego w 2010 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 13
1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 92.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych na kwotę 92.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Ustala się wydatki w kwocie 3.000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8a.
§ 14
Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody 232.000,00 zł,
2) wydatki 232.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
§ 15
Ustala się plan przychodów zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Piątku w wysokości 1.651.462,00 zł oraz plan wydatków w wysokości 1.651.462,00 zł.
§ 16
Ustala się dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury na kwotę 70.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.
§ 17
Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:
1) finansowanie planowanego deficytu kwotę 3.221.299,00 zł,
2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 754.981,00 zł
§ 18
Upoważnia się Wójta Gminy Piątek do:
1) zaciągania zobowiązań:
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3,
b) na finansowanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych zgodnie z załącznikiem nr 12.
c) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym 2011 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 r.,
2) dokonywania przeniesień wydatków między rozdziałami w ramach działu oraz między paragrafami w ramach rozdziałów,
3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.
§ 19
Załącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2009 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 10.
§ 20
Wójt Gminy Piątek przedstawi Radzie Gminy Piątek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze w terminie do 31.08.2010 r. zawierającą zestawienie dochodów i wydatków, dochody w działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej, wydatki w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej z wyszczególnieniem dotacji i wydatków na inwestycje.
§ 21
Gminny Ośrodek Kultury przedstawi Wójtowi Gminy w terminie do dnia:
a) 31 lipca 2010 r. informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2010 r. uwzględniając w szczególności stan należności i zobowiązań w tym wymagalnych;
b) 28 lutego 2011 r. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego w szczegółowości nie mniejszej niż w planie finansowym.
§ 22
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piątek.
§ 23
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Załącznik 1
Część opisowa do budżetu Gminy Piątek na rok 2010
Działalność samorządu terytorialnego zależy od uregulowań prawnych w zakresie systemu finansowego. Do planowania budżetu na rok 2010 spełnione zostały podstawowe warunki, a mianowicie znane są wskaźniki wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, plan dotacji celowych na zadania zlecone, kwoty subwencji oraz planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Opracowując plan budżetu na rok 2010 przyjęto, że średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie 101,0 %, średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzenia w sferze budżetowej w wysokości 101,0 %.
Zaplanowane dochody na rok 2010 wynoszą 14.372.854,00 zł, w tym dotacje celowe na zadania zlecone administracji rządowej na kwotę 1.777.037,00 zł. Projektowana subwencja ogólna dla Gminy Piątek to kwota 7.451.829,00,00 zł w tym subwencja oświatowa to kwota 4.148.388,00 zł, część wyrównawcza 3.303.441,00 zł, z tego kwota podstawowa 2.501.411,00 zł i kwota uzupełniająca 802.030,00 zł, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych to kwota 967.436,00 zł. Mając na uwadze trudną sytuację materialną rolników tutejszej gminy dla ustalenia podatku rolnego przyjęto kwotę 34,00 zł za 1 q żyta. Większość podatków i opłat przyjętych do projektu założono w odniesieniu do wykonania budżetu roku 2009.
Wydatki budżetowe zaplanowano na kwotę 17.373.609,00 zł.
Dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo. W dziale tym zaplanowano kwotę 3.407.995,00 zł, w tym na wydatki majątkowe kwotę 3.395.000,00 zł, z czego na kanalizację sanitarną miejscowości Piątek + odwodnienie terenu kwotę 1.000.000,00 zł., na dokończenie wodociągowania na terenie Gminy Piątek przeznaczono kwotę 395.000,00 zł., na rozbudowę stacji uzdatniania wody 2.000.000,00 zł. Środki w wysokości 12.995,00 zł przeznaczono na finansowanie działalności Izb Rolniczych w wysokości 2 % planowanych dochodów z tytułu podatku rolnego.
W Dz. 600 – Transport i łączność zaplanowano kwotę 1.967.500,00 zł, w tym wydatki inwestycyjne to kwota 1.737.500,00 zł. Na przebudowę drogi gminnej Pokrzywnica kwotę 300.000,00 zł., na przebudowę drogi gminnej Łubnica – 200.000,00 zł., na remont drogi gminnej Goślub, Janowice, Łubnica, Górki Łubnickie 1.070.000,00. Na przebudowę ciągu dróg gminnych nr 105020E i nr 104216E na odcinku Oszkowice-Orenice-Łazin kwotę 167.500 zł. Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg i mostów, remonty chodników, szlakowanie, odśnieżanie, wykaszanie poboczy drogowych oraz inne drobne naprawy przeznaczono kwotę 230.000,00 zł.
W Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano kwotę 10.000,00 zł. Środki w wysokości 10.000,00 zł zostały przeznaczone na gospodarkę gruntami i nieruchomościami oraz na drobne naprawy budynków komunalnych.
W Dz. 710 – Działalność usługowa zaplanowano kwotę 71.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Piątek.
W Dz. 750 – Administracja publiczna zaplanowano kwotę 2.089.348,00zł; są to wynagrodzenia pracowników samorządowych, pracowników prowadzących zadania zlecone administracji rządowej, pracowników prac publicznych, zakup materiałów biurowych, oleju opałowego, środków czystości, opłaty za telefon i fax., za energię elektryczną, diety radnych, środki na promocję gminy oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem i realizacją statutowych zadań. Na wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano 16.800,00 zł – kwotę tę przeznaczono na budowę zintegrowanego systemu e - usług publicznych(Wrota Regionu Łódzkiego).
W Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa; kwota 1.040,00 zł zostanie przeznaczona na aktualizację rejestru wyborców.
W Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano kwotę 87.200,00 zł. Na Obronę Cywilną kwotę 700,00 zł ,środki w wysokości 1.500,00 zł na zakup paliwa dla Policji w Piątku, na zarządzanie kryzysowe ustalono rezerwę celową w wysokości 25.000,00 zł. Na Ochotnicze Staże Pożarne kwotę 60.000,00 zł, na wydatki bieżące 60.000,00 zł.
W Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki zawiązane z ich poborem przewidziano kwotę 50.000,00 zł. Ustalono środki w wysokości 45.000,00 zł na wynagrodzenia prowizyjne sołtysów, pozostałą kwotę na wydatki związane z poborem tych dochodów.
W Dz. 757 – Obsługa długu publicznego kwota 110.000,00 zł przeznaczona zostanie na zapłacenie odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.
W Dz. 801 – Oświata i wychowanie kwota 5.468.270,00 zł w tym kwota 2.506.652,00 zł na utrzymanie szkół podstawowych. Kwota 45.404,00 zł na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, kwota 709.150,00 zł na utrzymanie przedszkola w tym dotacja dla gminy Miasto Ozorków na pokrycie kosztów w zakresie wychowania przedszkolnego niepełnosprawnego dziecka. Na utrzymanie gimnazjum kwotę 1.638.388,00 zł, kwotę 286.108,00 zł przeznaczono na dowożenie uczniów do szkół oraz kwotę 25.515,00 zł na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. Kwotę 247.472,00 zł przeznaczono na zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej.Na pozostałą działalność przeznaczono kwotę 9.581,00 zł.
W Dz. 851 – Ochrona Zdrowia; kwota 95.000,00 zł. Kwota 92.000,00 zł to wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, natomiast kwota 3.000,00 zł na wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii.
W Dz. 852 – Pomoc Społeczna to kwota 2.352.910,00 zł . Na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego przeznacza się kwotę 1.700.000,00 zł ,na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe to kwota 147.235,00zł , składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne ustalono kwotę 6.708,00 zł. Na dodatki mieszkaniowe kwotę 45.000,00 zł, na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku zaplanowano kwotę 215.000,00 zł. Na usługi opiekuńcze zaplanowano kwotę 55.400,00 zł na dożywianie uczniów kwotę 40.000,00 zł, na zasiłki stałe 55.385,00 zł oraz na domy pomocy społecznej 60.000,00 zł. Na pokrycie kosztów w ramach realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich zaplanowano kwotę 28.182,00 zł.
W Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza przeznaczono kwotę 8.900,00 zł, w tym dotacja w wysokości 6.000,00 zł na dowożenie uczniów specjalnej troski do szkół.
W Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska to kwota 1.436.146,00 zł. Na utrzymanie zieleni w miastach zaplanowano kwotę 15.000,00 zł, na oświetlenie uliczne i jego konserwację kwotę 450.000,00 zł, w tym na wydatki bieżące 150.000,00, na wydatki inwestycyjne – oświetlenie gminy Piątek 300.000,00 zł. Na pozostałą działalność zaplanowano kwotę 963.146,00 zł, w tym na wydatki majątkowe 873.146,00 zł są to środki przeznaczone na ” Rewitalizację Parku w Piątku”. Na wydatki związane z utrzymaniem zwierząt w schroniskach 8.000,00 zł.
W Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przeznaczono kwotę 178.300,00 zł; na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Piątku przeznacza się kwotę 70.000,00 zł, na pozostałe zadania w zakresie kultury przeznaczono kwotę 38.300,00 zł. Na domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby przeznaczono dotacje w wysokości 70.000,00 zł.
W Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport kwota 40.000,00 zł. Ustalono dotacje w wysokości 35.000,00 na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu. Na pozostałą działalność przeznaczono środki w wysokości 5.000,00 zł.- są to wydatki inwestycyjne na zadanie „Odnowa terenów określonych w obrębie działki 233 i 237 w Piekarach – rekreacja i sport”.
W budżecie gminy ustalono przychody w kwocie 3.645.736 zł ,są to przychody z planowanych kredytów, które zostaną zaciągnięte w wybranym banku w trybie określonym w przepisach prawo zamówień publicznych oraz pożyczek, które zostaną zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Na spłatę otrzymanych pożyczek i kredytów zaplanowano w budżecie gminy kwotę 644.981,00 zł. Ogółem planowany nakład na zadania inwestycyjne wyniesie w 2010 roku 6.395.476,00 zł.

Załącznik nr 1 (41kB) pdf
Załącznik nr 2 (45kB) pdf
Załącznik nr 3 (41kB) pdf
Załącznik nr 3a (41kB) pdf
Załącznik nr 4 (26kB) pdf
Załącznik nr 5 (27kB) pdf
Załącznik nr 6 (27kB) pdf
Załącznik nr 7 (19kB) pdf
Załącznik nr 8 (21kB) pdf
Załącznik nr 8a (21kB) pdf
Załącznik nr 9 (21kB) pdf
Załącznik nr 10 (23kB) pdf
Załącznik nr 11 (21kB) pdf
Załącznik nr 12 (36kB) pdf
Załącznik nr 13 (23kB) pdf

metryczka


Wytworzył: A. Matusiak (28 grudnia 2009)
Opublikował: Jacek A. Michalski (29 stycznia 2010, 09:08:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 5481