Budżet na rok 2004

UCHWAŁA Nr XIV/72/04
RADY GMINY PIĄTEK
z dnia  20 lutego 2004 roku.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piątek na rok 2004 oraz upoważnienia
Wójta do przenoszenia planów budżetowych.

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4, pkt.9 d, pkt.10 w związku z art.51 ust.1 i ust.2, art. 57 i 58 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz.220 i Nr 62, poz.558,  Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568 ) oraz art. 109 , art. 124 ust.1,2,3,4 ,art. 135 ust.2  ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148 oraz z 2003 r.  Nr 45, poz.391, Nr 65, poz. 594, Nr 96 poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851 ) oraz  uchwały nr 66/ VIII/95 z dnia 29.09.1995 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu i art. 420,421 ust. 5 ustawy z dnia 27.04.2001 r. prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz.627, Nr 115, poz. 1229 oraz z 2002 r. Nr 74, poz.676, Nr 113, poz. 984, Nr 153. poz.1271, Nr 233, poz.1957, Dz. U. z 2003 r. Nr 46, poz. 392, Nr 80 poz. 717, Nr 80 poz. 721, Nr 162, poz.1568, Nr 175, poz.1693, Nr 190, poz. 1865, Nr 217, poz. 2124 )

Rada Gminy uchwala co następuje:

 § 1. Uchwala się dochody Gminy w wysokości 8.950.812,00 zł.
Szczegółowe źródła dochodów określa załącznik  nr 1.

 § 2. Ustala się wydatki budżetowe w wysokości  9.365.861,00 zł  - w tym rezerwa ogólna w wysokości 20.000,00 zł.
Przeznaczenie wydatków określa załącznik nr 2.

 § 3.1 Przypadające do spłaty w 2004 r. raty pożyczek i kredytów zostaną sfinansowane z dochodów roku 2004 .
 2. Wydatki nie znajdujące pokrycia w kwocie 872.949,00 zł, zostaną sfinansowane kredytem w wysokości 160.000,00 zł  na budowę mostu we wsi Czerników oraz kredytem w kwocie 500.000,00 zł na modernizację stacji wodociągowej w Piątku.  Kredyty zostaną zaciągnięte w wybranym banku w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych.
 3. Pożyczki w kwocie 212.949,00 zł to jest :
1) 142.949,00 zł na budowę wodociągu we wsiach Mchowice, Śladków Podleśny, Śladków  Rozlazły,
2) 70.000,00 zł na budowę wodociągu we wsiach Jasionna, Piaski Stare, Górki Łubnickie.
3) Pożyczki zostaną zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony  Środowiska i   Gospodarki  Wodnej w Łodzi.
 4. Zobowiązania zostaną spłacone z dochodów gminy tj. z podatku dochodowego od osób fizycznych  oraz podatku rolnego.

 § 4. Na spłatę rat pożyczek i kredytów przeznacza się dochody roku 2004 w kwocie 457.900,00zł ,załącznik nr 3.

 § 5. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w roku budżetowym oraz wysokości nakładów  na poszczególne zadania w 2004 roku w kwocie 3.233.547,00 zł  stanowiący załącznik  nr 4.
 
 § 6.Ustala się dotacje dla zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały w kwocie 30.000,00 zł.

 § 7. 1. Ustala się dochody związane z realizacją zadań w zakresie administracji rządowej zleconych gminie w kwocie  322.270,00 zł ,załącznik nr  6.
 2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji  rządowej zleconych gminie na kwotę 322.270,00  załącznik nr 7.

 § 8 .Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę  50.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych na kwotę 50.000,00 zł załącznik nr 8.

 § 9. Ustala się plan finansowy funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej stanowiący załącznik  nr 9 do uchwały .

 § 10. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania przeniesień wydatków między rozdziałami w ramach działu oraz między paragrafami w ramach rozdziału.

 § 11. Wójt Gminy przedstawi Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze zawierające zestawienie dochodów i wydatków, dochody w działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej, wydatki w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej z wyszczególnieniem dotacji i wydatków na inwestycje.

 §  12. Wykonanie budżetu zleca się Wójtowi Gminy.

 § 13. Uchwała wchodzi  w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od  dnia 1 stycznia 2004 roku i podlega ogłoszeniu w sposób przewidziany dla aktów
prawa miejscowego w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

metryczka


Wytworzył: Teresa Błocisz (17 września 2004)
Opublikował: Filip Bartosiak (17 września 2004, 12:41:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 6838