Budżet na rok 2018

Uchwała nr XXXVI/185/17
Rady Gminy Piątek
z dnia 28 grudnia 2017


w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2018.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, 2232) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), Rada Gminy Piątek postanawia:


§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 22.296.093,00 zl, z tego:
1) bieżące w kwocie 22.296.093,00 zł;
2) majątkowe w kwocie 0,00 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie: 29.575.525,00 zł z tego:
1) bieżące w kwocie 20.775.525,00 zł;
2) majątkowe w kwocie 8.800.000,00 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Ustala się plan zadań inwestycyjnych Gminy Piątek na 2018 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 7.279.432,00 zł.
2. Określa się plan przychodów budżetowych z tytułu emisji obligacji na kwotę 8.000.000,00 zł. Przychody będą stanowić źródła pokrycia:
1) deficytu budżetowego w wysokości 7.279.432,00 zł;
2) rozchodów budżetowych z tytułu przypadających do spłaty w roku 2018 kredytów w wysokości 720.568,00 zł.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 720.568,00 zł z następujących tytułów:
1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 720.568,00 zł;
4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów:
1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu 300.000,00 zł;
2) koszty powstałe w związku z umową kredy tu oraz spłatą kredytów w wysokości 33.040,00 zł;
5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji obligacji:
1) sfinansowanie planowanego deficytu 7.279.432,00 zł;
2) spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów 720.568,00 zł.

§ 3. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 74.476,00 zł.

§ 4. Ustala się rezerwę celową w wysokości 63.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5.
W wydatkach budżetu zabezpiecza się środki z tytułu potencjalnych w 2018 r. spłat kwot wynikających z udzielonego przez Gminę poręczenia wraz z należnymi odsetkami w kwocie 72.732,00 zł.

§ 6. Ustala się plan dochodów i wydatków Gminy Piątek związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. Ustala się plan dochodów w kwocie 104.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 100.000,00 zł na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 4.000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8. Ustala się plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2018 r. zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 9. Ustala się dotacje podmiotowe dla instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 10. Ustala się plan przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Piątku zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 11. Załącza się plan dochodów budżetu państwa na 2018 r. związanych z realizacją zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 12. Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 13. Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań związanych z utrzymaniem porządku i czystości w Gminie zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów oraz emisji obligacji:
1) Na pokrycie przejściowego deficytu do kwoty 300.000,00 zł;
2) Na pokrycie planowanego deficytu 7.279.432,00 zł;
3) Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 720.568,00 zł.

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, w zakresie wydatków bieżących w ramach działu.

§ 16. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek budżetowych Gminy uprawnień do:
1) dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach planów finansowych tych jednostek w obrębie rozdziałów i paragrafów w ramach działu. Przemieszczenia nie obejmują planowanych wydatków bieżących na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatków majątkowych.

§ 17. Wójt Gminy Piątek przedstawi Radzie Gminy Piątek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi:
1) informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze w terminie do 31.08.2018 r. zawierającą zestawienie dochodów, wydatków, dochody w działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej, wydatki w działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej z wyszczególnieniem dotacji i wydatków na inwestycje;
2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej z wyszczególnieniem wykonania dochodów bieżących, dochodów majątkowych, wydatków bieżących, wydatków majątkowych, w tym na obsługę długu, przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia oraz relacji kwoty długu i spłat do dochodów;
3) informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zawierającą kwoty wykonanych za I półrocze wydatków;
4) informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2018 r. Gminnego Ośrodka Kultury uwzględniając w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych;
5) informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2018 r. Gminnej Biblioteki Publicznej uwzględniając w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

§ 18. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piątek.

Uchwała nr XXXVI/185/17 Rady Gminy Piątek w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2018. (8395kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Anna Matusiak (28 grudnia 2017)
Opublikował: Jacek A. Michalski (9 stycznia 2018, 11:28:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1736