Budżet na rok 2020

Uchwała nr XV/83/20
Rady Miejskiej w Piątku
z dnia 10 stycznia 2020


w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), Rada Miejska w Piątku postanawia:


§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 29.182.322,25 zł, z tego:
1) bieżące w kwocie 28.416.323,00 zł;
2) majątkowe w kwocie 765.999,25 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie: 28.810.572,25 zł z tego:
1) bieżące w kwocie 25.763.914,82 zł;
2) majątkowe w kwocie 3.046.657,43 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Ustala się plan zadań inwestycyjnych Gminy Piątek na 2020 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3.
4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem  Nr 4.

§ 2. 1. Nadwyżka budżetowa w wysokości 371.750,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.
2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 371.750,00 zł z następujących tytułów:
1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 371.750,00  zł;
4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów:
1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu 300.000,00 zł;
2) koszty powstałe w związku z umową kredytu w wysokości 20.000,00 zł;

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 100.000,00 zł.
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 80.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4. Ustala się plan dochodów i wydatków Gminy Piątek związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2020 rok zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5. Ustala się plan dochodów w kwocie 107.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 103.000,00 zł na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 4.000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 6. Ustala się plan dotacji dla jednostek  sektora finansów publicznych na 2020 r. zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 7. Ustala się plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2020 r. zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 8. Ustala się dotacje podmiotowe dla instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 9. Ustala się plan przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Piątku zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 10. Załącza się plan dochodów budżetu państwa na 2020 r. związanych z realizacją zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 11. Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 12. Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań związanych z utrzymaniem porządku i czystości w Gminie zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Piątku do zaciągania kredytów:
1) Na pokrycie przejściowego deficytu do kwoty 300.000,00 zł;

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Piątku do dokonywania przeniesień planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, w zakresie wydatków bieżących w ramach działu.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza Piątku do przekazania kierownikom jednostek budżetowych Gminy uprawnień do:
1) dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach planów finansowych tych jednostek w obrębie rozdziałów i paragrafów w ramach działu. Przemieszczenia nie obejmują planowanych wydatków bieżących na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatków majątkowych.

§ 16. Burmistrz Piątku przedstawi Radzie Miejskiej w Piątku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi:
1) informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze w terminie do 31.08.2020 r. zawierającą zestawienie dochodów, wydatków, dochody w działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej, wydatki w działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej z wyszczególnieniem dotacji i wydatków na inwestycje;
2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej z wyszczególnieniem wykonania dochodów bieżących, dochodów majątkowych, wydatków bieżących, wydatków majątkowych, w tym na obsługę długu, przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia oraz relacji kwoty długu i spłat do dochodów;
3) informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zawierającą kwoty wykonanych za I półrocze wydatków;
4) informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 r. Gminnego Ośrodka Kultury uwzględniając w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych;
5) informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 r. Gminnej  Biblioteki Publicznej uwzględniając w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

§ 17. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Piątku.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od dnia 1  stycznia 2020 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piątku.

Uchwała nr XV/83/20 (7829kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Anna Matusiak (10 stycznia 2020)
Opublikował: Jacek A. Michalski (17 stycznia 2020, 13:02:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1473