Obwieszczenie Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 29.12.2020

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 362 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 z późn. zm.)
o b w i e s z c z a m
                                                                                                                     
Z A W I A D O M I E N I E
Na podstawie art. 131 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) zwanej dalej KPA, tut. organ zawiadamia, iż w dniu 11.12.2020 r. Minister Klimatu i Środowiska uchylił w całości zaskarżoną decyzję Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 06.11.2020 r., znak: RŚVI.7033.7.2019.IZ, nakładającą na Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, na podstawie art. 362 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 z późn. zm.), obowiązek ograniczenia negatywnego oddziaływania akustycznego na środowisko w związku z eksploatacją autostrady A1 Toruń - Stryków na odcinku od granicy województwa kujawsko- pomorskiego/ łódzkiego do węzła Łódź Północ od km 244+300 do km 295+850 i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia.

Z treścią decyzji Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11.12.2020 r., znak: DIŚ-V.432.9.2020.MW, można zapoznać się w siedzibie Wydziału Środowiska i Gospodarki Wodnej Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, przy al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, po uprzednim kontakcie telefonicznym pod numerem telefonu 42 663 35 30.
Zgodnie z art. 3 § 2 pkt 1 oraz art. 53 § 1 i art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.), służy stronie skarga wnoszona na piśmie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie za pośrednictwem Ministra Klimatu i Środowiska (ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa), w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji.

Wpis stały od skargi wnoszonej do Wojewódzkiego Sądu Apelacyjnego wynosi 200 zł. Strona ma możliwość ubiegania się o zwolnienie od kosztów albo przyznania prawa pomocy. Zgodnie z art. 57 § 5 KPA termin uważa się za zachowany m. in. jeżeli przed upływem pismo zostało nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe, którym obecnie jest Poczta Polska S.A. Nadanie pisma w placówce innego operatora będzie skuteczne, o ile zostanie ono doręczone przed upływem terminu na jego złożenie.
Z up. Marszałka Województwa Łódzkiego
Wojciech Frątczak
Dyrektor Departamentu
Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Obwieszczenie (427kB) pdf
Zawiadomienie (416kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wojciech Frątczak (29 grudnia 2020)
Opublikował: Jacek A. Michalski (31 grudnia 2020, 08:32:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 281