Zawiadomienia

Zawiadomienia

Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego - budowa linii kablowej niskiego napięcia nN na działkach nr ewid. 385/2, 387, 388/7 i 388/10 obr. Konarzew, gm. Piątek

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735, 1491) zawiadamiam o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla [...]

Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego - Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4Kv, przebudowa słupowej stacji transformatorowej SN/Nn 15/0,4Kv” - Piekary, gm. Piątek

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735, 1491) zawiadamiam o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla [...]

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych dla przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w msc. Leżajna, gmina Piątek - proj. Leżajna II

Na podstawie art. 21 ust.2 pkt 10, art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na [...]

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydanie decyzji - Budowa elektrowni słonecznej "Sułkowice Drugie I" i "Sułkowice Drugie II"

Na podstawie art. 21 ust.2 pkt 10, art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego „Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia w obr. geod. Piątek

Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735, 1491) oraz na podstawie art. 53 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia - Budowa Elektrowni Słonecznej - obręb Sułkowice 1

Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735) w skrócie kpa, w związku z art. 74 ust. 3 i art. 75 ust.4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia „Budowa Elektrowni Słonecznej na działce nr ew. 91 obręb Sułkowice I, gmina Piątek

Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735) w skrócie kpa, w związku z art. 74 ust. 3 i art. 75 ust.4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki nr ew. 302 obręb Piekary"

Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735) w skrócie kpa, w związku z art. 74 ust. 3 i art. 75 ust.4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji dla przedsięwzięcia „Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki obręb Śladków Podleśny, gmina Piątek"

Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735) w skrócie kpa, w związku z art. 74 ust. 3 i art. 75 ust.4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. [...]

Zawiadomienie - obwieszczenie o zakończeniu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizowanego przedsięwzięcia

Na podstawie art. 21 ust.2 pkt 10, art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na [...]

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego

Odnosząc się do ogólnej zasady czynnego udziału stron w postępowaniu , o której mowa w art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256), w związku z art. 72 ust. 1 ustawy z [...]

Zawiadomienie o o zakończeniu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z 7 czerwca 2021 r.

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizowanego przedsięwzięcia Na podstawie art. 21 ust.2 pkt 10, art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października [...]

Zawiadomienie o braku możliwości dotrzymania ustawowego terminu do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji - budowa farmy fotowoltaicznej - obręb Piątek

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), w związku z art. 75 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o [...]

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizowanego przedsięwzięcia - Budowa farmy fotowoltaicznej Boguszyce II

Na podstawie art. 21 ust.2 pkt 10, art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na [...]

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizowanego przedsięwzięcia - Budowa farmy fotowoltaicznej Boguszyce 1

Na podstawie art. 21 ust.2 pkt 10, art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na [...]

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizowanego przedsięwzięcia - budowa 3 farm fotowoltaicznych w Śladkowie Podleśnym

Na podstawie art. 21 ust.2 pkt 10, art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na [...]

Zawiadomienie Burmistrza Piątku o zakończeniu postępowania administracyjnego z dnia 19.04.2021r.

Odnosząc się do ogólnej zasady czynnego udziału stron w postępowaniu , o której mowa w art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256), w związku z art. 72 ust. 1 ustawy z [...]

Zawiadomienie o braku możliwości dotrzymania terminu ustawowego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), w związku z art. 75 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o [...]

metryczka