Statut Gminy Piątek

UCHWAŁA NR XLII/228/2018
RADY GMINY PIĄTEK
z dnia 29 sierpnia 2018 r.
w sprawie Statutu Gminy Piątek

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ) uchwala się, co następuje:


DZIAŁ I
Postanowienia ogólne

 
§1.1. Statut Gminy Piątek, zwany w treści Statutu „Statutem Gminy", stanowi o ustroju Gminy Piątek, jednostce samorządu terytorialnego w rozumieniu przepisów z dnia 8 marca    
o samorządzie gminnym
2. Statut określa w szczególności:
1) organizację wewnętrzną oraz tryb pracy organów gminy;
2) zasady działania klubów radnych;
3) zasady i tryb działania Komisji rewizyjnej;
4) zasady i tryb działania Komisji skarg, wniosków i petycji;
5) zasady tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia jednostek pomocniczych;
6) zasady uczestnictwa organu wykonawczego jednostki pomocniczej w pracach rady gminy;
7) uprawnienia jednostki pomocniczej do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy;
8) zasady dostępu i korzystania z dokumentów wytworzonych przez organy gminy w ramach wykonywania zadań publicznych.
§ 2. Ilekroć w Statucie Gminy jest mowa o:
1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Piątek;
2) Komisji rady - należy przez to rozumieć Komisję Rady Gminy Piątek;
3) Komisji rewizyjnej - należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Rady Gminy Piątek;
4) Komisji skarg, wniosków i petycji - należy przez to rozumieć Komisję Skarg, Wniosków    i Petycji Rady Gminy Piątek;
5) Przewodniczącym Rady Gminy - należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Gminy;
6)  Radzie Gminy - należy przez to rozumieć Radę Gminy Piątek;
5) Statucie Gminy - należy przez to rozumieć Statut Gminy Piątek;
6)  Wójcie Gminy - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Piątek;
7) ustawie o samorządzie gminnym - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j.  Dz. U. z 2018 r. poz. 994).
§ 3. Siedzibą organów Gminy jest Piątek.
 
DZIAŁ II
Rada Gminy


Rozdział 1
Postanowienia ogólne

 
§ 4.  Organem stanowiącym i kontrolnym Gminy jest Rada Gminy Piątek.
§ 5. Pracę Rady Gminy organizuje oraz prowadzi jej obrady Przewodniczący Rady Gminy lub Wiceprzewodniczący. W przypadku nieobecności Przewodniczącego lub niemożności pełnienia funkcji i niewyznaczenia Wiceprzewodniczącego, obowiązki Przewodniczącego wykonuje radny najstarszy wiekiem.

Rozdział 2
Radni Rady Gminy

 
§ 6.1. Klub radnych rozpoczyna działalność z chwilą podania przez osobę reprezentującą Klub lub osobę upoważnioną przez Klub informacji na Sesji Rady Gminy o składzie osobowym Klubu, jego nazwie oraz zasadach reprezentacji.
2. Wystąpienie radnego z Klubu radnych następuje z chwilą jednostronnego oświadczenia woli radnego o wystąpieniu z Klubu lub oświadczenia woli o niewyrażeniu zgody na zasady reprezentacji Klubu.
§ 7 Wójt Gminy udostępnia klubowi radnych pomieszczenie wyposażone w odpowiedni sprzęt biurowy i materiały biurowe, w celu organizacji i odbywania spotkań oraz narad  
w Urzędzie Gminy, jeśli tematem tych spotkań albo narad są sprawy związane z działalnością i zadaniami Rady Gminy.
§ 8. 1. Przewodniczący Rady ustala w porozumieniu z Wójtem Gminy zasady odbywania
w Urzędzie Gminy bezpośrednich spotkań mieszkańców Gminy z radnymi.
2. Zasady, o których mowa w ust. 1 podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy.
3. Zasady spotkań radnych i mieszkańców w Urzędzie Gminy powinny uwzględniać ochronę danych osobowych mieszkańców.
§ 9. Przewodniczący Rady może wydać polecenie służbowe pracownikowi Urzędu Gminy wykonującemu zadania organizacyjne, prawne lub inne zadania związane z funkcjonowaniem rady gminy, komisji rady i radnych, aby interpelacje i zapytania złożone na piśmie przez radnego w Urzędzie Gminy przekazywał niezwłocznie w jego imieniu Wójtowi.
§ 10. 1.W przypadku wniosku pracodawcy o rozwiązanie z radnym stosunku pracy, Rada Gminy może powołać doraźną komisję rady do zbadania okoliczności sprawy.
2. Komisja rady, o której mowa w ust. 1 przeprowadza postępowanie wyjaśniające i przedkłada ustalenia oraz wnioski na piśmie Przewodniczącemu Rady Gminy oraz na sesji Rady Gminy.
3. Przed podjęciem decyzji w przedmiocie wskazanym w ust. 1 Rada Gminy powinna umożliwić radnemu złożenie wyjaśnień.
§ 11. Radny w celu uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej w związku z udziałem
w pracach organów gminy, okazuje pracodawcy pisemne zawiadomienie zawierające określenie terminu odbycia sesji Rady Gminy lub posiedzenia Komisji Rady, podpisane przez Przewodniczącego Rady Gminy lub Przewodniczącego  Komisji Rady.
§ 12. 1. Radny otrzymuje podpisany przez Przewodniczącego Rady dokument potwierdzający pełnienie funkcji radnego (identyfikator / legitymację).
2. Wzór identyfikatora / legitymacji, o którym/ej mowa w ust. 1, ustala Rada Gminy.
 
Rozdział 3
Sesja Rady Gminy

 
§ 13. 1. Sesją Rady Gminy jest formalnie zwoływane przez Przewodniczący Rady Gminy lub inną uprawnioną osobę, w trybie ustawy o samorządzie gminnym, posiedzenie radnych Rady Gminy.
2. O zwołaniu sesji Rady Gminy powiadamia się radnych na piśmie, najpóźniej na 7 dni przed terminem obrad, z zastrzeżeniem § 13 ust. 1:
l) za pośrednictwem pocztowego operatora publicznego, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru wystawionym na adres zamieszkania lub adres wskazany przez radnego. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli powiadomienie zostało skutecznie nadane najpóźniej 8 dnia przed terminem obrad;
2) w inny sposób za pokwitowaniem, decyduje data dostarczenia powiadomienia - na adres zamieszkania lub na adres wskazany przez radnego;
3)  w inny skuteczny sposób.
3. W powiadomieniu o sesji należy podać:
1) termin rozpoczęcia;
2) miejsce odbycia;
3) porządek obrad
- oraz, załączyć projekty uchwal jak również inne niezbędne materiały związane
z porządkiem obrad. Projekt budżetu Gminy na rok kalendarzowy dostarcza się radnym najpóźniej na 14 dni przed sesją.
4. Materiały, o których mowa w ust. 3, w tym szczególnie;
1) o dużej objętości, za zgodą radnego;
2) których skopiowanie i dostarczenie wiązałoby się poniesieniem nieproporcjonalnych kosztów, nakładów pracy lub trudnościami technicznymi
- uznaje się za dostarczone o ile zostały udostępnione radnemu w formie elektronicznej lub do wglądu w Urzędzie Gminy Piątek.
5. W przypadku niedotrzymania terminów, o których mowa w ust. 2 lub 3 albo wystąpienia innych nieprawidłowości w dostarczeniu radnym powiadomień o sesji lub materiałów, Rada Gminy w trybie § 19 ust. 2 rozstrzyga czy sesję kontynuować, czy wyznaczyć nowy termin sesji. Uwagi co do poprawności zwołania sesji i wnioski o jej odroczenie mogą zgłaszać radni, wyłącznie w punkcie „otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad".
§ 14. 1. Wójt Gminy lub co najmniej ¼ ustawowego składu radnych mogą złożyć wniosek
o zwołanie i odbycie sesji w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, uznaje się za złożony skutecznie, jeżeli zawiera:
1) proponowany porządek obrad;
2) projekty uchwał (chyba, że porządek z obrad nie zawiera punktów, w których mają być podjęte uchwały),
- i został dostarczony Przewodniczącemu Rady Gminy lub złożony w sekretariacie Urzędu Gminy Piątek w godzinach urzędowania;
§ 15. Przewodniczący Rady Gminy ustala listę osób zaproszonych na sesję w konsultacji
z Wójtem Gminy.
§ 16. Radny potwierdza swoją obecność na sesji i posiedzeniu komisji rady podpisem na liście obecności.
 § 17. Wójt Gminy zapewnia Radzie Gminy obsługę organizacyjno-techniczną, niezbędną do realizacji funkcji organu stanowiącego Gminy, w tym przygotowywanie dokumentacji, ekspedycję korespondencji oraz udostępnienie, wyposażonych w odpowiedni sprzęt biurowy, pomieszczeń:
1) dla potrzeb Przewodniczącego Rady Gminy;
2) do odbywania sesji, posiedzeń komisji i spotkań radnych z mieszkańcami;
3) w celu przechowywania dokumentacji wytworzonej w ramach działalności rady.
§ 18. 1. Przewodniczący Rady Gminy, może przedłożyć Radzie Gminy harmonogram sesji na rok kalendarzowy, nie dłużej jednak niż do końca kadencji Rady Gminy, zawierający przewidywane tematy lub krótkie opisy przedmiotu sesji.
2. Projekt harmonogramu, o którym mowa w ust. 1 opracowuje Przewodniczący Rady Gminy uwzględniając propozycje komisji rady, radnych, klubów radnych oraz Wójta Gminy. Harmonogram nie jest wiążący.
§ 19. 1. Przewodniczący obrad rozpoczyna sesję wypowiadając formułę: „Otwieram sesję Rady Gminy Piątek ".
2.  W przypadku wystąpienia nieusuwalnej przeszkody w prowadzeniu sesji, w szczególności braku wymaganego kworum w trakcie głosowania, Przewodniczący obrad ogłasza przerwę techniczną i podejmuje odpowiednie czynności organizacyjno-techniczne w celu usunięcia przeszkody. Jeżeli usunięcie przeszkody np. zebranie kworum nie jest możliwe, zamyka sesję.
3.  Fakt zamknięcia sesji z powodów, o których mowa w ust. 2 odnotowuje się w protokole. Sprawy ujęte w porządku obrad, a niezrealizowane, Przewodniczący Rady Gminy ujmuje
w porządku obrad najbliższej sesji.
§ 20. l. Po otwarciu sesji, Przewodniczący obrad przedstawia porządek obrad, do którego Rada Gminy na wniosek radnego, klubu radnych, komisji rady lub Wójta Gminy może wprowadzić zmiany polegające na:
1) dodaniu nowego punktu do porządku obrad;
2) zdjęciu punktu z zaproponowanego porządku obrad;
3) zmianie kolejności punktów w porządku obrad;
4) zmianie treści (przedmiotu, zakresu, sposobu obradowania itd.) punktu obrad.
2. Wprowadzenie zmian, o których mowa w ust. 1, odbywa się po przeprowadzeniu głosowania jawnego, w którym co najmniej 8 radnych (bezwzględna większość ustawowego składu rady) opowie się za ich wprowadzeniem.
3.  Porządek obrad obejmuje rozpatrzenie uchwały zgłoszonej w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, jeżeli projekt uchwały został złożony przed sesją, zgodnie
z zasadami zgłaszania inicjatyw obywatelskich a Przewodniczący Rady nie mógł lub odmówił umieszczenia jej w porządku obrad.
4. Porządek sesji Rady Gminy na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi Gminy, w pierwszej kolejności przewiduje rozpatrzenie
i przeprowadzenie debaty o raporcie o stanie Gminy.
5. Zmiana porządku obrad, w przypadku sesji zwołanej w trybie określonym w § 13, wymaga zgody wnioskodawcy wyrażonej przed głosowanie, o którym mowa w ust. 2.
§ 21. Rada Gminy w trybie § 20 ust. 2, może postanowić o (odroczeniu) przerwaniu sesji i na wniosek Przewodniczącego, o kontynuowaniu jej w innym, wyznaczonym terminie
z zastrzeżeniem § 13.
§ 22. 1. Porządek obrad winien przewidywać możliwość wypowiedzenia się oraz zgłaszanie uwag przez radnych do treści protokołu z poprzedniej sesji o którym mowa § 29. Protokół jest udostępniany radnym do zapoznania się nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zamknięcia sesji.
2. W przypadku, gdy kolejna sesja odbywa się w terminie krótszym niż 14 dni, protokół winien być omówiony na sesji w najbliższym możliwym terminie.
3. Na wniosek radnego, protokół lub jego fragment zostaje odczytany na sesji.
4. Radni mogą zgłaszać wnioski w sprawie zmiany lub uzupełnienia protokołu, przy czym
o ich uwzględnieniu rozstrzyga Przewodniczący obrad po wysłuchaniu protokolanta
i przesłuchaniu nagrania z przebiegu sesji.
5. Jeżeli wniosek wskazany w ust. 4 nie zostanie uwzględniony wnioskodawca może odwołać się do Rady Gminy. W przypadku nieuwzględnienia wniosku przez Radę Gminy jego treść zostaje dołączona do protokołu jako tzw. zdanie odrębne.
§ 23. 1. Przewodniczący obrad czuwa nad sprawnym przebiegiem sesji wypowiadając zwięzłe i jasne polecenia.
2. Przewodniczący obrad może czynić radnym uwagi w przypadku wypowiedzi nie na temat oraz w sprawie czasu trwania wystąpienia, używając sformułowań typu „do rzeczy", „proszę kończyć" itp.
3. Jeżeli temat lub sposób wystąpienia mówcy zakłóca porządek obrad, bądź uchybia powadze organów Gminy, Przewodniczący obrad może odebrać mu głos, odnotowując ten fakt
w protokole.
§ 24. 1. Przewodniczący obrad prowadzi sesję według ustalonego porządku obrad. Wskazuje kolejno poszczególne punkty, odczytuje ich treść, otwiera i prowadzi dyskusję.
2.  Przewodniczący obrad zamyka dyskusję w poszczególnych punktach porządku obrad po wyczerpaniu listy mówców lub braku zgłoszeń do zabrania głosu, wypowiadając zwięzłe formuły np. „zamykam dyskusję w tym punkcie". W razie potrzeby, Przewodniczący obrad może zarządzić przerwę w celu umożliwienia komisji rady, Wójtowi Gminy lub klubowi radnych zajęcia stanowiska wobec zgłoszonych wniosków, bądź przygotowania poprawek
w rozpatrywanym projekcie uchwały lub innym dokumencie.
3. W przypadku, gdy punkt obejmuje głosowanie nad uchwałą lub inne czynności, Przewodniczący obrad używa również odpowiednich, zwięzłych formuł, w szczególności „zamykam dyskusję, przystępujemy do głosowania", „przechodzimy do czytania opinii", „proszę o wyjaśnienia Wójta Gminy".
4.  Przed głosowaniem Przewodniczący obrad każdorazowo sprawdza czy liczba obecnych radnych na sali obrad spełnia wymagane kworum i stwierdza ten fakt wypowiadając formułę: „stwierdzam kworum, przystępujemy do glosowania, proszę komisję uchwał o przedstawienie wniosku (lub uchwały)".
5.  Po zarządzeniu głosowania można zabrać głos tylko w celu zgłoszenia i uzasadnienia wniosku formalnego w sprawie sposobu lub porządku głosowania.
6. Po wyczerpaniu porządku sesji Przewodniczący obrad kończy sesję wypowiadając formułę „zamykam sesję Rady Gminy Piątek”.
§ 25. 1. Przewodniczący obrad udziela głosu według kolejności zgłoszeń.
2. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący obrad może udzielić głosu poza kolejnością, w tym szczególnie w sprawie wniosków natury formalnej:
1) stwierdzenia kworum;
2) zmiany porządku obrad;
3) zakończenia dyskusji;
4) przejścia do głosowania nad wnioskiem lub uchwałą;
5) zamknięcia listy mówców lub kandydatów;
6) ograniczenia czasu wystąpień;
7) zarządzenia przerwy;
8) odesłania projektu uchwały do komisji rady;
9) ponownego przeliczenia głosów;
10)  przestrzegania ustalonych w Statucie postanowień dotyczących obrad Rady Gminy.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, wymagający rozstrzygnięcia przez Radę Gminy, Przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie po dopuszczeniu w dyskusji na przemian głosów „za" wnioskiem i głosów „przeciwko" wnioskowi.
§ 26. 1. Przewodniczący obrad może uzależnić udzielanie głosu na sesji osobom spośród publiczności, po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Gminy, przy czym przepis § 23 Statutu Gminy stosuje się odpowiednio.
2. Przewodniczący obrad może umożliwić mieszkańcom gminy obecnym na sesji złożenie skarg lub wniosków do protokołu.
3. Na sesji Rady Gminy w punkcie którym rozpatrywany jest raport o stanie Gminy
i prowadzona debata nad tym raportem Przewodniczący Rady dopuszcza do głosu formalnie zgłoszonych mieszkańców Gminy po otwarciu dyskusji w pierwszej kolejności przed wystąpieniami radnych.
§ 27. Przewodniczący obrad może po uprzednim ostrzeżeniu nakazać opuszczenie sali obrad osobom spośród publiczności, które swoim zachowaniem lub wystąpieniami zakłócają porządek obrad, bądź naruszają powagę sesji. Fakt ten odnotowuje się w protokole.
§ 28. Obsługę administracyjno-techniczną sesji Rady Gminy, polegającą w szczególności na:
1) sporządzeniu zawiadomień o sesji dla radnych  gości zaproszonych i dostarczenie adresatom;
2) przygotowaniu materiałów na sesję, w tym projektów uchwał i ich dostarczenie radnym;
3) przygotowaniu sali obrad oraz jej wyposażenia adekwatnie do przewidywanego porządku obrad;
4) sporządzeniu dokumentacji, w tym protokołu z obrad;
5) sporządzeniu uchwał podjętych na sesji,
- zapewnia Wójt Gminy.
§ 29. 1. Z przebiegu  sesji Rady Gminy sporządza się protokół.
2. Protokół powinien odzwierciedlać chronologiczny przebieg sesji i zawierać w szczególności:
1) numer, datę i miejsce odbycia sesji, ze wskazaniem godziny jej otwarcia i zamknięcia;
2) oświadczenia Przewodniczącego obrad dotyczące prawomocności obrad złożone w oparciu o listę obecności podpisaną przez radnych;
3) stwierdzenie Przewodniczącego obrad o prawidłowości zwołania sesji oraz zgłoszone przez radnych uwagi w tym zakresie;
4) odnotowanie faktu sporządzenia protokołu z poprzedniej sesji;
5)  porządek obrad, w tym opis sposobu dokonania ewentualnych zmian w porządku obrad, okoliczności odroczenia, bądź zamknięcia sesji;
6) określenie wniesionych pod obrady projektów uchwał ze wskazaniem wnioskodawców;
7) treść zgłoszonych wniosków ze wskazaniem wnioskodawców z wyszczególnieniem liczby radnych obecnych na sesji;
8) wykaz uchwalonych uchwał i wniosków wraz z opisem przebiegu głosowania oraz sumy głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”;
9) inne istotne fakty mogące mieć wpływ na ważność przebiegu sesji i podjęte uchwały;
10) nazwisko i imię oraz funkcję Przewodniczącego obrad;
11) nazwisko i imię oraz stanowisko służbowe osób sporządzających protokół.
§ 30. 1. Do protokołu o którym mowa w § 29 dołącza się:
1) listę obecności radnych podpisywaną tuż przed rozpoczęciem sesji;
2)  komplet materiałów dostarczonych radnym wraz z powiadomieniem o sesji oraz innych materiałów dostarczonych radnym związanych z przebiegiem sesji;
3) złożone na piśmie usprawiedliwienia osób nieobecnych;
4) oświadczenia i inne dokumenty złożone na ręce Przewodniczącego obrad;
5) wykazy głosowania zawierające określone sprawy w jakiej głosowanie było przeprowadzane oraz imienny wykaz radnych, ze wskazaniem sposobu głosowania przez radnego tzn. czy opowiedział się za „uchwałą, kandydaturą lub wnioskiem”, był „przeciw”, czy „wstrzymał się od głosu”;
6) dokumentację wytworzoną w związku z przeprowadzeniem głosowania tajnego (karty głosowań, protokół z obliczenia głosów i ustalenia wyników głosowania;
7) inne dokumenty wytworzone w związku z protokołowaną sesją.
2.  Uchwały doręcza się niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia zakończenia sesji Wójtowi Gminy. Wyciągi z protokołu doręcza się gminnym jednostkom organizacyjnym, które o nie wystąpią lub dotyczą ich działalności.

Rozdział 4
Uchwały Rady Gminy


§ 31.1. Sprawę rozpatrywaną podczas sesji Rada rozstrzyga, podejmując uchwałę w formie odrębnego dokumentu.
2. W przypadku uchwały o charakterze proceduralnym poprzestaje się na odpowiednim odnotowaniu jej w protokole z sesji , o którym mowa w § 29.
§ 32. Elementy uchwały, o której mowa w § 31 ust. 1 Statutu Gminy:
1) tytuł, w skład którego wchodzi:
a) nazwa aktu prawnego (uchwała),
b) numer, w skład którego wchodzi, numer kolejny sesji w kadencji (cyfra rzymska), kolejny numer uchwały w kadencji (cyfra arabska) i rok podjęcia uchwały (dwie ostatnie cyfry roku),
c) nazwę organu, który uchwałę wydał,
d) datę podjęcia (głosowania),
e) krótkie określenie przedmiotu uchwały.
2) podstawa prawna, ze wskazaniem miejsca jej publikacji   
-mają charakter techniczno-organizacyjny i nie podlegają zatwierdzeniu w głosowaniu na sesji.                                                                                                                                                                                             
2. Zatwierdzenia w głosowaniu nie wymaga również korekta eliminująca z podjętej uchwały oczywiste błędy, w tym w szczególności: oczywiste omyłki pisarskie, błędy ortograficzne, rachunkowe, błędy w numeracji jednostek systematyzacyjnych, zmiana formy graficznej szkiców, tabel, jeżeli ich korekta nie spowoduje zmiany skutków prawnych, które uchwała miała wywołać w wersji uchwalonej.
§ 33.1. Ostateczną treść projektu uchwały oraz wniosku, z wyjątkiem wniosku formalnego, redaguje i przedstawia przed głosowaniem powołana na sesji, z pośród radnych, komisja uchwał.
2. Przewodniczący komisji uchwał przed poddaniem wniosku pod głosowanie, precyzuje
i ogłasza zebranym proponowaną treść w taki sposób, aby wniosek nie budził wątpliwości co do intencji wnioskodawcy.
3. Przy braku sprzeciwu ze strony radnych, komisja uchwał przed głosowaniem może wskazać odpowiedni dokument zawierający treść projektu uchwały, bądź wniosku, bez jego odczytywania.
4. W pierwszej kolejności Przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie wniosek, który może wykluczyć potrzebę głosowania nad pozostałymi wnioskami.
§ 34. Pod uchwałą Rady Gminy podjętą na sesji Przewodniczący obrad składa własnoręczny podpis. W razie niedającej się usunąć przeszkody uniemożliwiającej złożenie podpisu pod uchwałą przez Przewodniczącego obrad - podpis składa Przewodniczący Rady Gminy.
 
Rozdział 5
Tryb głosowania na sesji Rady Gminy
 

§ 35. Przewodniczący obrad, przed rozpoczęciem głosowania stwierdza, czy jest spełniony wymóg kworum, tj. czy na sali obrad jest obecnych co najmniej 8 radnych.
§ 36. 1. Rada głosuje za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowania, opowiada się „za” uchwałą, kandydaturą lub wnioskiem, jest „przeciw”, czy o ile jest to dopuszczalne w procedurze danego głosowania „wstrzymuje się od głosu” dodatkowo sygnalizując sposób głosowania przez podniesienie ręki.
2. Głosowanie imienne odbywa się w taki sposób, że radny, po wywołaniu kolejno z listy przez Przewodniczącego obrad, wypowiada się, czy jest „za” uchwałą, kandydaturą lub wnioskiem, czy jest „przeciw” czy o ile jest to dopuszczalne w procedurze danego głosowania „wstrzymuje się od głosu”.
3. Rada Gminy może postanowić, iż głosowanie jawne zostanie przeprowadzone przy użyciu imiennie podpisanych kart do głosowania.
4. Wyniki głosowania jawnego bezpośrednio po głosowaniu, ogłasza Przewodniczący obrad.
§ 37. 1. Głosowanie tajne na sesji przeprowadza się przy pomocy odpowiednio przygotowanych kart do głosowania, zgodnie z ustalonym każdorazowo przez Radę Gminy regulaminem.
2. Spełnienie warunku tajności polega na zapewnieniu radnemu możliwości dyskretnego oddania głosu bez wglądu innych osób.
3.  Głosowanie tajne przeprowadza komisja skrutacyjna.
4.  Komisja skrutacyjna, przed przystąpieniem do głosowania, objaśnia sposób głosowania
w tym szczególnie sposób wypełnienia karty do głosowania i przeprowadza je, wyczytując kolejno nazwiska radnych z listy obecności, którzy następnie wrzucają do urny otrzymane wcześniej karty do głosowania.
5.  Po przeliczeniu głosów, publicznie na sali obrad przez komisję skrutacyjną, Przewodniczący komisji skrutacyjnej odczytuje protokół z przeprowadzonego głosowania zawierający wyniki głosowania.
§ 38. 1. Głosowanie zwykłą większością głosów polega na wyborze, bądź zatwierdzeniu kandydatury lub wniosku, który uzyskał największą liczbę głosów. W przypadku głosowania nad uchwałą albo w wyborach, w których zgłoszono jedną kandydaturę, bądź jeden wniosek - wybór lub zatwierdzenie następuje wówczas, gdy głosów za uchwałą, kandydaturą lub za wnioskiem jest więcej niż przeciw.
2.  Głosowanie bezwzględną większością głosów polega na wyborze, bądź zatwierdzeniu kandydatury, uchwały lub wniosku, który otrzymał więcej głosów „za" niż połowa, odpowiednio:
1) w głosowaniu jawnym;
a) liczby radnych obecnych na sali obrad uprawnionych do głosowania;
b) ustawowego składu rady;
2) w głosowaniu tajnym;
a) liczby radnych biorących udział w głosowaniu ( którym wydano karty do głosowania);
b) ustawowego składu rady.
§ 39. W przypadku głosowania w sprawie wyboru lub powołania osób, Przewodniczący obrad przed zamknięciem listy kandydatów pyta każdego kandydata, czy wyraża zgodę na kandydowanie. Po otrzymaniu odpowiedzi poddaje pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów, i zarządza głosowanie. Zgoda kandydata może być wyrażona na piśmie lub
w inny niebudzący wątpliwości sposób.

DZIAŁ III
Komisje Rady Gminy


Rozdział 1
Komisje stałe i doraźne

 
§ 40. 1. Komisje rady podejmują i realizują przedsięwzięcia objęte właściwością Rady Gminy, które służą wykonywaniu jej zadań, zgodnie z ustalonym w uchwale ich przedmiotem działania, a w szczególności opiniują projekty uchwał Rady Gminy.
2. Sprawy do rozpatrzenia przez komisje kieruje Przewodniczący Rady Gminy lub Wójt Gminy, z zastrzeżeniem § 42 ust. 1 pkt 2.
3.  Radny może być członkiem nie więcej niż 3 stałych komisji rady. Ograniczenie nie dotyczy komisji rewizyjnej oraz komisji skarg , wniosków i petycji.
§ 41. 1. Komisje rady mogą odbywać wspólne posiedzenia z innymi komisjami rady
z zastrzeżeniem § 42. Sposób prowadzenia wspólnego posiedzenia nie może naruszać autonomii komisji, które biorą udział we wspólnym posiedzeniu.
2. Komisja rady może z własnej inicjatywy podejmować współpracę z komisjami rad innych jednostek samorządu terytorialnego, a nadto z organizacjami społecznymi i zawodowymi,
 o ile jest to związane z realizacją jej zadań.
§ 42. 1. Pracami komisji rady kieruje jej Przewodniczący, powoływany i odwoływany przez komisję rady. Do zadań Przewodniczącego komisji należy w szczególności:
1) ustalenie w porozumieniu z Przewodniczącym Rady Gminy porządku obrad, terminu oraz zwołanie posiedzenia komisji;
2)  wnoszenie podczas posiedzenia komisji, o ujęcie w porządku obrad spraw pozostających
w zakresie działania komisji;
3) zapewnienie przygotowania oraz dostarczenie członkom komisji niezbędnych materiałów;
4)  ustalenie listy gości zaproszonych na posiedzenie komisji rady.
2.  W przypadku niemożności pełnienia funkcji przez Przewodniczącego komisji rady, jej pracami kieruje zastępca przewodniczącego, powoływany i odwoływany przez komisję rady.
3.  Jeżeli Przewodniczący komisji i jego zastępca są nieobecni albo nie mogą pełnić swoich funkcji, posiedzenie komisji rady zwołuje Przewodniczący Rady Gminy.
4.  W przypadku nieobecności Przewodniczącego komisji rady i jego zastępcy na posiedzeniu komisji, obradom przewodniczy wybrany w głosowaniu członek komisji. Do czasu wyboru przewodniczącego obrad w głosowaniu, obrady prowadzi najstarszy wiekiem członek komisji, który wyrazi na to zgodę.
5. Do komisji rady § 28 stosuje się odpowiednio.
6. Komisja rady obraduje na posiedzeniach, przy obecności co najmniej połowy składu komisji.
7.  Szczegółowe zasady działania, w tym odbywania posiedzeń, obradowania, powoływania podkomisji i zespołów, komisja rady ustala we własnym zakresie, działając w porozumieniu
z Przewodniczącym Rady Gminy, a w przypadku nieustalenia tych zasad stosuje odpowiednie przepisy Statutu Gminy.
8.  Z przebiegu posiedzenia komisji rady sporządza się protokół; § 29 ust 2 pkt 1 i 5-11 oraz
§ 30 ust.1 pkt 1, 6, 8 stosuje się odpowiednio.
§ 43. 1. Przewodniczący stałej komisji rady przedstawia Radzie Gminy, w I kwartale lub
w terminie trzech miesięcy od dnia powołania komisji, ramowy plan pracy na rok kalendarzowy, nie dłużej niż do końca kadencji Rady.
2. Po zakończeniu roku kalendarzowego, przewodniczący stałej komisji rady przedstawia Radzie Gminy sprawozdanie z działalności komisji.
3. Przewodniczący komisji doraźnej sprawozdanie składa Radzie Gminy po zakończeniu realizacji powierzonych jej zadań chyba, że ustalenia dokonane w ramach działalności komisji uwzględniają wcześniejsze złożenie informacji na sesji Rady Gminy.
4. Przewodniczący Rady Gminy może polecić przewodniczącemu komisji rady zwołanie posiedzenia komisji, jak również złożenie na sesji Rady Gminy sprawozdania z jej działalności.
§ 44. Opinie i wnioski komisji rady przyjmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
 
Rozdział 2
Komisja Rewizyjna
 

§ 45. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
1) na zlecenie i w zakresie określonym przez Radę Gminy dokonywanie kontroli działalności Wójta Gminy, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych Gminy;
2)  rozpatrywanie:
a) sprawozdania finansowego,
b) sprawozdania z wykonania budżetu Gminy sporządzonego na podstawie danych ewidencji księgowej budżetu,
c) informacji o stanie mienia Gminy
- oraz zaopiniowanie wykonania budżetu Gminy i przedstawienie Radzie Gminy stanowiska
i wniosku w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi Gminy;
3) przed złożeniem wniosku o którym mowa w pkt 2 Komisja może podjąć czynności kontrolne w zakresie gospodarki finansowej Gminy.
§ 46. 1. Komisja Rewizyjna lub zespół kontrolny, o którym mowa w § 49 ust. 3 Statutu,
w związku z wykonywaną działalnością w jednostce kontrolowanej, ma prawo do:
1) wstępu na jej teren;
2) żądania od kierownika jednostki kontrolowanej uzyskania informacji i materiałów;
3) wykonywania kserokopii dowodów;
4) żądania od pracowników wyjaśnień pisemnych lub ustnych do protokołu.
2. Komisja Rewizyjna, w toku kontroli, może zwrócić się do Wójta Gminy z wnioskiem
o zasięgnięcie opinii wyspecjalizowanej instytucji albo przeprowadzenie badania lub ekspertyzy. Ekspertyza nie może dotyczyć oceny merytorycznej działalności Wójta Gminy.
§ 47. 1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwołuje posiedzenia komisji oraz kieruje jej pracą. Przepisy § 13 dotyczące zwoływania Rady Gminy stosuje się odpowiednio
z uwzględnieniem terminów.
2. Podczas nieobecności Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej lub niemożności sprawowania przez niego swojej funkcji, czynności tych dokonuje zastępca przewodniczącego komisji.
§ 48
. 1. Kierownik jednostki kontrolowanej zapewnia Komisji Rewizyjnej niezbędne warunki techniczno-organizacyjne do prowadzenia kontroli.
2. Komisja Rewizyjna, prowadząc czynności kontrolne, nie może w istotny sposób naruszać obowiązującego w kontrolowanej jednostce porządku pracy.
§ 49.1. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach, przy obecności co najmniej połowy składu komisji.
2. Opinie i wnioski Komisji Rewizyjnej przyjmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
3. Do przeprowadzenia określonych czynności kontrolnych Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może wyznaczyć zespół kontrolny składający się z członków Komisji Rewizyjnej.
4. Przewodniczący Rady Gminy wydaje członkom Komisji Rewizyjnej imienne upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, określając zakres i przedmiot kontroli. Upoważnienie podlega okazaniu kierownikowi jednostki kontrolowanej.
§ 50. 1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej są protokołowane; § 29 ust. 2 pkt 1 i 5 – 11 oraz § 30 ust. 1 pkt 1, 6 i 8 stosuje się odpowiednio.
2. Niezależnie od protokołu z posiedzenia, Komisja Rewizyjna (zespół kontrolny) sporządza protokół z przebiegu kontroli, który podpisują wszyscy członkowie Komisji Rewizyjnej (zespołu kontrolnego) biorący udział w czynnościach kontrolnych.
3.  Protokół z przebiegu kontroli ujmuje fakty służące do oceny jednostki kontrolowanej,
w tym szczególnie określa:
1) nazwę i adres jednostki;
2) imię i nazwisko kierownika;
3) imię i nazwisko osób kontrolujących;
4) przedmiot kontroli;
5) czas trwania kontroli;
6) ustalenia faktyczne;
7) stwierdzone uchybienia oraz nieprawidłowości;
8) stanowisko komisji rewizyjnej.
4. Do protokołu można dołączyć wykorzystane informacje, oświadczenia, materiały lub inne dowody.
5. Kierownik jednostki kontrolowanej może wnieść uwagi do protokołu z przebiegu kontroli oraz odnieść się do stwierdzonych nieprawidłowości w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu. Komisja Rewizyjna odnosi się na piśmie do uwag zgłoszonych przez kierownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej.
§ 51. 1.  Rezygnacja, odwołanie członka Komisji Rewizyjnej lub utrata przez niego mandatu radnego nie przerywa prowadzonych czynności, chyba że skład komisji zmniejszy się do liczby mniejszej niż trzy osoby.
2. W przypadku, gdy klub radnych, który utracił swojego przedstawiciela złoży wniosek
o przerwanie prowadzonych czynności, wskazując jednocześnie innego przedstawiciela klubu do jej składu, czynności Komisji ulegają przerwaniu do czasu uzupełnienia składu komisji.
§ 52. 1. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej powołuje Rada Gminy.
2. Komisja Rewizyjna wybiera zastępcę przewodniczącego z pośród swoich członków na posiedzeniu  komisji.
§ 53. 1. Rada Gminy uchwala plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok kalendarzowy w I kwartale tego roku.
2. Plan pracy zawierający:
1) wskazanie jednostki kontrolowanej;
2) zakres kontroli;
3) termin przeprowadzenia kontroli;
- stanowi jednocześnie zalecenie dla Komisji Rewizyjnej o których mowa w § 45 pkt 1.
§ 54. W I kwartale roku kalendarzowego lub po upływie okresu, na który Rada Gminy zatwierdziła plan pracy Komisji Rewizyjnej, Przewodniczący komisji składa na sesji Rady Gminy sprawozdanie z jej działalności.
§ 55. 1. Stanowisko Komisji Rewizyjnej, o którym mowa w § 50 ust. 3 pkt 8, podlega zatwierdzeniu przez Radę Gminy.
2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej najpóźniej na 14 dni przed terminem przedstawienia protokołu z przebiegu kontroli, na sesji Rady Gminy przekazuje Wójtowi Gminy
i kierownikowi kontrolowanej gminnej jednostki organizacyjnej do wglądu dokumenty,
o których mowa w § 50 ust. 3, dotyczące tej kontroli.
§ 56. Wójt Gminy albo kierownik gminnej jednostki organizacyjnej, w terminie 30 dni od zatwierdzenia stanowiska, o którym mowa w § 55 ust. 1, informuje Radę Gminy o działaniach podjętych w związku z jej stanowiskiem.
 
Rozdział 3
Komisja skarg, wniosków i petycji

 
§ 57. 1. Do zadań Komisji skarg, wniosków i petycji należy analiza i opracowanie skierowanych do Rady Gminy:
1) skarg na działalność Wójta Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych;
2) wniosków;
3) petycji składanych przez obywateli.
2. Komisja skarg, wniosków i petycji może przyjmować do protokołu skargi i wnioski wnoszone do rady Gminy ustnie.
§ 58. Jeżeli Komisja skarg, wniosków i petycji uzna, że Rada Gminy nie jest właściwa do rozpatrzenia skargi, wniosku lub petycji złożonych przez obywateli, Przewodniczący Rady Gminy niezwłocznie wskazuje właściwy organ albo przekazuje ją właściwemu organowi,
o czym powiadamia Radę Gminy oraz odpowiednio skarżącego, wnioskodawcę lub autora petycji.
§ 59. 1. Z przebiegu posiedzenia Komisji skarg, wniosków i petycji sporządza się protokół;
§ 29 ust. 2 pkt 1-5 – 11 oraz § 30 ust. 1 pkt 1, 6 i 8 stosuje się odpowiednio.
2. Komisja skarg, wniosków i petycji badając sprawę i prowadząc postępowanie wyjaśniające w związku ze złożoną skargą, wnioskiem lub petycją może:
1) wystąpić do Wójta Gminy albo do właściwego kierownika gminnej jednostki organizacyjnej z wnioskiem o zajęcie stanowiska;
2) zebrać materiały, informacje i wyjaśnienia;
3) przeprowadzić czynności kontrolne; § 4, 46, 48, 49, 50 stosując odpowiednio.
3. Komisja skarg, wniosków i petycji po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego
o którym mowa w ust. 2, wydaje opinię w formie uchwały przyjętej w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów oraz przekazuje ją Przewodniczącemu Rady Gminy.
§ 60. 1. Komisja skarg, wniosków i petycji obraduje na posiedzeniach, przy obecności co najmniej połowy składu komisji.
2. Przewodniczący Komisji skarg, wniosków i petycji zwołuje posiedzenie niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia wpływu skargi, wniosku lub petycji oraz kieruje jej pracami. Przepisy § 13 odnośnie zwoływania posiedzenia Rady Gminy stosuje się odpowiednio
z wyjątkiem terminów.
3. Komisja skarg, wniosków i petycji może odbywać posiedzenia cykliczne  np. stałe dni tygodnia, miesiąca itp. o stałej godzinie bez formalnego zwołania. Miejsce i termin odbywania posiedzeń cyklicznych, podaje się do publicznej wiadomości na zasadach określonych w § 67 ust. 1.
4. Podczas nieobecności Przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji lub niemożności sprawowania przez niego swojej funkcji, czynności tych dokonuje zastępca przewodniczącego komisji.
§ 61. 1. Rezygnacja, odwołanie członka Komisji skarg, wniosków i petycji lub utrata przez niego mandatu radnego nie przerywa prowadzonych czynności, chyba że skład komisji zmniejszy się do liczby mniejszej niż trzy osoby.
2. W przypadku, gdy klub radnych, który utracił swojego przedstawiciela w komisji złoży wniosek o przerwanie prowadzonych czynności, wskazując jednocześnie innego przedstawiciela klubu do jej składu, czynności Komisji ulegają przerwaniu do czasu uzupełnienia składu komisji.
§ 62. 1. Przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji powołuje Rada Gminy.
2. Komisja skarg, wniosków i petycji wybiera zastępcę przewodniczącego z pośród swoich członków na posiedzeniu komisji.
§ 63. W I kwartale roku kalendarzowego Przewodniczący Komisji skarg, wniosków i petycji składa na sesji Rady Gminy sprawozdanie z jej działalności.
 
DZIAŁ IV
Jednostki pomocnicze Gminy


§ 64. 1. Rada Gminy może tworzyć jednostki pomocnicze z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/10 mieszkańców, zamieszkałych na obszarze obejmującym zakres działania powoływanej jednostki, posiadających czynne prawo w wyborach do Rady Gminy.
2. Jednostka pomocnicza, o której mowa w ust. 1 może powstać na wyodrębnionej, zamieszkałej przez co najmniej 50 mieszkańców, jednorodnej ze względu na układ urbanistyczny, części Gminy.
3. Elementem obligatoryjnym poddawanym konsultacjom społecznym zarządzonym
w sprawie powołania jednostki pomocniczej jest proponowany obszar Gminy, na którym jednostka pomocnicza ma funkcjonować oraz projekt statutu.
4. Zasady określone w ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do łączenia, podziału i znoszenia jednostek pomocniczych.
 § 65. Jednostki pomocnicze, o których mowa w § 64 nie prowadzą gospodarki finansowej
w ramach budżetu gminy.
§ 66. Członek organu wykonawczego jednostki pomocniczej Gminy może zabierać głos na sesji Rady Gminy i posiedzeniach komisji rady w sprawach dotyczących jednostki pomocniczej na zasadach właściwych dla radnego Gminy.
 
 
 
DZIAŁ V
Zasady dostępu i korzystania z dokumentów wytworzonych przez organy gminy            w ramach wykonywania zadań publicznych

 
§ 67. 1. Zawiadomienie o miejscu, terminie i porządku obrad Rady Gminy oraz komisji rady podaje się do wiadomości mieszkańców w formie komunikatu, najpóźniej na 5 dni przed sesją lub posiedzeniem Komisji rady w sposób zwyczajowo przyjęty, w tym na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy. W przypadku Komisji skarg, wniosków i petycji oraz komisji doraźnych komunikat może nie zawierać porządku obrad.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin, o którym mowa w ust. 1, może ulec skróceniu.
3. Podczas posiedzenia na sali obrad może być obecna publiczność, która zajmuje wyznaczone w tym celu miejsca.
4. Informacja, o której mowa w ust. 1 zawiera adres strony, na której będzie transmitowany obraz i dźwięk z obrad Rady Gminy oraz adres strony internetowej, na której udostępniony będzie archiwalny zapis obrazu i dźwięku z obrad Rady Gminy.
§ 68. 1. Dostęp do dokumentów obejmuje prawo do wglądu do dokumentacji oraz sporządzania odpisów i notatek z zastrzeżeniem § 69.
2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:
1) sporządzone protokoły z sesji Rady Gminy;
2) sporządzone protokoły z posiedzeń komisji rady;
3) rejestr uchwał wraz z podjętymi uchwałami Rady Gminy;
4) rejestr wniosków i opinii komisji rady wraz z treścią wniosków i opinii;
5) rejestr interpelacji i wniosków radnych wraz z ich treścią i udzielonymi odpowiedziami;
6) rejestr zarządzeń wraz z zarządzeniami Wójta Gminy.
3. Dostęp do dokumentów obejmuje również dokumenty przechowywane w archiwum Urzędu Gminy.
§ 69. 1. Wgląd do dokumentacji oraz sporządzanie z nich odpisów i notatek odbywa się
w obecności pracownika właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Gminy.
2. Sporządzanie odpisów i notatek może obejmować wykonanie lub uzyskanie kopii. Zasady sporządzania kopii ustala Wójt Gminy, uwzględniając warunki organizacyjne Urzędu Gminy oraz ponoszone z tego tytułu koszty.
 
DZIAŁ VI
Przepisy końcowe


§ 70. Traci moc Uchwała Nr XIX/101/16 Rady Gminy Piątek z dnia 31 sierpnia 2016 r.
w sprawie Statutu Gminy Piątek (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2016 r. poz. 4049.
 § 71. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą od dnia rozpoczęcia kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego następnych po kadencji, w czasie której  statut wszedł w życie.

Wytworzył: Renata Lepalczyk (31 sierpnia 2004)
Opublikował: Filip Bartosiak (31 sierpnia 2004, 12:49:16)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (15 listopada 2018, 13:28:11)
Zmieniono: formatowanie tekstu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 17693

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij