Statut Gminy Piątek

Uchwała nr XIX/101/16
Rady Gminy Piątek
z dnia 31 sierpnia 2016

w sprawie Statutu Gminy Piątek
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ) uchwala się, co następuje:

DZIAŁ I.
Postanowienia ogólne
§1.1. Statut Gminy Piątek, zwany w treści Statutu „Statutem Gminy", stanowi o ustroju Gminy Piątek. 2. Statut określa w szczególności:
1) organizację wewnętrzną oraz tryb pracy organów gminy;
2) zasady działania klubów radnych;
3) zasady i tryb działania komisji rewizyjnej;
4) zasady tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia jednostek pomocniczych;
5) zasady uczestnictwa organu wykonawczego jednostki pomocniczej       w pracach rady gminy;
6) uprawnienia    jednostki    pomocniczej    do    prowadzenia    gospodarki       finansowej    w ramach budżetu gminy;
7) zasady dostępu i korzystania z dokumentów wytworzonych przez organy gminy w ramach wykonywania zadań publicznych.
§2. 1. Gmina Piątek, zwana w treści Statutu Gminy „Gminą", jest jednostką       samorządu gminnego w rozumieniu przepisów ustawy o samorządzie gminnym.
2. Wspólnotę    samorządową,    o    której    mowa    w    ust.     1      z    mocy    prawa    tworzą mieszkańcy zamieszkali w granicach administracyjnych Gminy Piątek.
§ 3. Ilekroć w Statucie Gminy jest mowa o:
1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Piątek;
2) komisji rady - należy przez to rozumieć Komisję Rady Gminy Piątek;
3) komisji rewizyjnej - należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Rady Gminy Piątek;
4)  Radzie Gminy - należy przez to rozumieć Radę Gminy Piątek;
5) Statucie Gminy - należy przez to rozumieć Statut Gminy Piątek;
6)  Wójcie Gminy - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Piątek;
7) ustawie o samorządzie gminnym - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446).
§ 4. Siedzibą organów Gminy jest Piątek.

DZIAŁ II

Rada Gminy
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§5. 1. Organem stanowiącym i kontrolnym Gminy jest Rada Gminy Piątek, zwana w treści Statutu Gminy „Radą Gminy".
2. Ustawowy skład Rady Gminy wynosi 15 radnych.
§ 6. Pracę Rady Gminy organizuje Przewodniczący Rady Gminy lub wiceprzewodniczący. W przypadku nieobecności przewodniczącego lub niemożności pełnienia funkcji i niewyznaczenia wiceprzewodniczącego, obowiązki przewodniczącego wykonuje radny najstarszy wiekiem.
Rozdział 2. Prawa i obowiązki radnego
§7.1. Klub radnych tworzą radni w liczbie co najmniej 3 osób.
2. Klub, o którym mowa w ust. 1 rozpoczyna działalność z chwilą podania do wiadomości na sesji Rady Gminy informacji o składzie osobowym klubu, jego nazwie oraz zasadach reprezentacji.
§ 8. Radny oraz klub radnych mają prawo:
1) domagać się wniesienia pod obrady Rady Gminy lub komisji rady spraw, które uznają za ważne z punktu widzenia społeczności lokalnej;
2) kierować do Wójta Gminy interpelacje w sprawach publicznych wspólnoty    samorządowej;
3) zwracać się bezpośrednio do Rady Gminy w sprawach związanych z pełnieniem funkcji radnego;
4) zwracać się do Wójta Gminy o pomoc w realizowaniu obowiązków i uprawnień radnego.
§ 9. 1. Radny ma prawo składania na każdej sesji interpelacji i wniosków w sprawach dotyczących Gminy.
2.  W okresie między sesjami interpelacje i wnioski radny składa na piśmie, za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Gminy.
3.  Wójt Gminy udziela odpowiedzi na interpelację lub wniosek na piśmie, niezwłocznie w terminie nie dłuższym, niż 14 dni od daty jej złożenia.
4.  Wójt Gminy lub wskazana przez niego osoba może ustnie, podczas sesji udzielić odpowiedzi na interpelację albo odnieść się do zgłoszonego wniosku.
§ 10. 1. Mieszkańcy Gminy mają prawo do przedkładania radnym, w siedzibie Urzędu Gminy, wniosków i postulatów w sprawach dotyczących Gminy i jej mieszkańców.
2. Spotkania (przyjęcia mieszkańców), o których mowa w ust. 1, organizuje Wójt Gminy w porozumieniu z Przewodniczącym Rady Gminy. Zasady przyjęć mieszkańców przez radnych ustala Przewodniczący Rady i podaje je do publicznej wiadomości.
§11. 1. W przypadku wniosku pracodawcy o rozwiązanie z radnym stosunku pracy, Rada Gminy może powołać komisję doraźną rady do zbadania okoliczności sprawy.
2.  Komisja rady, o której mowa w ust. 1, przeprowadza postępowanie wyjaśniające i przedkłada ustalenia oraz wnioski na piśmie Przewodniczącemu Rady Gminy oraz na sesji Rady Gminy.
3.  Przed podjęciem decyzji w przedmiocie wskazanym w ust. 1 Rada Gminy winna umożliwić radnemu złożenie wyjaśnień.
Rozdział 3. Sesja Rady Gminy
§ 12. 1. Sesję organizuje Przewodniczący Rady Gminy, ustalając porządek obrad, miejsce oraz datę i godzinę rozpoczęcia.
2. O terminie i miejscu sesji Rady Gminy powiadamia się jej członków na piśmie, najpóźniej na 7 dni przed terminem obrad, z zastrzeżeniem § 13 ust. 1 Statutu Gminy:
l)za pośrednictwem pocztowego operatora publicznego, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli powiadomienie zostało skutecznie nadane najpóźniej 8 dnia przed terminem obrad;
2) w inny sposób za pokwitowaniem, decyduje data dostarczenia powiadomienia - na adres zamieszkania lub na adres wskazany przez radnego;
3)  lub w inny sposób niebudzący wątpliwości.
3.  W powiadomieniu o sesji należy podać porządek obrad, załączyć projekty uchwal oraz inne niezbędne materiały związane z porządkiem obrad, przy czym materiały dotyczące uchwalenia budżetu dostarcza się radnym najpóźniej na 14 dni przed sesją.
4.  W przypadku niedotrzymania terminów, o których mowa w ust. 2 lub 3 albo innych nieprawidłowości w dostarczeniu radnym powiadomień o sesji lub materiałów, Rada Gminy może w trybie § 21 ust. 2 Statutu Gminy wyznaczyć nowy termin jej odbycia. Uwagi co do poprawności zwołania sesji i wnioski o jej odroczenie mogą zgłaszać radni, wyłącznie w punkcie „otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad".
§ 13. 1. Wójt Gminy lub co najmniej 5 radnych mogą złożyć wniosek o zwołanie i odbycie sesji w ciągu 5 dni od dnia złożenia wniosku.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, uznaje się za złożony skutecznie, jeżeli zawiera proponowany porządek obrad wraz z projektami uchwał (chyba, że porządek nie zawiera punktów, w których mają być podjęte uchwały) i został dostarczony Przewodniczącemu Rady Gminy lub złożony w sekretariacie Urzędu Gminy Piątek w godzinach urzędowania.
§ 14. Przewodniczący Rady Gminy ustala listę osób zaproszonych na sesję w konsultacji z Wójtem Gminy.
§ 15. Radny potwierdza swoją obecność na sesji i posiedzeniu komisji rady podpisem na liście obecności.
§ 16. Radny w celu uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej w związku z udziałem w pracach organów gminy okazuje pracodawcy pisemne zawiadomienie, zawierające określenie terminu sesji Rady Gminy lub posiedzenia komisji rady, podpisane przez Przewodniczącego Rady Gminy lub przewodniczącego komisji rady.
§ 17. Wójt Gminy zapewnia Radzie Gminy obsługę organizacyjno-techniczną, niezbędną do realizacji funkcji organu stanowiącego Gminy, w tym przygotowywanie dokumentacji, ekspedycję korespondencji oraz udostępnienie, wyposażonych w odpowiedni sprzęt biurowy, pomieszczeń:
1) dla potrzeb Przewodniczącego Rady Gminy;
2) do odbywania spotkań radnych z mieszkańcami Gminy;
3) do odbywania spotkań i narad radnych, w tym klubów radnych;
4)  w celu przechowywania dokumentacji wytworzonej w ramach działalności rady.
§ 18. 1. Rada, na wniosek Przewodniczącego Rady Gminy, w I-szym kwartale może przyjąć harmonogram sesji do końca roku kalendarzowego, nie dłużej jednak niż do końca kadencji Rady Gminy, zawierający przewidywane tematy lub krótkie opisy przedmiotu sesji.
2. Projekt harmonogramu, o którym mowa w ust. 2 opracowuje Przewodniczący Rady Gminy uwzględniając propozycje komisji rady, radnych, klubów radnych oraz Wójta Gminy.
§ 19. 1. Przez sesję Rady Gminy należy rozumieć posiedzenie Rady Gminy zwołane przez Przewodniczącego Rady Gminy lub inną uprawnioną osobę.
2. Rada Gminy w trybie § 21 ust. 2 Statutu Gminy może postanowić o przerwaniu sesji i kontynuowaniu jej w innym, wyznaczonym terminie, z zastrzeżeniem § 13 ust. 1 Statutu Gminy.
§20. 1. Rozpoczęcia sesji dokonuje przewodniczący obrad wypowiadając formułę: „Otwieram sesję Rady Gminy Piątek ".
2.  W przypadku wystąpienia nieusuwalnej przeszkody w prowadzeniu sesji w szczególności braku wymaganego kworum w trakcie posiedzenia, przewodniczący obrad ogłasza przerwę techniczną i podejmuje odpowiednie czynności organizacyjno-techniczne w celu usunięcia przeszkody. Jeżeli usunięcie przeszkody np. zebranie kworum nie jest możliwe zamyka sesję.
3.  Fakt zamknięcia sesji z powodów, o których mowa w ust. 2 odnotowuje się w protokole. Sprawy ujęte w porządku obrad, a niezrealizowane, Przewodniczący Rady Gminy ujmuje w porządku obrad najbliższej sesji.
§21. l.Po otwarciu sesji, przewodniczący obrad poddaje pod dyskusję porządek obrad, do którego Rada Gminy na wniosek radnego, klubu radnych, komisji rady lub Wójta Gminy może wprowadzić zmiany polegające na:
1) dodaniu nowego punktu do porządku obrad;
2) zdjęciu punktu z zaproponowanego porządku obrad;
3) zmianie kolejności punktów w porządku obrad;
4) zmianie treści (przedmiotu, zakresu, sposobu obradowania itd.) punktu obrad.
2.  Wprowadzenie każdej ze zmian, o których mowa w ust. 1, odbywa się po przeprowadzeniu głosowania jawnego, w którym co najmniej 8 radnych (bezwzględna większość ustawowego składu rady) opowie się za wprowadzeniem zmiany, z zastrzeżeniem ust. 3.
3.  Zmiana porządku obrad, w przypadku sesji zwołanej w trybie określonym w § 13 Statutu Gminy, wymaga zgody wnioskodawcy wyrażonej przed głosowaniem, o którym mowa w ust. 2.
§ 22. 1. Porządek obrad winien przewidywać możliwość wypowiedzenia się oraz zgłaszanie uwag przez radnych do treści protokołu z poprzedniej sesji. Protokół jest udostępniany radnym do zapoznania się nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zamknięcia sesji z zastrzeżeniem ust. 3.
2. Na wniosek radnego protokół lub jego fragment zostaje odczytany na sesji.
3.  W przypadku, gdy kolejna sesja odbywa się w terminie krótszym niż 14 dni, protokół winien być omówiony na sesji w najbliższym możliwym terminie.
§ 23. 1. Porządek obrad sesji przewiduje zgłaszanie przez radnych interpelacji i wniosków, z zastrzeżeniem § 13 ust. 1 Statutu Gminy.
2. Interpelacje i wnioski winny być sformułowane jasno i zwięźle. Treść interpelacji i wniosków radny składa ustnie lub na piśmie protokolantowi.
§ 24. 1. Przewodniczący obrad czuwa nad sprawnym przebiegiem sesji wypowiadając zwięzłe i jasne polecenia.
2. Przewodniczący obrad może czynić radnym uwagi w przypadku wypowiedzi nie na temat oraz w sprawie czasu trwania wystąpienia, używając sformułowań typu „do rzeczy", „proszę kończyć" itp.
3. Jeżeli temat lub sposób wystąpienia mówcy zakłóca porządek obrad, bądź uchybia powadze organów gminy, przewodniczący obrad może odebrać mu głos, odnotowując ten fakt w protokole.
§ 25. 1. Przewodniczący obrad prowadzi sesję według ustalonego porządku obrad. Wskazuje kolejno poszczególne punkty, odczytuje ich treść, otwiera i prowadzi dyskusję.
2.  Przewodniczący obrad zamyka dyskusję w poszczególnych punktach porządku obrad po wyczerpaniu listy mówców lub braku zgłoszeń do zabrania głosu, wypowiadając zwięzłe formuły np. „zamykam dyskusję w tym punkcie". W razie potrzeby, przewodniczący obrad może zarządzić przerwę w celu umożliwienia komisji rady, Wójtowi Gminy lub klubowi radnych zajęcia stanowiska wobec zgłoszonych wniosków, bądź przygotowania poprawek w rozpatrywanym projekcie uchwały lub innym dokumencie.
3.  W przypadku, gdy punkt obejmuje głosowanie nad uchwalą lub inne czynności, przewodniczący obrad używa również odpowiednich, zwięzłych formuł, w szczególności „zamykam dyskusję, przystępujemy do głosowania", „przechodzimy do czytania opinii", „proszę o wyjaśnienia wójta gminy".
4.  Przed glosowaniem przewodniczący obrad każdorazowo sprawdza czy liczba obecnych radnych na sali obrad spełnia wymagane kworum i stwierdza ten fakt wypowiadając formułę: „stwierdzam kworum, przystępujemy do glosowania, proszę komisję uchwał o przedstawienie wniosku (lub uchwały)".
5.  Po zarządzeniu głosowania można zabrać głos tylko w celu zgłoszenia i uzasadnienia wniosku formalnego w sprawie sposobu lub porządku głosowania.
§ 26. 1. Przewodniczący obrad udziela głosu według kolejności zgłoszeń.
2. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący obrad może udzielić głosu poza kolejnością, w tym szczególnie w sprawie wniosków natury formalnej:
1) stwierdzenia kworum;
2) zmiany porządku obrad;
3) zakończenia dyskusji;
4) przejścia do glosowania nad wnioskiem lub uchwałą;
5) zamknięcia listy mówców lub kandydatów;
6) ograniczenia czasu wystąpień;
7) zarządzenia przerwy;
8) odesłania projektu uchwały do komisji rady;
9) ponownego przeliczenia głosów;
10)  przestrzegania ustalonych w Statucie postanowień dotyczących obrad Rady Gminy.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, wymagający rozstrzygnięcia przez Radę Gminy, przewodniczący obrad poddaje pod glosowanie po dopuszczeniu w dyskusji na przemian głosów „za" wnioskiem i głosów „przeciwko" wnioskowi.
§ 27. Przewodniczący obrad może udzielać głosu osobom spośród publiczności po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Gminy, przy czym przepis § 24 Statutu Gminy stosuje się odpowiednio.
§ 28. Przewodniczący obrad może po uprzednim ostrzeżeniu nakazać opuszczenie sali obrad osobom spośród publiczności, które swoim zachowaniem lub wystąpieniami zakłócają porządek obrad, bądź naruszają powagę sesji. Fakt ten odnotowuje się w protokole.
§ 29. Po wyczerpaniu porządku sesji przewodniczący obrad kończ)' sesję wypowiadając formułę: „Zamykam sesję Rady Gminy Piątek".
§ 30. Obsługę adminislracyjno-techniczną sesji, polegającą w szczególności na:
1) sporządzeniu zawiadomień o sesji dla radnych i gości zaproszonych i dostarczenie adresatom;
2) przygotowaniu materiałów na sesję, w tym projektów uchwał i ich dostarczenie radnym;
3) przygotowaniu sali obrad oraz jej wyposażenia adekwatnie do przewidywanego porządku obrad;
4) sporządzeniu dokumentacji, w tym protokołu z obrad;
5) sporządzeniu uchwał podjętych na sesji
- zapewnia Wójt Gminy.
§ 31. 1. Sesje Rady Gminy są rejestrowane w formie protokołu.
2.  Przebieg sesji może być rejestrowany przy użyciu urządzenia do zapisu dźwięku. Zapis przechowuje się przez okres co najmniej 2 miesięcy od zakończenia kadencji Rady Gminy.
3.  Do protokołu dołącza się:
1) listę obecności radnych podpisywaną tuż przed rozpoczęciem sesji;
2)  komplet materiałów dostarczonych radnym wraz z powiadomieniem    o sesji      oraz innych materiałów dostarczonych radnym związanych z przebiegiem sesji;
3) teksty przyjętych przez Radę Gminy uchwał wraz z protokołem sporządzonym przez komisję uchwał;
4) złożone na piśmie usprawiedliwienia osób nieobecnych;
5) oświadczenia i inne dokumenty złożone na ręce przewodniczącego obrad;
6)  inne dokumenty wytworzone w związku z protokołowaną sesją.
4.  Uchwały, interpelacje i wnioski doręcza się niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia zakończenia sesji Wójtowi Gminy. Wyciągi z protokołu doręcza się gminnym jednostkom organizacyjnym, które o nie wystąpią lub są zobowiązane do określonych działań.
5.  W trakcie sesji, podczas której protokół jest omówiony, radni mogą zgłaszać poprawki lub uzupełnienia do protokołu, przy czym o ich uwzględnieniu rozstrzyga przewodniczący obrad po wysłuchaniu protokolanta i przesłuchaniu nagrania z przebiegu sesji.
6.  Jeżeli wniosek wskazany w ust. 5 nie zostanie uwzględniony, wnioskodawca może odwołać się do Rady Gminy.
§ 32. Protokół, o którym mowa w § 31 ust. 1 Statutu Gminy, powinien odzwierciedlać chronologiczny przebieg sesji i zawierać w szczególności:
1) numer, datę i miejsce odbycia sesji, ze wskazaniem godziny jej otwarcia i zamknięcia;
2) oświadczenia przewodniczącego obrad dotyczące prawomocności obrad złożone w oparciu o listę obecności podpisaną przez radnych;
3) stwierdzenie przewodniczącego obrad o prawidłowości zwołania sesji oraz zgłoszone przez radnych uwagi w tym zakresie;
4)  porządek obrad, w tym opis sposobu dokonania ewentualnych zmian w porządku obrad zaproponowanym przez przewodniczącego rady albo okoliczności odroczenia, bądź zamknięcia sesji;
5) odnotowanie faktu sporządzenia protokołu z poprzedniej sesji;
6) określenie wniesionych pod obrady projektów uchwał ze wskazaniem wnioskodawców;
7) treść zgłoszonych wniosków ze wskazaniem wnioskodawców;
8) wykaz uchwalonych uchwał i wniosków wraz z opisem przebiegu glosowania zgodnie z pkt. 10;
9) odnotowanie faktów zgłaszania pisemnych wystąpień załączonych do protokołu;
10) opisy przebiegu głosowania z wyszczególnieniem liczby radnych obecnych na sali obrad oraz liczby oddanych głosów „za", „przeciw" ewentualnie „wstrzymujących się". Na wniosek radnego w protokole odnotowuje się sposób w jaki głosował;
11) inne istotne fakty mogące mieć wpływ na ważność przebiegu sesji i podjęte uchwały;
12) nazwisko i imię oraz funkcję przewodniczącego obrad i jego podpis;
13) nazwisko i imię oraz stanowisko służbowe osób sporządzających protokół oraz ich podpisy.
Rozdział 4. Uchwały Rady Gminy
§ 33. 1. Sprawę  rozpatrywaną  podczas sesji  Rada  rozstrzyga podejmując uchwałę  w formie  odrębnego dokumentu.
2. Projekt uchwały, o którym mowa w ust. 1 wraz z wnioskiem o jego rozpatrzenie przez Radę Gminy na sesji mogą złożyć:
1)  Wójt Gminy;
2)  komisja rady;
3) radny oraz klub radnych.
§ 34. 1. Elementy uchwały, o której mowa w § 33 Statutu Gminy:
1) tytuł, w skład którego wchodzi:
a) nazwa aktu prawnego (uchwala),
b) numer, w skład którego wchodzi, numer kolejny sesji w kadencji (cyfra rzymska), kolejny numer uchwały w kadencji (cyfra arabska) i rok podjęcia uchwały (dwie ostatnie cyfry roku),
c) nazwę organu, który uchwałę wydał,
d) datę podjęcia,
e) krótkie określenie przedmiotu uchwały,
2) podstawa prawna, ze wskazaniem miejsca jej publikacji
- mają charakter techniczno-organizacyjny i nic podlegają zatwierdzeniu w glosowaniu na sesji.
2. Zatwierdzenia w glosowaniu nie wymaga również korekta eliminująca z podjętej uchwały oczywiste błędy, w tym w szczególności: oczywiste omyłki pisarskie, błędy ortograficzne, rachunkowe, błędy w numeracji jednostek systematyzacyjnych, zmiana formy graficznej szkiców, tabel, jeżeli ich korekta nie spowoduje zmiany skutków prawnych, które uchwala miała wywołać w wersji uchwalonej.
3.  W przypadku uchwały o charakterze proceduralnym poprzestaje się na odpowiednim odnotowaniu jej w protokole z sesji, o którym mowa w § 31 Statutu Gminy.
§ 35. 1. Pod uchwałą Rady Gminy podjętą na sesji przewodniczący obrad składa własnoręczny podpis. W razie niedąjącej się usunąć przeszkody uniemożliwiającej złożenie podpisu pod uchwałą przez przewodniczącego obrad - podpis składa Przewodniczący Rady Gminy lub Wiceprzewodniczący.
2.  Uchwały, o których mowa w ust. 1 ewidencjonuje się w rejestrze uchwal i przechowuje wraz z protokolarni z sesji.
3.  W Urzędzie Gminy prowadzi się zbiór przepisów gminnych dostępny do powszechnego wglądu.
Rozdział 5. Komisje rady
§36. 1. Komisje rady podejmują i realizują przedsięwzięcia objęte właściwością Rady Gminy, które służą wykonywaniu jej zadań, zgodnie z ich przedmiotem działania, a w szczególności opiniują projekty uchwał Rady Gminy.
2. Sprawy do rozpatrzenia przez komisje kieruje Przewodniczący Rady Gminy oraz Wójt Gminy, z zastrzeżeniem § 38 ust. 1 pkt. 2 Statutu Gminy.
3.  Komisja rady podejmuje rozstrzygnięcia w formie opinii i wniosków oraz przedkłada je Radzie Gminy.
4.  Radny może być członkiem nie więcej niż 3 stałych komisji rady. Ograniczenie nie dotyczy komisji rewizyjnej.
§ 37. 1. Komisje rady mogą odbywać wspólne posiedzenia.
2. Komisja rady może z własnej inicjatywy podejmować współpracę z komisjami rad innych jednostek samorządu terytorialnego, a nadto z organizacjami społecznymi i zawodowymi, o ile jest to związane z realizacją jej zadań.
§ 38. 1. Pracami komisji rady kieruje jej przewodniczący, powoływany i odwoływany przez komisję rady. Do zadań przewodniczącego komisji należy w szczególności:
1) ustalenie   w  porozumieniu   z  Przewodniczącym   Rady   Gminy   porządku   obrad,   terminu   oraz  zwołanie posiedzenia komisji;
2)  wnoszenie podczas posiedzenia komisji o ujęcie w porządku obrad spraw pozostających w zakresie działania komisji;
3) zapewnienie przygotowania oraz dostarczenie członkom komisji niezbędnych materiałów;
4)  ustalenie listy gości zaproszonych na posiedzenie komisji rady.
2.  W przypadku niemożności pełnienia funkcji przez przewodniczącego komisji rady, jej pracami kieruje zastępca przewodniczącego, powoływany i odwoływany przez komisję rady.
3.  Jeżeli przewodniczący komisji i jego zastępca są nieobecni albo nie mogą pełnić swoich funkcji, posiedzenie komisji rady zwołuje przewodniczący Rady Gminy.
4.  W przypadku nieobecności przewodniczącego komisji rady i jego zastępcy na posiedzeniu komisji, obradom przewodniczy wybrany w głosowaniu członek komisji. Do czasu wyboru przewodniczącego obrad w głosowaniu, obrady prowadzi najstarszy wiekiem członek komisji, który wyrazi na to zgodę.
5.  § 30 Statutu Gminy do komisji rady stosuje się odpowiednio.
6.  Komisja rady pracuje na posiedzeniach, przy obecności co najmniej połowy składu komisji.
7.  Szczegółowe zasady działania, w tym odbywania posiedzeń, obradowania, powoływania podkomisji i zespołów, komisja rady ustala we własnym zakresie, działając w porozumieniu z Przewodniczącym Rady Gminy, a w przypadku nieustalenia tych zasad stosuje odpowiednie przepisy Statutu Gminy.
8.  Posiedzenia komisji rady są protokołowane.
§39. 1. Przewodniczący stałej komisji rady przedstawia Radzie Gminy, w I- szym kwartale lub w terminie trzech miesięcy od dnia powołania komisji, ramowy plan pracy na rok kalendarzowy, nie dłużej niż do końca kadencji Rady.
2. Po zakończeniu roku kalendarzowego, przewodniczący komisji rady stałej przedstawia Radzie Gminy sprawozdanie z działalności komisji.
3. Przewodniczący Rady Gminy może polecić przewodniczącemu komisji rady zwołanie posiedzenia komisji, jak również złożenie na sesji Rady Gminy sprawozdania z jej działalności.
§ 40. Opinie i wnioski komisji rady przyjmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu komisji.
Rozdział 6. Tryb glosowania
§ 41. Przewodniczący obrad, przed rozpoczęciem glosowania stwierdza, czy jest spełniony wymóg kworum.
§ 42. 1. Glosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki przez radnych, po wezwaniu przez przewodniczącego obrad kto jest „za" uchwalą, kandydaturą lub wnioskiem, kto jest „przeciw", oraz o ile jest to możliwe, kto „wstrzymuje się od głosu".
2.  W przypadku głosowania imiennego, sposób glosowania przez radnego odnotowywany jest w protokole z sesji.
3.  Wyniki głosowania jawnego ogłasza przewodniczący obrad oraz nakazuje odnotowanie ich w protokole.
4.  Rada Gminy może postanowić, że głosowanie jawne zostanie przeprowadzone przy użyciu imiennie podpisanych kart do glosowania.
§ 43. 1. Glosowanie tajne przeprowadza się przy pomocy odpowiednio przygotowanych kart do głosowania, zgodnie z ustalonym każdorazowo przez Radę Gminy regulaminem. Spełnienie warunku tajności polega na zapewnieniu radnemu możliwości dyskretnego oddania głosu bez wglądu innych osób.
2.  Głosowanie tajne przeprowadza komisja skrutacyjna.
3.  Komisja skrutacyjna, przed przystąpieniem do głosowania, objaśnia sposób głosowania i przeprowadza je, wyczytując kolejno nazwiska radnych z listy obecności, którzy następnie wrzucają do urny otrzymane wcześniej karty do głosowania.
4.  Po przeliczeniu głosów przez komisję skrutacyjną, publicznie na sali obrad, przewodniczący komisji skrutacyjnej odczytuje protokół z przeprowadzonego glosowania zawierający wyniki glosowania.
5.  Karty z oddanymi glosami i protokół z przeprowadzonego głosowania stanowią załącznik do protokołu obrad z sesji.
§44. 1. Glosowanie zwykłą większością głosów polega na wyborze, bądź zatwierdzeniu kandydatury lub wniosku, który uzyskał największą liczbę głosów. W przypadku głosowania nad uchwałą albo w wyborach, w których zgłoszono jedną kandydaturę, bądź jeden wniosek, wybór lub zatwierdzenie następuje wówczas, gdy głosów za uchwałą, kandydaturą lub za wnioskiem będzie więcej niż przeciw.
2.  Glosowanie bezwzględną większością głosów w głosowaniu jawnym polega na wyborze, bądź zatwierdzeniu kandydatury, uchwały lub wniosku, który otrzymał więcej głosów „za" niż połowa, odpowiednio:
1) liczby radnych obecnych na sali obrad uprawnionych do glosowania;
2) ustawowego składu rady.
3.  W przypadku głosowania tajnego kandydatura, uchwała lub wniosek przechodzą, gdy uzyskały głosów „za" więcej niż polowa, odpowiednio:
1)  liczby radnych biorących udział w glosowaniu (którym wydano karty do głosowania);
2) ustawowego składu rady.
§45. 1. W przypadku glosowania w sprawie wyboru lub powołania osób, przewodniczący obrad przed zamknięciem listy kandydatów zapytuje każdego z nich, czy wyraża zgodę na kandydowanie. Po otrzymaniu odpowiedzi poddaje pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów, i zarządza glosowanie. W przypadku nieobecności kandydata zgoda może być wyrażona na piśmie lub w inny niebudzący wątpliwości sposób.
2. Przewodniczący obrad, a jeżeli jest powołana, komisja uchwał, przed poddaniem wniosku formalnego pod glosowanie, precyzuje i ogłasza zebranym treść wniosku w taki sposób, aby wniosek nie budził wątpliwości co do intencji wnioskodawcy.

DZIAŁ III.
Komisja rewizyjna
§ 46. Do zadań komisji rewizyjnej należy:
1)na zlecenie i w zakresie określonym przez Radę Gminy dokonywanie kontroli działalności Wójta Gminy, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych Gminy;
2) opiniowanie  skierowanych  przez Radę  Gminy  skarg  na działalność  Wójta Gminy  oraz na  działalność kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;
3)  rozpatrywanie  sprawozdania  finansowego,   opiniowanie  wykonania  budżetu   Gminy  oraz  przedstawienie wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy.
§47. 1. Jeżeli Rada Gminy nie jest właściwa do rozpatrzenia skargi, o której mowa w § 46 pkt. 2 Statutu Gminy, przewodniczący komisji rewizyjnej niezwłocznie przekazuje ją Przewodniczącemu Rady Gminy z wnioskiem o przesianie właściwemu organowi i powiadomienie skarżącego.
2.  Komisja rewizyjna, prowadząc postępowanie wyjaśniające w sprawie skargi, o której mowa w § 46 pkt. 2 Statutu Gminy, występuje odpowiednio do Wójta Gminy albo do właściwego kierownika gminnej jednostki organizacyjnej z wnioskiem o zajęcie stanowiska, w terminie 14 dni.
3.  Komisja rewizyjna, po uzyskaniu stanowiska, o którym mowa w ust. 2, oraz po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, zajmuje stanowisko w sprawie oraz przekazuje je Przewodniczącemu Rady Gminy.
§ 48. 1. Rada Gminy uchwala plan pracy komisji rewizyjnej.
2.  Plan pracy, o którym mowa w ust. 1 na dany rok kalendarzowy powinien być uchwalany w I-szym kwartale tego roku.
3.  Plan pracy zawierający:
1) wskazanie jednostki kontrolowanej,
2) zakres kontroli,
3) termin przeprowadzenia kontroli
- stanowi jednocześnie zlecenie dla komisji rewizyjnej, o którym mowa w § 46 pkt. 1 Statutu Gminy.
4.  Przed złożeniem wniosku, o którym mowa w § 46 pkt. 3 Statutu Gminy, komisja rewizyjna może podjąć czynności kontrolne w zakresie gospodarki finansowej Gminy.
§ 49. W I - szym kwartale roku kalendarzowego lub po upływie okresu, na który Rada Gminy zatwierdziła plan pracy komisji rewizyjnej, przewodniczący komisji składa na sesji Rady Gminy sprawozdanie z jej działalności.
§ 50. 1. Komisja rewizyjna lub zespół kontrolny, o którym mowa w § 54 ust. 2 Statutu Gminy, w związku z wykonywaną działalnością w jednostce kontrolowanej, ma prawo do:
1) wstępu na jej teren;
2) żądania od kierownika jednostki kontrolowanej udostępnienia dokumentów;
3) zabezpieczenia dokumentów, wykonywania kserokopii i innych dowodów;
4) żądania od pracowników wyjaśnień pisemnych lub ustnych do protokołu;
5) zwoływania narad z pracownikami.
2. Komisja rewizyjna, w toku kontroli, może zwrócić się do Wójta Gminy z wnioskiem o zasięgnięcie opinii wyspecjalizowanej instytucji albo przeprowadzenie badania lub ekspertyzy. Ekspertyza nie może dotyczyć oceny merytorycznej działalności Wójta Gminy.
§ 51. 1. Kierownik jednostki kontrolowanej zapewnia komisji rewizyjnej niezbędne warunki techniczno-organizacyjne do prowadzenia kontroli.
2. Komisja rewizyjna, prowadząc czynności kontrolne, nie może w istotny sposób naruszać obowiązującego w kontrolowanej jednostce porządku pracy.
3. Członek komisji rewizyjnej podczas kontroli podlega przepisom o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz zobowiązany jest do przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych, o ochronie danych osobowych oraz innych przepisów, z których wynikają rygory szczególnego postępowania z informacjami pozyskanymi w trakcie kontroli.
§ 52. 1. Przewodniczącego komisji rewizyjnej powołuje Rada Gminy.
2. Komisja rewizyjna wybiera zastępcę przewodniczącego spośród swoich członków na posiedzeniu komisji.
§ 53. I. Przewodniczący komisji rewizyjnej zwołuje posiedzenia komisji oraz kieruje jej pracą. § 38 ust. 1-3 Statutu Gminy stosuje się odpowiednio.
2. Podczas nieobecności przewodniczącego komisji rewizyjnej lub niemożności sprawowania przez niego swojej funkcji, czynności tych dokonuje zastępca przewodniczącego komisji.
§ 54. 1. Przewodniczący Rady Gminy wydaje członkom komisji rewizyjnej imienne upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, określając zakres i przedmiot kontroli. Upoważnienie podlega okazaniu kierownikowi jednostki kontrolowanej.
2. Do przeprowadzenia określonych czynności kontrolnych przewodniczący komisji rewizyjnej może wyznaczyć zespół kontrolny składający się z członków komisji rewizyjnej.
§ 55. 1. Posiedzenia komisji rewizyjnej są protokołowane.
2. Niezależnie od protokołu z posiedzenia, komisja rewizyjna (zespól kontrolny) sporządza protokół z przebiegu kontroli, który podpisują wszyscy członkowie komisji rewizyjnej (zespołu kontrolnego) biorący udział w czynnościach kontrolnych.
3.  Protokół z przebiegu kontroli ujmuje fakty służące do oceny jednostki kontrolowanej, w tym szczególnie określa:
1) nazwę i adres jednostki;
2)  imię i nazwisko kierownika;
3)  imię i nazwisko osób kontrolujących;
4) przedmiot kontroli;
5) czas trwania kontroli;
6) wykorzystane dowody;
7) stwierdzone uchybienia oraz nieprawidłowości;
8) stanowisko komisji rewizyjnej.
4.  Kierownik jednostki kontrolowanej może wnieść uwagi do protokołu z przebiegu kontroli oraz odnieść się do stwierdzonych nieprawidłowości w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu. Komisja rewizyjna odnosi się na piśmie do uwag zgłoszonych przez kierownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej.
§56. 1. Stanowisko komisji rewizyjnej, o którym mowa w § 55 ust. 3 pkt. 8 Statutu Gminy, podlega zatwierdzeniu przez Radę Gminy.
2. Przewodniczący komisji rewizyjnej najpóźniej na 14 dni przed terminem przedstawienia protokołu z przebiegu kontroli, na sesji Rady Gminy przekazuje Wójtowi Gminy i kierownikowi kontrolowanej gminnej jednostki organizacyjnej do wglądu dokumenty, o których mowa w § 55 ust. 3 Statutu Gminy, dotyczące tej kontroli.
§ 57. Wójt Gminy albo kierownik gminnej jednostki organizacyjnej, w terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia stanowiska, o którym mowa w § 56 ust. 1 Statutu Gminy, informuje Radę Gminy o działaniach podjętych w związku z jej stanowiskiem.
§ 58. Rezygnacja, odwołanie członka komisji rewizyjnej lub utrata przez niego mandatu radnego nie przerywa czynności podjętych w ramach kontroli już rozpoczętej, chyba że skład zmniejszy się do liczby mniejszej niż trzy osoby lub gdy klub radnych, który utracił swojego przedstawiciela w komisji rewizyjnej złoży wniosek o przerwanie czynności kontrolnych, wskazując jednocześnie innego swojego przedstawiciela do jej składu.

DZIAŁ IV.
Jednostki pomocnicze Gminy
§ 59. 1. Rada Gminy może tworzyć jednostki pomocnicze po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub na wniosek co najmniej 2/3 mieszkańców, zamieszkałych na obszarze obejmującym zakres działania powoływanej jednostki z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Jednostka pomocnicza może powstać na wyodrębnionej, zamieszkałej przez co najmniej 50 mieszkańców, jednorodnej ze względu na układ urbanistyczny, części Gminy.
3. Zasady określone w ust. 1-2 stosuje się odpowiednio do łączenia, podziału i znoszenia jednostek pomocniczych.
§ 60. Jednostki pomocnicze, o których mowa w § 59 Statutu Gminy nie prowadzą gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy.
§ 61. Członek organu wykonawczego jednostki pomocniczej Gminy może zabierać głos na sesji Rady Gminy i posiedzeniach komisji rady w sprawach dotyczących jednostki pomocniczej na zasadach właściwych dla radnego Gminy.

DZIAŁ V.

Zasady dostępu i korzystania z dokumentów wytworzonych przez organy gminy w ramach wykonywania
zadań publicznych
§ 62. 1. Zawiadomienie o miejscu, terminie i porządku obrad Rady Gminy oraz komisji rady podaje się do wiadomości mieszkańców w formie komunikatu, najpóźniej na 5 dni przed sesją lub posiedzeniem komisji rady w sposób zwyczajowo przyjęty. W przypadku komisji rady doraźnych komunikat może nie zawierać porządku obrad.
2.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin, o którym mowa w ust. 1, może ulec skróceniu.
3.  Podczas posiedzenia na sali obrad może być obecna publiczność, która zajmuje wyznaczone w tym celu miejsca.
4.  Dopuszcza się rejestrację dźwięku lub obrazu w trakcie sesji Rady Gminy lub posiedzenia komisji rady.
§63. 1. Dostęp do dokumentów obejmuje prawo do wglądu do dokumentacji oraz sporządzania odpisów i notatek.
2.  Dokumenty, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:
1) sporządzone protokoły z sesji Rady Gminy;
2) sporządzone protokoły z posiedzeń komisji rady;
3)  rejestr uchwał wraz z podjętymi uchwałami Rady Gminy;
4) rejestr wniosków i opinii komisji rady wraz z treścią wniosków i opinii;
5)  rejestr interpelacji i wniosków radnych wraz z ich treścią i udzielonymi odpowiedziami;
6)  rejestr zarządzeń wraz z zarządzeniami Wójta Gminy.
3.  Dostęp do dokumentów obejmuje również dokumenty przechowywane w archiwum Urzędu Gminy.
§64. 1. Wgląd do dokumentacji oraz sporządzanie z nich odpisów i notatek odbywa się w obecności pracownika właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Gminy.
2. Sporządzanie odpisów i notatek może obejmować wykonanie lub uzyskanie kopii. Zasady sporządzania kopii ustala Wójt Gminy, uwzględniając warunki organizacyjne Urzędu Gminy oraz ponoszone z tego tytułu koszty.

DZIAŁ VI.
Przepisy końcowe
§ 65. Traci moc Uchwała Nr łl/l 0/2002 Rady Gminy Piątek z dnia 27.11.2002 r. (Dz. Urz. Woj. Łódź. Nr 7, poz. 60 z dnia 16.01.2003 r.) ze zm.
§ 66, Uchwala    wchodzi    w    życie po upływie  14 dni od dnia ogłoszenia    w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Wytworzył: Renata Lepalczyk (31 sierpnia 2004)
Opublikował: Filip Bartosiak (31 sierpnia 2004, 12:49:16)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (19 grudnia 2016, 14:32:09)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 17189

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij