Ogłoszenia

Ogłoszenia

Ogłoszenie o przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Łodzi działając w oparciu o przepisy ustawy z dnia 19 października 1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa ( t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2329, z 2023 r. poz. [...]

Informacja Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotycząca zasady DNSH

Szanowni Państwo,w załączeniu przesyłam pismo Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 lutego 2024 r., znak: DZF-VI.5203.3.2024.MT, dotyczące obowiązku przestrzegania zasady horyzontalnej „nie czyń poważnych szkód” (zasada [...]

Informacja Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dotycząca materiałów informacyjnych MRiT i BGK dot. zasady DNSH w inwestycjach KPO

Szanowni Państwo,w związku z realizacją przez Państwa resorty inwestycji wpisanych w KrajowyPlan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), przypominam o obowiązkuprzestrzegania zasad horyzontalnych właściwych dla tego planu [...]

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2024 r. w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Burmistrz Piątku  na podstawie art. 13 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. tj. z 2023 r. poz. 571) oraz Uchwały Nr LIX/326/23 Rady Miejskiej w [...]

OBWIESZCZENIE NR 1/2024 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 9 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia kwalifikacji wojskowej w 2024 r. na obszarze województwa łódzkiego

Na podstawie art. 57 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2022 r. poz. 2305, z 2023 r. poz. 347, 641, 1615, 1834, 1872), § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie [...]

Ogłoszenie o możliwości składania ofert w trybie małych zleceń - art. 19 a Ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie

Szanowni Państwo, Urząd Miejski w Piątku informuje, że został uchwalony przez Radę Miejską w Piątku budżet na rok 2024, w związku z czym istnieje możliwość składania ofert w trybie małych zleceń - art. 19 a Ustawy o [...]

Informacja Starostwa Powiatowego w Łęczycy dot. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej - działki nr 175 położonej w obrębie Piekary, gmina Piątek

W związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym na podstawie art. 25e ust. 1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym ( Dz. U. z 2022 r., poz. 1683 ze zm. ) w sprawie nieodpłatnego nabycia z mocy prawa [...]

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji Programu Współpracy Gminy Piątek z organizacjami pozarządowymi na rok 2024

Burmistrz Piątku, na podstawie Uchwały Nr X/41/ll Rady Gminy Piątek z dnia 30 czerwca 201 Ir. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności [...]

Informacje o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych

Szanowni Państwo,Informujemy, że na stronie internetowej:https://www.networks.pl/informacje-o-planowanych-pomiarach-pem/publikowane są informacje o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych realizowanych przez Laboratorium Badań [...]

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Piątek z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2022

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Piątek z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2022 [...]

Informacja Starostwa Powiatowego w Łęczycy

W związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym na podstawie art. 25e ust 1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym ( Dz. U. z 2022 r., poz. 1683 ze zm. ) w sprawie nieodpłatnego nabycia z mocy prawa przez Skarb [...]

Pisemny konkurs ofert na sprzedaż samochodu służbowego marki Żuk 06b

Burmistrz Piątku ogłasza pisemny konkurs ofert na sprzedaż samochodu służbowego marki Żuk 06b Opis przedmiotu sprzedaży: Przedmiotem sprzedaży jest samochód osobowy marki: 1. FS LUBLIN - ŻUK A06B, nr rejestracyjny PBK 4746 rok [...]

Ogłoszenie Burmistrza Piątku o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Burmistrz Piątku zawiadamia o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piątku oraz umieszczeniu na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Piątku na okres 21 dni wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w [...]

Informacja Starostwa Powiatowego w Łęczycy w sprawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej - obręb Piekary Gmina Piątek

W związku z prowadzonym z urzędu postępowaniem administracyjnym na podstawie art. 25e ust. 1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym ( Dz. U. z 2022 r., poz. 1683 ze zm. ) w sprawie nieodpłatnego nabycia z mocy [...]

Decyzja Starosty Łęczyckiego o uznaniu za mienie gromadzkie, nieruchomości gruntowych, położonych w gminie Piątek - obręb Janówek

Na podstawie art. 8 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 140) oraz art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., [...]

Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2023 r.

Zgodnie z ogłoszeniem o konkursie ofert Burmistrza Piątku z dnia 16 lutego 2023 roku w sprawie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz działając na [...]

Ogłoszenie Burmistrza Piątku o dodatkowym terminie naboru wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

W związku z Ogłoszeniem o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz w związku z  Uchwałą Nr LI/281/23 z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, [...]

Decyzja Starosty Łęczyckiego o uznaniu za mienie gromadzkie, nieruchomości gruntowych, położonych w gminie Piątek

Na podstawie art. 8 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 140) oraz art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., [...]

Decyzja Starosty Łęczyckiego dot. Statutu Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej we wsi Janowice

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 140 ) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze [...]

Ogłoszenie Burmistrza Piątku o naborze wstępnych wniosków do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Zgodnie z założeniami Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Gmina może wnioskować o udzielenie dofinansowania, które zostanie przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z udzieleniem przez Gminę dotacji, o której mowa w art. [...]

Informacja o przystąpieniu Gminy Piątek do zakupu paliwa stałego dla gospodarstw domowych do dnia 31 grudnia 2022 r.

Zgodnie z art.34 ust.1 ustawy z dnia 2 listopada 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 2236) informuję, że Gmina Piątek przystępuje do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla [...]

Kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia

Przeprowadzenie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych należy do ustawowych zadań realizowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Członkowie GKRPA w oparciu o art. 18 ust. 8 i art. 183 ustawy z dnia 26 [...]

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu „Programu Współpracy Gminy Piątek z organizacjami pozarządowymi na rok 2023"

Burmistrz Piątku, na podstawie Uchwały Nr X/41/l 1 Rady Gminy Piątek z dnia 30 czerwca 201 Ir. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności [...]

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Piątek z organizacjami pozarządowymi za rok 2021

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Piątek z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2021 [...]

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2022 r. w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Burmistrz Piątku  na podstawie art. 13 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 tj.) oraz Uchwały Nr XXX/191/21 Rady Miejskiej w [...]

Oferty na realizację zadania publicznego

Burmistrz Piątku informuje, że został uchwalony przez Radę Miejską budżet na rok 2022, w związku z czym istnieje możliwość składania ofert w trybie małych zleceń- art. 19 a Ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i o [...]

Badania z zakresu wykorzystania turystycznej bazy noclegowej

Urząd Statystyczny w Rzeszowie informuje, że w dziedzinie statystyki turystyki prowadzi dwa ogólnopolskie badania z zakresu wykorzystania turystycznej bazy noclegowej. Badanie na formularzu KT-1 dotyczy wszystkich obiektów posiadających [...]

Decyzja Starosty Łęczyckiego z dnia 16.12.2021 r.

Na podstawie art.8 ust.l i 6 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 703, zwanej dalej u.z.w.g.) oraz art.104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego [...]

Ogłoszenie o ponownym przeprowadzeniu konsultacji projektu „Programu Współpracy Gminy Piątek z organizacjami pozarządowymi na rok 2022

Burmistrz Piątku, na podstawie Uchwały Nr X/41/l 1 Rady Gminy Piątek z dnia 30 czerwca 201 Ir. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności [...]

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu „Programu Współpracy Gminy Piątek z organizacjami pozarządowymi na rok 2022”.

Burmistrz Piątku, na podstawie Uchwały Nr X/41/ll Rady Gminy Piątek z dnia 30 czerwca 201 Ir. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności [...]

Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2021 r. w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Burmistrz Piątku na podstawie art. 13 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 tj.) oraz Uchwały Nr XX V/148/20 Rady Miejskiej w [...]

Obwieszczenie Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 29.12.2020

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 362 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa 3 farm fotowoltaicznych Śladków Podleśny

Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) w skrócie kpa, w związku z art. 74 ust. 3 i art. 75 ust.4 ustawy z dnia 3 października [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa farmy fotowoltaicznej Boguszyce II

Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) w skrócie kpa, w związku z art. 74 ust. 3 i art. 75 ust.4 ustawy z dnia 3 października [...]

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Górki Pęcławskie, Janków - Jankówek, Łęka, Pęcławice, Rogaszyn, Orenice ...

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2 - 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa farmy fotowoltaicznej Boguszyce I

Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) w skrócie kpa, w związku z art. 74 ust. 3 i art. 75 ust.4 ustawy z dnia 3 października [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia „Budowa elektrowni fotowoltaicznej (...) działka 128;129 obręb Sypin-Borowiec

Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) w skrócie kpa, w związku z art. 74 ust. 3 i art. 75 ust.4 ustawy z dnia 3 października [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowaniaw sprawie wydania decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia „Budowa elektrowni fotowoltaicznej (...) obręb Sypin-Borowiec

Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) w skrócie kpa, w związku z art. 74 ust. 3 i art. 75 ust.4 ustawy z dnia 3 października [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania admin. w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Budowa linii kablowej średniego napięcia(...) - obręb Pokrzywnica

Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256, 695, 1298) oraz na podstawie art. 53 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa farmy fotowoltaicznej... w obrębie Konarzew

Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) w skrócie kpa, w związku z art. 74 ust. 3 i art. 75 ust.4 ustawy z dnia 3 października [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Budowie linii kablowej średniego napięcia SN w Konarzewie

Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256, 695, 1298) oraz na podstawie art. 53 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. [...]

OBWIESZCZENIE Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 30 listopada 2020 r.

Na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 397 ust. 3 pkt 1 litera a, art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Budowie sieci elektroenergetycznej linii kablowej

Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256, 695, 1298) oraz na podstawie art. 53 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. [...]

Obwieszczenie Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 6 listopada 2020 r.

Na podstawie art. 362 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm. - zwanej dalej Poś) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 [...]

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizowanego przedsięwzięcia z dnia 12.10.2020 r.

Na podstawie art. 21 ust.2 pkt 10, art. 38, art. 78 ust. 4 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach [...]

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 6 października 2020r.

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 t.j.) w związku z art. 397 ust. 3 pkt 1 lit. a) tiret pierwsze oraz art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo [...]

Obwieszczenie Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w sprawie udzielenia pozwolenia na prowadzenie instalacji do chowu lub hodowli drobiu

Na podstawie art. 218 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2020 r. poz. 1219, z pózn. zm.) oraz art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, [...]

Obwieszczenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) tut. organ informuje, iż zebrano całość materiału i dowodów w prowadzonym postępowaniu [...]

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu “Programu Współpracy Gminy Piątek z organizacjami pozarządowymi na rok 2021”

Burmistrz Piątku, na podstawie Uchwały Nr X/41/l 1 Rady Gminy Piątek z dnia 30 czerwca 201 Ir. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności [...]

Pismo do Prezesa Wód Polskich Przemysława Daca

Dotyczy: 1) wykonanie prac regulacyjnych koryta rzeki Moszczenicy, odcinek od km 20+053 do km 23+101 w ramach zadania pn. Moszczenica - regulacja koryta rzeki Moszczenicy wraz z redukcją spadku dna, odcinek od km 0+000 do km 23+400; 2) [...]

Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury z udziałem społeczeństwa z dnia 31.08.2020

Burmistrz Piątku na podstawie art. 33 oraz 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i Jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa farmy (elektrowni) fotowoltaicznej

Zgodnie z art. 61 § 1, § 4, art. 49 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) w skrócie kpa, w związku z art. 74 ust. 3 i art. 75 ust.4 ustawy z dnia 3 [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na Budowie sieci elektroenergetycznej oświetleniowej

Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256, 695, 1298) oraz na podstawie art. 53 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. [...]

Obwieszczenie w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) Burmistrz Piątku.

Zgodnie z art. 61 § 1, § 4, art. 49 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) w skrócie kpa, w związku z art. 74 ust. 3 i art. 75 ust.4 ustawy z dnia 3 [...]

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu inwentarskiego

Na podstawie art. 61 § 4 oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) w skrócie kp.aw związku z art. 74 ust. 3 i art. 75 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o [...]

II PISEMNY KONKURS OFERT NA SPRZEDAŻ AUTOBUSU SZKOLNEGO MARKI AUTOSAN H9-21.41S

Opis przedmiotu sprzedaży: Przedmiotem sprzedaży jest autobus marki: 1. Autosan H9-21.41S, nr rejestracyjny ELE C210 rok produkcji: 2001; pojemność silnika: 6540 cm3 - diesel rodzaj nadwozia: autobus międzymiastowy, [...]

II PISEMNY KONKURS OFERT NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO MARKI PEUGEOT BOXER

Opis przedmiotu sprzedaży: Przedmiotem sprzedaży jest samochód ciężarowy, furgon marki: 1. Peugeot Boxer, nr rejestracyjny ELE 91FU rok produkcji: 1996; pojemność silnika: 2446 cm3 - diesel rodzaj nadwozia: pickup, 4 drzwiowy; [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Budowie budynku świetlicy gminnej na istniejących fundamentach"

Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256, 695) oraz na podstawie art. 53 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej - obręb Balków

Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256, 695) oraz na podstawie art. 53 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego budowa stacji bazowej telefonii komórkowej - obręb Pecławice

Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256, 695) oraz na podstawie art. 53 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa linii średniego napięcia - obręb Pokrzywnica

Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256, 695) oraz na podstawie art. 53 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa linii średniego napięcia - obręb Balków

Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256, 695) oraz na podstawie art. 53 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z [...]

PISEMNY KONKURS OFERT NA SPRZEDAŻ AUTOBUSU SZKOLNEGO MARKI AUTOSAN H9-21.41S

Opis przedmiotu sprzedaży: Przedmiotem sprzedaży jest autobus marki: 1. Autosan H9-21.41S, nr rejestracyjny ELE C210 rok produkcji: 2001; pojemność silnika: 6540 cm3 - diesel rodzaj nadwozia: autobus międzymiastowy, [...]

PISEMNY KONKURS OFERT NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO MARKI TARPAN HONKER 4022

Opis przedmiotu sprzedaży: Przedmiotem sprzedaży jest samochód osobowy marki: 1. Tarpan Honker 4022, nr rejestracyjny ELE 16XE rok produkcji: 1993; pojemność silnika: 2499 cm3 - diesel rodzaj nadwozia: kombi 3 drzwiowy; przebieg: 98 [...]

PISEMNY KONKURS OFERT NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO MARKI PEUGEOT BOXER

Opis przedmiotu sprzedaży: Przedmiotem sprzedaży jest samochód ciężarowy, furgon marki: 1. Peugeot Boxer, nr rejestracyjny ELE 91FU rok produkcji: 1996; pojemność silnika: 2446 cm3 - diesel rodzaj nadwozia: pickup, 4 drzwiowy; [...]

Decyzja Starosty Łęczyckiego z dnia 1 czerwca 2020 r.

Na podstawie art.8 ust.l ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 703.) oraz art.104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz.256 ze [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - „Przebudowa ulicy Nowy Świat w Piątku wraz z odwodnieniem”

Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256, 695) oraz na podstawie art. 53 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z [...]

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Piątek oraz o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293) oraz na podstawie art. 39 ust, 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa farmy fotowoltaicznej

Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa sieci kablowej

Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256 z późn. zm. ) oraz na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [...]

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Piątek z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2019

Na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U z 2020  poz. 284 tj.) Burmistrz Piątku przedkłada Radzie Miejskiej w Piątku sprawozdanie z realizacji [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - Budowa i eksploatacja elektrowni fotowoltalicznej "Witów"

Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256), Zawiadamiam że w dniu 14 kwietnia 2020 roku zostało wszczęte, na wniosek –  ETSD [...]

Zawiadomienie - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Wykonanie urządzenia wodnego – obudowy otworu geologicznego

Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256) dalej jako „k.p.a.”) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o [...]

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Bielice

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 i, poz. 293 ze zin.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2-5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji dla przedsięwzięcia pod nazwą: Wykonanie ujęcia wód podziemnych z utworów jurajskich w miejscowości Piątek

Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256) zawiadamiam, że w dniu 30 marca 2020 roku zostało wszczęte, na wniosek – Gminy Piątek [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Budowie elektroenergetycznej sieci kablowej

Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 z późn. zm. ) oraz na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [...]

Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Piątek w 2019 roku

Gmina Piątek w 2019 roku zrealizowała zadanie pn.: „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Piątek w 2019 roku”. Całkowity koszt zadania: 34 354,54 zł Dotacja ze środków własnych WFOŚiGW w [...]

Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2020 r. w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Burmistrz Piątku  na podstawie art. 13 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 tj.) oraz Uchwały Nr XII/61/19 Rady Gminy Piątek z [...]

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizowanego przedsięwzięcia pn.: „Stacja regazyfikacji LNG, stacja SRP polegająca na budowie systemowej stacji regazyfikacji...

Na podstawie art. 21 ust.2 pkt 10, art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na [...]

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania z dnia 19.12.2019 r.

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizowanego przedsięwzięcia Na podstawie art. 21 ust.2 pkt 10, art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia [...]

Uchwała nr V/281/2019 SO RIO w Łodzi z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Piątek na 2020 rok oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Piątek w 2020 roku.

Na podstawie art. 13 pkt 3 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U, z 2019 r., poz. 2137) oraz art. 246 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst [...]

Obwieszczenie Ministra Rozwoju

Na podstawie art. 11 f ust. 3 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2018 r. poz. 1474, z późn. zm.), oraz na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 [...]

Zawiadomienie Wójta Gminy Piątek o zakończeniu postępowania administracyjnego - 2.12.2019 r.

Odnosząc się do ogólnej zasady czynnego udziału stron w postępowaniu , o której mowa w art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), w związku z art. 72 ust. 1 ustawy z [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o "Budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV oraz budowa przyłącza napowietrznego elektroenergetycznego nn 0,4 kV wraz z szafką pomiarową...

Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ) oraz na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na przebudowie napowietrznej linii niskiego

Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 z późn. zm. ) oraz na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [...]

Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury z udziałem społeczeństwa z dnia 30.10.2019

Wójt Gminy Piątek na podstawie art. 33 oraz 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Budowie pasywnego przedszkola w Piątku

Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [...]

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę istniejącej sieci drenarskiej...

Podaje się do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 400 ust 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j Dz. U. 2018 poz. 2268 z późn. zm.), że na wniosek Pana Bogdana Jagiełło zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia [...]

Obwieszczenie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wniosek Gospodarstwa Rolno-Rybackiego w Borowie

Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j.; Dz.U. z 2018 poz. 2268 z późn. zm.) oraz art.49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.; Dz.U z 2018r., poz.2268 z późn. zm.) [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j.; Dz.U. z 2018 poz. 2268 z późn. zm.) oraz art.49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.; Dz.U z 2018r., poz.2268 z późn. zm.) [...]

zawiadomienie o wszczęciu postępowania PGW Wody Polskie z dnia 3.10.2019

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 2096 z póź. zm.; dalej jako k.p.a.) zawiadamia się, że na wniosek Gospodarstwa Rolno-Rybackiego „BORLAND" s.c. w [...]

Ogłoszenie PGW Wody Polskie z dnia 1.10.2019

Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j.; Dz. U. z 2018, poz. 2268 z późn. zm.), podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek Pana Bogdana Jagiełło zam. 99-120 Piątek, zostało [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - Śladków Podleśny II

Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), Zawiadamiam że w dniu 25 września 2019 roku zostało wszczęte, na wniosek - E-SUN PV2 [...]

Zawiadomienieo wszczęciu postępowania - Śladków Podleśny I

Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), Zawiadamiam że w dniu 25 września 2019 roku zostało wszczęte, na wniosek - E-SUN PV1 [...]

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu „Programu Współpracy Gminy Piątek z organizacjami pozarządowymi na rok 2020”

Wójt Gminy Piątek, na podstawie Uchwały Nr X/41/11 Rady Gminy Piątek z dnia 30 czerwca 201 lr. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności [...]

Zawiadomienie Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm.) oraz z art. 375 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, ze [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15kV ...

Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [...]

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Bielice oraz o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Budowie sieci wodociągowej przy terenach inwestycyjnych...

Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [...]

Informacja dla rolników z terenu Gminy Piątek o możliwości składania wniosków o szacowanie szkód - Susza 2019

Niniejszym informuję, iż w związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska suszy na terenie Gminy Piątek potwierdzonej czwartym i piątym okresem raportowania przez Instytut Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach Wójt Gminy Piątek [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Budowie elektroenergetycznej sieci kablowej i napowietrznej SN 15kV...

Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15kV

Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Budowie elektroenergetycznej sieci kablowej i napowietrznej ...

Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [...]

Decyzja Starosty Łęczyckiego o uznaniu za mienie gminne nieruchomości

Na podstawie art.8 ust.l ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 703.) oraz art.104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2018 r., poz.2096 [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Stacja regazyfikacji LNG, stacja SRP ...

Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), Zawiadamiam że w dniu 15 maja 2019 roku zostało wszczęte, na wniosek - Polska Spółka [...]

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Piątek z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2018

Na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U z 2018 poz. 450 tj.) Wójt Gminy Piątek przedkłada Radzie Gminy Piątek sprawozdanie z realizacji Programu [...]

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z nia 21.05.2019 r.

Na podstawie art. 401 ust.3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 (t.j. Dz.U.2018 r. poz. 2268 ze zm.) - Prawo wodne Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu zawiadamia, że decyzją z dnia 13.05.2019r; znak: WA.ZUZ.5.421.2.8.2019.MP udzielił Tomaszowi [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa obiektów inwentarskich do hodowli drobiu...

Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), zawiadamiam że w dniu 15 maja 2019 roku zostało wszczęte, na wniosek - Przybysza Bogdana, [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Przebudowie rowu R-A i dopływającego do niego rowu R-A/l, usytuowanych na terenie leśnictwa Gieczno...

Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096) oraz na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. [...]

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego i przebudowę urządzeń melioracji wodnych.

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.), zawiadamiam, że na wniosek z dnia 23.10.2018 r. (data wpływu do Zarządu Zlewni w [...]

INFORMACJA o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego z dnia 26 kwietnia 2019 r.

Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne ( Dz.U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.) informuję, że na wniosek firmy ENERGA - OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk z dnia 27.03.2019 [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Budowie gazociągu średniego ciśnienia...

Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096) oraz na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 19.11.2018 r. (wpływ do Zarządu Zlewni w Łowiczu 19.11.2018 r.) [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - 05.04.2019

Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), Zawiadamiam że w dniu 05 kwietnia 2019 roku zostało wszczęte, na wniosek - PV [...]

Zawiadomienie z dnia 05.04.2019

Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), aawiadamiam że w dniu 05 kwietnia 2019 roku zostało wszczęte, na wniosek - PV [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 05.04.2019 r.

Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096) oraz na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 22.03.2019 r.

Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 z późn. zm. ) oraz na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [...]

Decyzja nr 2/2019 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Piątek z dnia 20 lutego 2019 r. o przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Gminy Piątek w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Piątek

Na podstawie Uchwały nr V/25/19 Rady Gminy Piątek z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Piątek konsultacji dotyczących wniosku o nadanie statusu miasta miejscowości Piątek, ogłasza się co następuje: [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pod nazwą: „budowa i eksploatacja elektrowni fotowoltaicznej Łubnica.."

Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), Zawiadamiam że w dniu 27 grudnia 2018 roku zostało wszczęte, na wniosek- KW Solar I [...]

Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego - Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Piekary

Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096) zawiadamiam o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu [...]

Decyzja Starosty Łęczyckiego o uznaniu z dniem 05 lipca 1963 r. za mienie gminne nieruchomości, położone w jednostce ewidencyjnej Piątek obręb Janków - Jankówek,

Na podstawie art.8 ust.l ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t. j. Dz.U. z 2016 r., poz. 703.) oraz art.104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. [...]

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizowanego przedsięwzięcia 07.02.2019

Na podstawie art. 21 ust.2 pkt 10, art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii kablowej niskiego napięcia nN oraz kablowej szafki pomiarowej - obr. Łęka

Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ) oraz na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Budowie linii kablowej niskiego napięcia nN oraz kablowej szafki pomiarowej”

Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ) oraz na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - 22.01.2019 r.

Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), Zawiadamiam że w dniu 20 grudnia 2018 roku zostało wszczęte, na wniosek - Kubiaka [...]

Zawiadomienie Wójta Gminy Piątek o zakończeniu postępowania administracyjnego - 22.01.2019 r.

Odnosząc się do ogólnej zasady czynnego udziału stron w postępowaniu , o której mowa w art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), w związku z art. 72 ust.l ustawy z [...]

Ogłoszenie i obwieszczenie PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania na pobór wód podziemnych

Dział Zgód Wodnoprawnych w Pionie Usług Wodnych Zarządu Zlewni w Łowiczu informuje o ogłoszeniu oraz obwieszczeniu o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z utworów jurajskich za [...]

Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2019 r. w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Wójt Gminy Piątek na podstawie art. 13 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 tj.) oraz Uchwały Nr XLIII/233/18 Rady Gminy Piątek z [...]

Zwrot podatku akcyzowego 2019 – zmiana limitu, dodatkowa dopłata dla posiadaczy bydła, nowy wniosek

Każdy ROLNIK, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT. w terminie od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 04.01.2019

Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ) oraz na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018., [...]

Informacja Starosty Łęczyckiego nt. Zmiany zasad udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

Starostwo Powiatowe w Łęczycy informuje, że od 1 stycznia 2019 roku zmieniły się zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. Obecnie będzie ona świadczona każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie [...]

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego z dnia 04.01.2019

Na podstawie art. 131 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 2096 ze zm.), zawiadamia się strony postępowania, że zostało wniesione odwołanie od decyzji Wojewody [...]

Decyzja nr 9/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks [...]

Informacja Starosty Łęczyckiego w sprawie możliwości składania wniosków o ustalenie wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie - Piekary

Na podstawie art. 8c ust, 2 w związku z art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 703), Starosta Łęczycki informuję wszystkich właścicieli gospodarstw rolnych lub ich [...]

Informacja Starosty Łęczyckiego w sprawie możliwości składania wniosków o ustalenie wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie - Janowice

Na podstawie art. 8c ust. 2 w związku z art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 703), Starosta Łęczycki informuję wszystkich właścicieli gospodarstw rolnych lub ich [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 24.12.2018 r.

Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096) oraz na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. [...]

Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury z udziałem społeczeństwa z dnia 20.12.2018 r.

Wójt Gminy Piątek na podstawie art. 33 oraz 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / [...]

Uchwała Nr V/312/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Piątek na 2019 rok...

Na podstawie art. 13 pkt 3 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 561) oraz art. 246 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity [...]

Uchwała nr V/311/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie opinii do projektu uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Piątek

Na podstawie art. 13 pkt 12 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 561) w związku z art. 230 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 13.12.2018 r.

Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ) oraz na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z [...]

Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego

Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257 z późn. zm.) zawiadamiam o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 12.12.2018 r.

Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ) oraz na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z [...]

Obwieszczenie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu z dnia 28.11.2018 r.

Zgodnie z art. 401 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j Dz. U. 2017 poz. 1566 z późn. zm.), stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j Dz. U. 2017, 1257) zawiadamia [...]

Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Piątek w 2018 roku

Gmina Piątek w 2018 roku zrealizowała zadanie pn.:   „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Piątek w 2018 roku”.   Całkowity koszt zadania: 52 467,95 zł  Dotacja ze [...]

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego z dnia 21.11.2018 r.

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kpa zawiadamia się strony [...]

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizowanego przedsięwzięcia z dnia 20.11.2018

Na podstawie art. 21 ust.2 pkt 10, art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 13.11.2018 r.

Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257 z późn. zm. ) oraz na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 26.10.2018 r.

Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257 z późn. zm. ) oraz na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [...]

Protokół z przeprowadzonych konsultacji Programu Współpracy Gminy Piątek z organizacjami pozarządowymi...

Zgodnie z Uchwałą Nr X/41/ll Rady Gminy Piątek z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i [...]

Decyzja Starosty Łęczyckiego z dnia 28.09.2018 r.

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 703) oraz art. 104 i 107 ustawy z dnli 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017r., [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Zgodnie z art. 401 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j Dz. U. 2017 poz. 1566 z późn. zm.), stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j Dz. U. 2017, poz. 1257 z późn. [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej średniego napięcia...

Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257 z późn. zm. ) oraz na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i [...]

Decyzja Starosty Łęczyckiego z dnia 14.09.2018 r.

na podstawie art. 8 ust.1 ustawy z dnia 209 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t. j. Dz.U. z 2016 r., poz. 703.) oraz art.104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 [...]

Ogłoszenie Wójta Gminy Piątek w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu Współpracy Gminy Piątek z organizacjami pozarządowymi na rok 2019”

Wójt Gminy Piątek, na podstawie Uchwały Nr X/41/ll Rady Gminy Piątek z dnia 30 czerwca 201 lr. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 12.09.2018

Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257 z późn. zm. ) oraz na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [...]

Obwieszczenie z dnia 29.08.2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257 z późn. zm. ) oraz na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 29.08.2018 r.

Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257 z późn. zm. ) oraz na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i [...]

Decyzja Starosty Łęczyckiego z dnia 27.08.2018 r.

Decyzja Starosty Łęczyckiego z dnia 27.08.2018 r.Na podstawie art.8 ust.l ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t. j. Dz.U. z 2016 r., poz. 703.) oraz art.104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Piątek z dnia 20.08.2018 r.

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2017 poz. 1405 [...]

Projekt uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie aktualizacji i zmiany programu ochrony powietrza oraz planu działań krótkoterminowych dla strefy łódzkiej.

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza, że udostępnia społeczeństwu projekt uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie aktualizacji i zmiany programu ochrony powietrza oraz planu działań krótkoterminowych dla strefy [...]

Informacja dla rolników z terenu Gminy Piątek o możliwości składania wniosków o szacowanie szkód – Susza 2018

Niniejszym informuję, iż w związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska suszy na terenie Gminy Piątek potwierdzonej czwartym i piątym okresem raportowania przez Instytut Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach Wójt Gminy Piątek [...]

Zawiadomienie Wójta Gminy Piątek z dnia 15.06.2018 r, o zakończeniu postępowania administracyjnego

Odnosząc się do ogólnej zasady czynnego udziału stron w postępowaniu , o której mowa w art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2017 poz. 1257) Wójt Gminy Piątek zawiadamia [...]

Obwieszczenie PGWWP w Łowiczu

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), w związku z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t .j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 ze [...]

Decyzja Starosty Łęczyckiego z dnia 01.06.2018 r.

Na podstawie art.8 ust.l ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t. j. Dz.U. z 2016 r., poz. 703.) oraz art.104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r., [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania z dnia 28.05.2018 r.

Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257 z późn. zm. ) oraz na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [...]

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2017 roku w zakresie podatków...

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2017 roku w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie [...]

Informacja o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych

Uprzejmie informuję, że zgodnie z ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych ( t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 656) 1. Obowiązuje ustawowy zakaz kąpieli w obszarach wodnych do tego [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 25.05.2018 r.

Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) Zawiadamiam że, w dniu 25 maja 2018 roku zostało wszczęte, na wniosek - ES Sunfield [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania z dnia 25.05.2018 r.

Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257 z późn. zm. ) oraz na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i [...]

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego

Na podstawie art. lid ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizowanego przedsięwzięcia z dnia 24.04.2018 r.

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizowanego przedsięwzięcia Na podstawie art. 21 ust.2 pkt 10, art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia [...]

Zawiadomienie z dnia 09.04.2018 r. o zakończeniu postępowania

Zawiadomienie Wójta Gminy Piątek o zakończeniu postępowania administracyjnego Odnosząc się do ogólnej zasady czynnego udziału stron w postępowaniu , o której mowa w art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania [...]

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Piątek z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2017

Na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U z 2016 poz. 1817 ze zm.) Wójt Gminy Piątek przedkłada Radzie Gminy Piątek sprawozdanie z realizacji Programu [...]

Uchwała nr V/56/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 27 marca 2018 roku

w sprawie opinii dotyczącej możliwości wykupu obligacji emitowanych przez Gminę Piątek z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. Na podstawie [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 27 marca 2018 r.

Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) Zawiadamiam że, w dniu 22 marca 2018 roku zostało wszczęte, na wniosek -Olczak [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z 27.03.2018 r.

Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) Zawiadamianiże, w dniu 21 marca 2018 roku zostało wszczęte, na wniosek -Szymczak Michał, [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 27.03.2018 r.

Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) Zawiadamiam że, w dniu 05 marca 2018 roku zostało wszczęte, na wniosek - Buttimer [...]

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Górki Pęcławskie, Janków-Janówek, Łęka, Pęcławice, Rogaszyn, Orenice...

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Górki Pęcławskie, Janków-Janówek, Łęka, Pęcławice, Rogaszyn, Orenice  oraz o  przystąpieniu do [...]

Spotkania informacyjnego z mieszkańcami gminy Piątek w przedmiocie dalszych działań na rzece Moszczenicy na terenie gminy Piątek.

Wójt Gminy Piątek zwraca się do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Łowiczu o zorganizowanie spotkania informacyjnego z mieszkańcami gminy Piątek w przedmiocie dalszych działań na rzece Moszczenicy na [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 26.02.2018 r.

Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257 z późn. zm. ) oraz na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i [...]

Decyzja Starosty Łęczyckiego z dnia 20 lutego 2018 r.

Na podstawie art.8 usl.l ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t. j. Dz.U. z 2016 r., poz. 703.) oraz art.104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 [...]

Zawiadomienie - Obwieszczenie z dnia 12.02.2018 r.

Zawiadomienie - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Centrum magazynowo-produkcyjne z częściami biurowo-socjalnymi i infrastrukturą towarzyszącą [...]

Uchwala Nr V/25/201S Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 2 lutego 2018 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Piątek

Na podstawie art. 230 ust.4 oraz art. 246 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 2077) w zw. z art. 19 ust.2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach [...]

Plan zamówień publicznych powyżej 30 000 euro na rok 2018

(zgodnie z art. 13a ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Dz.U. z 2017 r., poz. 1579) [...]

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2018 r. w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Wójt Gminy Piątek  na podstawie art. 13 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817z póź. zm.) oraz Uchwały Nr XXXIV/174/17 Rady Gminy [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 11.01.2018 r.

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23) oraz art. 29, art. 30 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, [...]

Informacja o środkach na realizację zadań z zakresu Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2018

Wójt Gminy Piątek informuje, iż zgodnie z Uchwałą Nr XXXVI/184/17 Rady Gminy Piątek  z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2018, na realizację zadań z zakresu Programu Współpracy z Organizacjami [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 12 grudnia 2017 r.

Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [...]

Decyzja Starosty Łęczyckiego z dnia 8 grudnia 2017 r.

Na podstawie art.8 ust.l ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t. j. Dz.U. z 2016 r., poz. 703.) oraz art.104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r., [...]

Ogłoszenie Wójta Gminy Piątek o przetargu ustnym, nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego oznaczonego numerem 11 w miejscowości Goślub – Osada nr 9 położonego w obrębie geodezyjnym Goślub, stanowiącego własność Gminy Piątek.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 65/2017 Wójta Gminy Piątek z dnia 7 grudnia 2017r.   OGŁOSZENIE Wójt Gminy Piątek ogłasza  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  lokalu mieszkalnego oznaczonego numerem 11 [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 7 grudnia 2017 r.

Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257 z późn. zm. ) oraz na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [...]

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZGIERZ z dnia 4 grudnia 2017 r.

Na podstawie art. 49 oraz art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o [...]

Uchwała Nr V/269/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 1 grudnia 2017 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Piątek w 2018 roku.

Na podstawie art. 246 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.), Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej Łodzi: 1. Roman Drozdowski - przewodniczący 2. [...]

Uchwała nr V/267/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 1 grudnia 2017 roku w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Piątek.

Na podstawie art. 13 pkt 12 ustawy z dnia 7 października 1992 roku ó regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 561) oraz art. 230 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst [...]

Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Piątek w 2017 roku

Gmina Piątek w 2017 roku zrealizowała zadanie pn.: „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Piątek w 2017 roku”.   Całkowity koszt zadania: 97 968,28 zł Dotacja ze środków [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Zgierz z dnia 25.10.2017 r.

OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 49 oraz art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu [...]

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu „Programu Współpracy Gminy Piątek z organizacjami pozarządowymi na rok 2018"

Wójt Gminy Piątek, na podstawie Uchwały Nr X/41/11 Rady Gminy Piątek z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności [...]

Informacja o lokalu mieszkalnym w Goślubiu na sprzedaż

Wójt Gminy Piątek zawiadamia o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Piątek ul. Rynek 16, 99-120 Piątek oraz umieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Gminy Piątek www.gminapiatek.pl oraz BIP Urzędu Gminy Piątek [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 15.09.2017 r.

Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257 z późn. zm. ) oraz na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 12.09.2017 r.

Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257 z późn. zm. ) oraz na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 31.07.2017r

Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23 z późn. zm. ) oraz na podstawie art. 53  ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 31.07.2017r.

Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23 z późn. zm. ) oraz na podstawie art. 53  ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 10 lipca 2017 r.

Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 oraz art. 49 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23 z późn. zm. ) oraz na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 21.06.2017 r.

Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23 z późn. zm. ) oraz na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [...]

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2016 roku w zakresie podatków...

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2016 roku w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie [...]

Wykaz podatników, którym udzielono ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym w 2016 r. i podatników, którym udzielono ulgi z tytułu zakupu gruntu w podatku rolnym w 2016 roku.

Wykaz podatników, którym udzielono ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym w 2016 r. i podatników, którym udzielono ulgi z tytułu zakupu gruntu w podatku rolnym w 2016 roku. [...]

Wykaz osób osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2016 roku - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Na podstawie art. 37 ust. 1, lit. g) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870), Wójt Gminy Piątek podaje do publicznej wiadomości informację zawierającą wykaz osób prawnych i fizycznych [...]

Decyzja Starosty Łęczyckiego z dnia 10.05.2017 r.

Na podstawie art.8 ust.l ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. z 1963 r. Nr 28, poz.169 z późn. zm.) oraz art.104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. [...]

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PIĄTEK z dania 10 maja 2017 r.

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na [...]

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Piątek

Celem planu gospodarki niskoemisyjnej jest określenie, na podstawie analizy aktualnego stanu gospodarki energetycznej na obszarze gminy Piątek działań zmierzających do redukcji zużycia energii, zwiększenia wykorzystania źródeł [...]

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Piątek z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2016.

Na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U z 2016 poz. 1817 ze zm.) Wójt Gminy Piątek przedkłada Radzie Gminy Piątek sprawozdanie z realizacji Programu [...]

Zawiadomienie - obwieszczenie, o zakończeniu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizowanego przedsięwzięcia

Na podstawie art. 21 ust.2 pkt 9, a1t. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r.   o udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa w ochronie [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 21 marca 2017 r.

Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23 z późn. zm. ) oraz na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [...]

Procedura postępowania na wypadek pogorszenia się jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Ilekroć w procedurze jest mowa o:- ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dn. 07 czerwca 2001 roku o zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,- rozporządzeniu – należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra [...]

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu Łęka i fragmentu obrębu Bielice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2-5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o [...]

Uchwała nr V/27/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 17 lutego 2017 roku

Uchwała Nr V/27/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 17 lutego 2017 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 15 lutego 2017 r.

Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23 z późn. zm. ) oraz na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 15.02.2017 r.

Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23 z późn. zm. ) oraz na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [...]

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego z dnia 13.02.2017 r.

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizowanego przedsięwzięcia Na podstawie art. 21 ust.2 pkt 9, art 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. [...]

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi z dnia 10.02.2017 r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łodzi działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach [...]

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Piątek wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 2-5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji [...]

Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym w dniu 4.02.2017 r.

Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym w dniu 4 lutego 2017 r. o godz. 12:00, którego celem jest uczczenie rocznicy wybuchu powstania styczniowego. [...]

Zawiadomienie - obwieszczenie Wójta Gminy Piątek o zakończeniu postępowania administracyjnego z dnia 23.01.2017 r.

Odnosząc się do ogólnej zasady czynnego udziału stron w postępowaniu , o której mowa w art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23), w związku z art. 72 ust.l ustawy z dnia [...]

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2017 r. w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Wójt Gminy Piątek na podstawie art. 13 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) oraz Uchwały Nr XXI/115/16 Rady Gminy Piątek z dnia [...]

Informacja o środkach na realizację zadań z zakresu Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2017

Wójt Gminy Piątek informuje, iż zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/128/17 Rady Gminy Piątek  z dnia 05 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2017, na realizację zadań z zakresu Programu Współpracy z Organizacjami [...]

Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Piątek w 2016 roku

Gmina Piątek w grudniu 2016 r. zrealizowała zadanie pn.: „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Piątek w 2016 roku”. Całkowity koszt zadania: 66 565,81 złDotacja ze środków własnych [...]

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego z dnia 28 grudnia 2016 r.

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizowanego przedsięwzięcia Na podstawie art. 21 ust.2 pkt 9, art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. [...]

Uchwała Nr V/197/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Piątek w 2017 roku.

Na podstawie art. 246 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 1870), Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej Łodzi: 1. Roman Drozdowski - przewodniczący 2. [...]

Uchwała nr V/195/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Piątek.

Na podstawie art. 13 pkt 12 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 561) oraz art. 230 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst [...]

Decyzja Starosty Łęczyckiego z dn. 19.12.2016 r.

Na podstawie art.8 ust.1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. z 1963 r. Nr 28, poz.169 z późn.zm.) oraz art.104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U. z [...]

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia z dnia 14 grudnia 2016 r.

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie obiektów inwentarskich z zapleczem gospodarczym przeznaczonych do chowu brojlerów kurzych wraz z infrastrukturą towarzyszącą [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 12.12.2016 r.

Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23 z późn. zm. ) oraz na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 07.12.2016 r.

Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23 z późn. zm. ) oraz na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 25.11.2016 r.

Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) w związku z art. 73 ust.l, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu [...]

Zawiadomienie z dnia 22.11.2016 r. Wójta Gminy Piątek o zakończeniu postępowania administracyjnego

Odnosząc się do ogólnej zasady czynnego udziału stron w postępowaniu , o której mowa w art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23), w związku z art. 72 ust. 1 ustawy z dnia [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 14 listopada 2016 r.

Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23 z późn. zm. ) oraz na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [...]

Obwieszczenie z dnia 27.10.2016 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23) w skrócie k.p.a., w związku z art. 74 ust. 3 w nawiązaniu do art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o [...]

Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury z udziałem społeczeństwa

Wójt Gminy Piątek na podstawie art. 33 oraz 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [...]

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu „Programu Współpracy Gminy Piątek z organizacjami pozarządowymi na rok 2017".

Wójt Gminy Piątek, na podstawie Uchwały Nr X/41/ll Rady Gminy Piątek z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności [...]

Zawiadomienie z dnia 30.09.2016 r. o zakończeniu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizowanego przedsięwzięcia.

Na podstawie art. 21 ust.2 pkt 9, art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na [...]

III edycja programu edukacyjno-społecznego „Wzorowa Łazienka”

Szanowna Pani Szanowny PanDyrektor Szkoły PodstawowejPreambuła: Rusza III edycja programu edukacyjno-społecznego „Wzorowa Łazienka” marki Domestos oraz ogólnopolski konkurs, w którym szkoły podstawowe mogą wygrać - nagrodę w postaci [...]

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizowanego przedsięwzięcia

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizowanego przedsięwzięcia Na podstawie art. 21 ust.2 pkt 10, art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. [...]

Zawiadomienie o wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego

Na podstawie art.24a ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193 poz.1287 ze zmianami) Starosta Łęczycki zawiadamia , że w lokalu Starostwa Powiatowego w Łęczycy w Wydziale Geodezji, [...]

Decyzja Starosty Łęczyckiego z dn. 14.09.2016 r.

Na podstawie art.105 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz.23) po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Piątek umarzam: jako bezprzedmiotowe postępowanie w sprawie o uznaniu z dniem [...]

Decyzja Starosty Łęczyckiego z dnia 14.09.2016 r.

Na podstawie art.8 ust.l ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. z 1963 r. Nr 28, poz.169 z późn. zm.) oraz art.104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. [...]

ZAWIADOMIENIE o wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego

Starosta Łęczycki zawiadamia , że w lokalu Starostwa Powiatowego w Łęczycy w Wydziale Geodezji, Kartografii , Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Aleje Jana Pawła II la , pokój nr 5 w dniach od 26.09.2016 do 14.10.2016 r. w godzinach [...]

Obwieszczenie z dnia 16.08.2016 r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23) w skrócie k.p.a., w związku z art. 74 ust. 3 w nawiązaniu do art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o [...]

Zawiadomienie z dnia 02.08.2016 r.

Zawiadomienie Wójta Gminy Piątek o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie: "Uruchomienia linii do produkcji paliwa alternatywnego z wykorzystaniem mobilnego urządzenia rozdrabniającego, na terenie działki ozn. Nr ewid.175, w [...]

Zawiadomienie - obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego i wydania w dniu 28 lipca 2016r. decyzji nr SKO. 4170.32-33.2016

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łodzi działające na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o [...]

Decyzja z dnia 18.07.2016 r.

Na podstawie art.8 ust.1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. z 1963 r. Nr 28, poz.169, z późn.zm.) oraz art.104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (tj. [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 11.07.2016 r.

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23) oraz art. 29, art. 30 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, [...]

Zawiadomienie z dnia 7 lipca 2016 r.

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizowanego przedsięwzięcia. Na podstawie art. 21 ust.2 pkt 9, art. 38 oraz ait. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 [...]

Informacja o rozpoczęciu prac geodezyjnych mających na celu kompleksową modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębu: KRZYSZKOWICE, PIEKARY Gmina Piątek.

Zgodnie z art. 24a ust.2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tj. Dz. U. z 2015 r. Nr 520, ze zm.) informuję o rozpoczęciu prac geodezyjnych polegających na wykonaniu kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów [...]

Zawiadomienie z dnia 01.08.2016 r.

Zawiadomienie dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: "Świadczenie usługi w zakresie dowozu dzieci/uczniów do placówek prowadzonych przez Gminę Piątek". [...]

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Piątek oraz o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 778) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o [...]

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu Łęka i fragmentu obrębu Bielice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 778) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o [...]

Decyzja Starosty łęczyckiego o uznaniu z dniem 05 lipca 1963 r. za mienie gminne nieruchomość stanowiącą drogę wewnętrzną, położoną w jednostce ewidencyjnej Piątek obręb Górki Pęcławskie.

Na podstawie art.8 ust.l ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. z 1963 r. Nr 28, poz.169 z późn.zm.) oraz art.104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. [...]

Decyzja o uznaniu z dniem 05 lipca 1963 r. za mienie gminne nieruchomości położone w jednostce ewidencyjnej Piątek.

Decyzja o uznaniu z dniem 05 lipca 1963 r. za mienie gminne nieruchomości położone w jednostce ewidencyjnej Piątek w obrębie Śladków Podleśny, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki: nr 94/2 o pow. 0,3900 ha, nr 110 o pow. 0,1000 ha [...]

Decyzja o uznaniu z dniem 05 lipca 1963 r. za mienie gminne nieruchomość stanowiącą drogę wewnętrzną

Decyzja o uznaniu z dniem 05 lipca 1963 r. za mienie gminne nieruchomość  stanowiącą drogę wewnętrzną położoną w jednostce ewidencyjnej Piątek, obręb Pęcławice, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: nr 82/1 o pow. 0,1005 [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 02.06.2016 r.

Zgodnie z art. 61 § 4, w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23) oraz art. 29, art. 30 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o [...]

Zawiadomienie Wójta Gminy Piątek o zakończeniu postępowania administracyjnego 31.05.2016 r.

ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY PIĄTEK o zakończeniu postępowania administracyjnego Odnosząc się do ogólnej zasady czynnego udziału stron w postępowaniu, o której mowa w art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania [...]

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2015 roku w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń...

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2015 roku w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie [...]

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizowanego przedsięwzięcia z dnia 25.05.2016 r.

Na podstawie art. 21 ust.2 pkt 9, art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na [...]

Informacja o rozpoczęciu prac geodezyjnych mających na celu kompleksową modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębu: PIĄTEK, ŁĘKA Gmina Piątek; Powiat Łęczycki

Zgodnie z art. 24a ust.2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tj. Dz. U. z 2015 r. Nr 520, ze zm.) informuję o rozpoczęciu prac geodezyjnych polegających na wykonaniu kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów [...]

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego z dnia 12.05.2016 r.

Odnosząc się do ogólnej zasady czynnego udziału stron w postępowaniu , o której mowa w art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23), w związku z art. 72 ust.l ustawy z dnia [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 25.04.2016 r.

Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23) oraz na podstawie art. 53 ustęp 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. [...]

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu Strategii Rozwoju Gminy Piątek na lata 2015-2023

Wójt Gminy Piątek serdecznie zaprasza mieszkańców gminy do udziału w konsultacjach społecznych  dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy Piątek na lata 2015-2023.   Projekt Strategii nie ogranicza się tylko do [...]

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego

Odnosząc się do ogólnej zasady czynnego udziału stron w postępowaniu , o której mowa w art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23), w związku z art. 72 ust.l ustawy z dnia [...]

Sprawozdanie z z realizacji programu współpracy Gminy Piątek z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2015

Na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2014 , poz. 1118 ze zm.) Wójt Gminy Piątek przedkłada sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Piątek z [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 19.02.2016 r.

Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23) oraz na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z [...]

Uchwała Nr V/14/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej

Uchwała Nr V/14/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 18 lutego 2016 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Piątek [...]

Ogłoszenie Wójta Gminy Piątek z dn. 12.02.2016 r.

                                         &nbs [...]

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 29 października 2015 roku: -  dot. wodociąg publiczny wiejski Pokrzywnica gmina Piątek  - stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi decyzją nr 60/HK/15 [...]

Obwieszczenie z dn. 01.02.2016 r.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r,. poz. 23) oraz na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003r. [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania z dnia 27.02.2016

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 27.01.2016 r. na wniosek Pana Radosława Kaczmarka - pełnomocnika Energa - Oświetlenie sp. z o.o. [...]

Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2016 r. w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Wójt Gminy Piątek ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2016 r. w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. [...]

Obwieszczenie z dn. 19.01.2016 r. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego

Na podstawie art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.) oraz art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale [...]

Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym

Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym w dniu 23 stycznia 2016 r. o godz. 12:00, którego celem jest uczczenie rocznicy wybuchu powstania styczniowego. [...]

Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu planu urządzenia lasu

Wójt Gminy Piątek, działając zgodnie z art. 21 ust. 4, 5 ustawy z dnia 28  września 1991 r. o lasach  (Dz. U. z 2015r. poz. 2100) niniejszym  informuje, że w dniach 31 grudnia 2015r. – 01 marca 2016 r. będzie wyłożony do [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 22.12.2015 r

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek pełnomocnika Energa Operator Oddział w Płocki w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego... [...]

Komunikat Wójta Gminy Piątek z dnia 17 grudnia 2015 r.

Komunikat Wójta Gminy Piątek Uprzejmie informuję, że Urząd Gminy Piątek w dniu 24 grudnia 2015 r. (czwartek - Wigilia) będzie nieczynny w zamian za dzień 26 grudnia 2015 r. (ustawowo należny [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Zgierz

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na drogi wojewódzkiej nr 702 na odcinku Zgierz - Piątek... [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z 23.11.2015 r.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na wniosek Przybysza Bogdana w sprawie wydania decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa obiektów inwentarskich z zapleczem gospodarczym przeznaczonych do [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 4.11.2015 r.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Tomasza Darmacha w sprawie wydania decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pod nazwą "Wykonanie urządzenia wodnego - studni głębinowej [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania z dnia 15.10.2015 r.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania z dnia 15.10.2015 r. na wniosek Pana Stanisława Ćwirko-Godyckiego pełnomocnika Energa Operator. [...]

Ogłoszenie o konsultacjach "Programu Współpracy Gminy Piątek z organizacjami pozarządowymi na rok 2016"

Wójt Gminy Piątek ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy Piątek z organizacjami pozarządowymi na rok 2016" [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 05.10.2015 r

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na wniosek Grzelaka Zygmunta w sprawie wydania decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa obiektu inwentarskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Piątek z dnia 15 września 2015 r.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PIĄTEK z dnia 15 września 2015 r. o numerach oraz  granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, o wyznaczonych  siedzibach obwodowych komisji wyborczych, o lokalach obwodowych komisji [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dn. 09.09.2015 r.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na wniosek p. Kubiaka Jacka. Postępowanie w sprawie wydania decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pond nazwą "Rozbudowa istniejącej fermy drobiu na działce nr ewid. [...]

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania z dnia 19.08.2015 r.

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia z dnia 19.08.2015 r. [...]

Zawiadomienie Wójta Gminy Piątek o zakończeniu postępowania administracyjnego

Odnosząc się do ogólnej zasady czynnego udziału stron w postępowaniu , o której mowa w art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późniejszymi zmianami), w związku z [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 14.07.2015 r.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013,. poz. 267) oraz na podstawie art. 53 ustęp 1 ustawy z dnia 27 [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 14 lipca 2015 r.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 ustawy z dnia 14.06.1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013,. poz. 267) oraz na podstawie art. 53 ustęp 1 ustawy z dnia 27 marca [...]

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W 2014 ROKU ...

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W 2014 ROKU W ZAKRESIE PODATKÓW LUB OPŁAT UDZIELONO ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ LUB ROZŁOŻONO SPŁATĘ NA RATY W KWOCIE [...]

Obwieszczenie z dnia 28.05.2015 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek pana Stanisława Ćwirko-Godyckiego, pełnomocnika firmy Energa-Operator Oddział w Płocku. [...]

Zawiadomienie z dnia 25.05.2015 r. o wszczęciu postępowania

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek pana Michała Janczaka w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczącej przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego dla otworu [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 4.05.2015 r.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pani Agnieszki Sambor-Żwirełło pełnomocnika firmy Es Sunfield 4 sp. z o.o. [...]

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PIĄTEK z dnia 7 kwietnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PIĄTEK z dnia 7 kwietnia 2015 r. dotyczące informacji o numerach oraz  granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, o wyznaczonych  siedzibach obwodowych komisji wyborczych, o lokalach obwodowych [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dn. 27.03.2015 r.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na wniosek ES Sunfield 4 Sp. z o.o. w sprawie wydania decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pod nazwą "Farma fotowoltaiczna Konarzew..." [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dn. 23.03.2015 r.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na wniosek Pawłowskiego Tomasza w sprawie wydania decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa obiektu inwentarskiego - obory" na działce nr 217 obręb [...]

Ogłoszenie z dnia 20 marca 2015 r.

Ogłoszenie w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu spisów inwentaryzacyjnych mienia, które Gmina Piątek zamierza nabyć od Skarbu Państwa. [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 3.02.2015 r.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 3.02.2015 r. w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na odbudowie przepustu na rzece Strudze pomiędzy działkami drogowymi 193 i 334 w [...]

Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2015 r. w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2015 r. w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu [...]

Spotkanie dotyczące konsultacji możliwych działań mających na celu niezbędne prace utrzymaniowe i regulacyjne rzeki Moszczenicy ...

Szanowni mieszkańcy gminy Piątek   Wojewódzki Zarząd Melioracji w Łodzi zamierza realizować inwestycję mającą na celu niezbędne prace utrzymaniowe i regulacyjne rzeki Moszczenicy służące przywróceniu bioróżnorodności [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 30.12.2014 r.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek p. Krzysztofa Menesa - inspektora ds. rolnictwa i ochrony środowiska a w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na odbudowie mostu [...]

Zawiadomienie - obwieszczenie z dnia 24.12.2014 r.

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizowanego przedsięwzięcia. [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 19.12.2014 r.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek p. Darii Galent w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczącej przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego - studni głębinowej [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 15.12.2014 r.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa stacji tankowania pojazdów (stacji paliw) z towarzyszącą infrastrukturą, na [...]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie - 28.11.2014 r.

Wójt Gminy Piątek podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie w trybie bezprzetargowym na okres dłuższy niż 3 lata. [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Piątek z dnia 14 października 2014 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Piątek z dnia 14 października 2014 r. o numerach, granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, o lokalach obwodowych komisji [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Piątek z dnia 1 września 2014 r. o okręgach wyborczych

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Piątek z dnia  1 września 2014 r.  Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112[1])) podaje się do publicznej wiadomości informację o okręgach [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dnia 25.08.2014 r.

Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 ustawy z dnia 14.06.1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013,. poz. 267) oraz na podstawie art. 53 ustęp 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z [...]

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W 2013 ROKU ...

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W 2013 ROKU W ZAKRESIE PODATKÓW LUB OPŁAT UDZIELONO ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ LUB ROZŁOŻONO SPŁATĘ NA RATY W KWOCIE [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 29 maja 2014 r.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek p. Marka Szulca, projektanta w firmie "Projektowanie i nadzór sieci i instalacji sanitarnych" w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na [...]

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadajacych osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2013 roku - zwrot podatku akcyzowego.

Na podstawie  art. 37 ust. 1, lit. g) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), Wójt Gminy Piątek podaje do publicznej wiadomości informację zawierającą wykaz osób prawnych [...]

Zawiadomienie-obwieszczenie z dnia 23.04.2014 r.

Zawiadomienie-obwieszczenie o zakończeniu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizowanego przedsięwzięcia z dnia 23.04.2014 r. [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 22.04.2014 r.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Pawła Wołoszyna Dyrektora w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łęczycy w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: "Rozbiórce [...]

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizowanego przedsięwzięcia

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizowanego przedsięwzięcia "Rozbiórka zniszczonego mostu drewnianego i budowa nowego mostu żelbetonowego na rzece Strudze w [...]

Zawiadomienie Wójta Gminy Piątek z dnia 14.04.2014 r.

Zawiadomienie Wójta Gminy Piątek z dnia 14.04.2014 r. o wydaniu postanowienia, że dla przedsięwzięcia pn. "Rozbiórka zniszczonego mostu drewnianego i budowa nowego mostu żelbetonowego na rzece Strudze w miejscowości Śladków Rozlazły w [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Piątek z dnia 10 kwietnia 2014 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Piątek z dnia 10 kwietnia 2014 r. o numerach, granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania. [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 26 marca 2014 r.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na wniosek p. Kubiaka Grzegorza, w sprawie wydania decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Rozbudowa fermy drobiu realizowana na działce nr ewid. 37/2 obręb [...]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

Wójt Gminy Piątek podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie w trybie bezprzetargowym na okres dłuższy niż 3 lata. [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 12 marca 2014 r.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Łęczycy w sprawie wydania decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Rozbiórka zniszczonego mostu drewnianego i budowa [...]

Ogłoszenie o rozpoczęciu przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Łodzi procesu konsultacji społecznych

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi ogłasza rozpoczęcie procesu konsultacji społecznych w związku z wystąpieniem do FSC z wnioskiem o zgodę na użycie środka ochrony roślin Dimilin 480SC, który zawiera substancję czynną - [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 25.02.2014 r.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na wniosek Magdaleny i Karola Kęsickich w sprawie wydania decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa stacji demontażu pojazdów wycofanych z [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania z dnia 10.02.2014 r.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek pana Krzysztofa Menesa inspektora ds. rolnictwa i ochrony środowiska Urzędu Gminy Piątek w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 06.02.2014 r.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Arkadiusza Marczaka, pełnomocnika Energa - Operator s.a Oddział w Płocku w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii [...]

Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2014 r. w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXIV/175/13 Rady Gminy Piątek z dnia 18 listopada 2013 r. w [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 16.01.2014 r.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Adama Marczaka, pełnomocnika Energa - Operator s.a Oddział w Płocku w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. [...]

Uchwała nr V/6/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 8 stycznia 2014

Uchwała nr V/4/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 8 stycznia 2014 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Piątek w 2014 roku. [...]

Uchwała nr V/4/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 8 stycznia 2014 roku

Uchwała nr V/4/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 8 stycznia 2014 roku w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Piątek. [...]

obwieszczenie o wszczęciu postępowania z dnia 17.12.2013 r.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pani Renaty Lepalczyk, Sekretarza Gminy Piątek w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej w miejscowości [...]

Informacja

Wójt Gminy Piątek, działając zgodnie z art. 21 ust. 4, 5 ustawy  z   dnia  28  września 1991 r.  o  lasach  (Dz. U. z 2011 r.  Nr 12,  poz. 59)  niniejszym  informuje, że w dniach [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 07.11.2013 r.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji celu publicznego polegającej na odbudowie mostu żelbetonowego na rzece Malinie w miejscowości Orenice gm. Piątek wraz z przebudową drogi [...]

Program Usuwania Azbestu w Gminie Piątek na lata 2013-2032

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 z 2008 r., poz. [...]

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu "Programu Współpracy Gminy Piątek z organizacjami pozarządowymi na rok 2014"

Wójt gminy Piątek, na podstawie Uchwały Nr X/41/11 Rady Gminy Piątek z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 Ustawy o działalności [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - 1.10.2013 r.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na wniosek Daftcode spółka z o.o. w sprawie wydania decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa elektrowni wiatrowej o mocy do 900 kW wraz z niezbędną [...]

Zawiadomienie - obwieszczenie z dnia 22 lipca 2013 r.

Zawiadomienie - obwieszczenie o zakończeniu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizowanego przedsięwzięcia. [...]

Informacja dla rolników

Pan/i/ SOŁTYS /rolnicy Gminy [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 17 czerwca 2013 r.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek p. Krzysztofa Menesa - inspektora ds. rolnictwa, gospod. gruntami i ochrony środowiska Gminy Piątek w sprawie wydania decyzji o lokalizacji celu publicznego polegającego na [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 17.06.2013 r.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na wniosek JB Kolor s.c. P. Januszkiewicz, M. Bagrowski, J. Bagrowski [...]

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2012 roku

Na podstawie  art. 37 ust. 1, lit. g) ustawy z dania 27 sierpnia 2009 r. - o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), Wójt Gminy Piątek podaje do publicznej wiadomości informację zawierającą wykaz osób [...]

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W 2012 ROKU W ZAKRESIE PODATKÓW ...

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W 2012 ROKU W ZAKRESIE PODATKÓW LUB OPŁAT UDZIELONO ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ LUB ROZŁOŻONO SPŁATĘ NA RATY W KWOCIE [...]

Zawiadomienie z dnia 9.05.2013 r.

Zawiadomienie - obwieszczenie o zakończeniu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizowanego przedsięwzięcia. [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Piątek z dnia 22 kwietnia 2013 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Piątek z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o okręgu wyborczym, jego granicach i numerze, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie [...]

Obwieszczenie z dnia 16 kwietnia 2013 r.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek p. Jana Antczaka - pełnomocnika - Operator s.a. Oddział w Płocku w sprawie... [...]

Obwieszczenie z dnia 16.04.2013 r

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego [...]

Obwieszczenie o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Piątek dla części obrębu wiejskiego Łęka i Bielice.

Na podstawie art. 17. ust. 1. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zmianami), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Piątek Uchwały Nr XXVII/136/13 [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 19.03.2013 r.

Zawiadamia się, że w dniu 19 marca 2013 roku zostało wszczęte, na wniosek ES Sufield 4 Sp. z o.o. w organizacji z siedzibą przy ul. Malczewskiego 26, 71-612 Szczecin, postępowanie w sprawie wydania decyzji określającej środowiskowe [...]

Informacja Wójta Gminy Piątek o rozpoczęciu konsultacji, na które zaproszeni są przedsiębiorcy świadczący usługi telekomunikacyjne na terenie Gminy Piątek

Wójt Gminy Piątek informuje o rozpoczęciu konsultacji, na które zaprasza przedsiębiorców świadczących usługi telekomunikacyjne na terenie Gminy Piątek. Przedmiotem konsultacji jest  planowana realizacja projektu „Podłączeni - [...]

Uchwała nr V/48/2013 z dnia 12 lutego 2013 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi

Uchwała nr V/48/2013 z dnia 12 lutego 2013 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Piątek. [...]

Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2013 r. w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXIII/110/12 Rady Gminy Piątek z dnia 19 listopada 2012 r. w [...]

Zawiadomienie-obwieszczenie z dnia 22.01.2013 o zakończeniu postępowania w przedmiocie wydania decyzji...

Zawiadomienie-obwieszczenie z dnia 22.01.2013 o zakończeniu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizowanego przedsięwzięcia.  [...]

Zawiadomienie z dnia 18.12.2012 r. o wszczęciu postępowania

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na wniosek Jacka Adamiaka w sprawie wydania decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pod nazwą "Adaptacja pomieszczenia znajdującego się na terenie obiektu gospodarczego, [...]

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska w Łodzi

OBWIESZCZENIEW związku z realizacją projektu nr: POIS.05.03.00-00-186/09 „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu [...]

Uchwała nr V/333/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 12 grudnia 2012 roku

Uchwała nr V/333/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 12 grudnia 2012 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Piątek w 2013 roku. [...]

Zawiadomienie - obwieszczenie z dnia 06.12.2012 r.

Zawiadomienie - Obwieszczenie z dnia 06.12.2012 r. o zakończeniu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizowanego  przedsięwzięcia pod nazwą: ,,Budowa kurnika do tuczu brojlerów kurzych, [...]

Informacja Izby Celnej w Łodzi

Zbliżający się okres świąteczny i noworoczny to czas wielu bardzo ważnych i cennych inicjatyw charytatywnych podejmowanych przez ludzi, którym nie jest obojętny drugi człowiek. Nasze doświadczenia wskazują, że dobre i słuszne [...]

Protokół z przeprowadzonych konsultacji w sprawie Programu Współpracy Gminy Piątek ...

Protokół z przeprowadzonych konsultacji w sprawie Programu Współpracy Gminy Piątek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o [...]

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu „Programu Współpracy Gminy Piątek z organizacjami pozarządowymi na rok 2013”.

Wójt Gminy Piątek, na podstawie Uchwały Nr X/41/11 Rady Gminy Piątek z dnia 30 czerwca 2011 r. ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu „Programu Współpracy Gminy Piątek z organizacjami pozarządowymi na rok [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 3.10.2012 r.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 03.10.2012 r. na wniosek Anny Szymczak [...]

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - usługi

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - usługi: Świadczenie usługi oświetlenia ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych na terenie Gminy Piątek, urządzeniami oświetleniowymi, w porze od zmierzchu do świtu.Numer ogłoszenia: 332964 [...]

Zawiadomienie - obwieszczenie z dnia 20 sierpnia 2012 r.

Zawiadomienie - obwieszczenie z dnia 20 sierpnia 2012 r. o zakończeniu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizowanego przedsięwzięcia. [...]

Zawiadomienie - obwieszczenie z dn. 20.08.2012 r.

Zawiadomienie - obwieszczenie z dnia 20.08.2012 r. o zakończeniu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizowanego przedsięwzięcia. [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 01.06.2012 r.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na wniosek Grzegorza Krzeszewskiego ... [...]

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2011 w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg...

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2011 w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie [...]

Informacja Wójta Gminy Piątek w sprawie odbioru odpadów

Wójt Gminy Piątek niniejszym informuje: 1/ Podmioty uprawnione do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy to: a) Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta EKO SERWIS Sp. z o.o., ul. Łąkoszyńska 127, [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego: przebudowa drogi gminnej wraz z przebudową i odbudową rowów i przepustów na działce numer geodezyjny 62 obręb geodezyjny Jasionna, [...]

Informacja Wójta Gminy Piątek z dn.20.03.2012 r.

Wójt Gminy Piątek informuje, że rolnicy zamierzający dokonać likwidacji upraw pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego, rzepaku ozimego, żyta z powodu wymarznięcia, proszeni są o zgłoszenie powyższego zamiaru do Urzędu Gminy Piątek - [...]

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY PIĄTEK Z ...

Sprawozdanie z z realizacji programu współpracy Gminy Piątek z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2011. [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 07.02.2012 r.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa zespołu boisk sportowych ORLIK 2012, oswietlenia z niezbęda infrastrukturą techniczną na działce numer  geodezyjny 853/4 [...]

Ogłoszenie o konkursie ofert

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwały Nr XIII/61/11 Rady Gminy Piątek z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi [...]

Zawiadomienie Starostwa Powiatowego w Kutnie

Zawiadomienie Starostwa Powiatowego w Kutnie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wód rzeki Moszczenicy na jazie nr 10 w km 1+200 i Kanału Południowego na jazie nr 2 w km 8+200. [...]

Uchwała nr V/10/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 12 stycznia 2012 roku

Uchwała Nr V/10/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 12 stycznia 2012 roku w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Piątek. [...]

Uchwała Nr V/12/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 12 stycznia 2012 roku

Uchwała Nr V/12/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 12 stycznia 2012 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Piątek w 2012 roku. [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 21.12.2011 r. w sprawie wydania decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 21.12.2011 r. w sprawie wydania decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Zmiana planowanej obsady z 59,2 DJP na 99,67 DJP w realizowanym obiekcie [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 21.12.2011 r.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 21.12.2011 r. w sprawie wydania decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa obiektu inwentarskiego przeznaczonego do chowu brojlerów kurzych w obrębie [...]

Zawiadomienie - obwieszczenie o zakończeniu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizowanego przedsięwzięcia

Zawiadomienie - obwieszczenie o zakończeniu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pod nazwą Budowa kopalni kruszywa naturalnego "Stare Piaski" położonej w obrębie Leżajna (dz. nr ew. [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 4.11.2011 r.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na wniosek Sławomira Michalaka w sprawie wydania decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania dla inwestycji pod nazwą: "Wykonanie urządzenia wodnego zlokalizowanego w Czernikowie..." [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 04.11.2011 r.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na wniosek Sławomira Michalaka w sprawie wydania decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania dla inwestycji pod nazwą: "Wykonanie urządzenia wodnego zlokalizowanego w Łubnicy..." [...]

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Piątku

Wójt Gminy Piątek ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Piątku.   [...]

Zawiadomienie - obwieszczenie z dnia 20.10.2011 r.

Zawiadomienie - obwieszczenie o sporządzonym raporcie o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża "Stare Piaski", gm. Piątek. [...]

Ogłoszenie o przeprowadzenie konsultacji projektu „Programu Współpracy Gminy Piątek z organizacjami pozarządowymi na rok 2012”

Wójt Gminy Piątek ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu „Programu Współpracy Gminy Piątek z organizacjami pozarządowymi na rok 2012” Konsultacje odbędą się w okresie od 17 października do 24 października 2011 r., w formie [...]

Zawiadomienie - obwieszczenie z dnia 4.10.2011 r.

Zawiadomienie - obwieszczenie o zakończeniu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizowanego przedsięwzięcia [...]

Zawiadomienie - obwieszczenie z dnia 17.08.2011 r.

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizowanego przedsięwzięcia. [...]

Zawiadomienie z dnia 12.08.2011

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania dla inwestycji pod nazwą "Budowa kopalni kruszywa naturalnego "Stare Piaski" położonej w obrębie Leżajna. [...]

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w SAPO w Piątku

Kierownik Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Piątku ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Piątku.Stanowisko pracy: księgowy 1 etat-pełen [...]

Obwieszczenie z dnia 21.06.2011 r.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PTK CENTERTEL zlokalizowanej w miejscowości Jasionna na działce nr 48 obręb Jasionna. [...]

Informacja w sprawie trybu zgłaszania kandydatów na ławników do sądów

Do dnia 30 czerwca 2011 r. w Urzędzie Gminy Piątek (pok. nr 1) zainteresowane osoby mogą składać „Kartę zgłoszenia kandydata na ławnika” do orzekania w: Sądzie Okręgowym w Łodzi – 2 osoby z wyłączeniem ławników do [...]

Obwieszczenie z dn. 07.06.20121 r.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania na wniosek pana Jana Antczaka, przedstawiciela Energa Operator SA oddział w Płocku w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. [...]

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2010 w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty...

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2010 w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie [...]

Zawiadomienie ...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na wniosek Marcina Gałązki w sprawie wydania decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania dla inwestycji pod nazwą Rozbudowa warsztatu samochodowego polegająca na przesunięciu tylnej ściany [...]

Apel Rady Gminy Piątek z dn. 26.04.2011 r.

Apel Rady Gminy Piątek z dnia 26.04.2011r. dotyczący zmian zasad udzielania pomocy lekarskiej w nocy, soboty, niedziele i święta. [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na wniosek - Grupa Producentów Rolnych "Kasztelan"

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na wniosek - Grupa Producentów Rolnych "Kasztelan" Sp. z o.o. w sprawie wydania decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania dla inwestycji pod nazwą: Budowa kopalni kruszywa naturalnego "Orenice" [...]

uchwała nr V/92/2011 z dnia 1 kwietnia 2011 r. Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi

Uchwała Nr V/92/2011 z dnia 1 kwietnia 2011 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Pią [...]

Rejestracja pojazdów w Starostwie Powiatowym w Łęczycy

Informujemy, że od dnia 21.03.2011r. załatwianie spraw w Referacie Rejestracji Pojazdów w Starostwie Powiatowym w Łęczycy (pok. nr 6) odbywać się będzie po wcześniejszym zapisaniu się na ustaloną godzinę w Biurze Obsługi Interesanta [...]

Konkurs ofert

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) oraz Uchwały Nr XLII/223/10 Rady Gminy Piątek z dnia 10 listopada 2010 r. ogłasza otwarty [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na wniosek Bogdana Przybysza, zam. Śladków Podleśny, 99-120 Piątek, w sprawie wydania decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania dla inwestycji pod nazwą "Studnia głębinowa w m. Śladków [...]

Uchwała nr V/254/2010 Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 28 grudnia 2010 roku

Uchwała nr V/253/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Piątek w roku 2011 [...]

Uchwała nr V/253/2010 Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 28 grudnia 2010 roku

Uchwała nr V/253/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Piątek [...]

Zawiadomienie o....

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na wniosek Jakuba Błaszczyka, zam. w Piatku w sprawie wydania decyzji... [...]

Zawiadomienie o wszczęciu...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na wniosek Sławomira markiewicz - Firma Emar 2 z siedzibą w Warszawie... [...]

Zawiadomienie - obwieszczenie

Zawiadomienie - obwieszczenie o możliwości składania ofert cenowych na kupno materiału opałowego pozyskanego w wyniku prac konserwatorskich na terenie nieruchomości parkowej w miejscowości Piątek. [...]

Zawiadomienie o

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, ostatnia zmiana [...]

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających ...

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych ...Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2009 w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, [...]

Zawiadomienie - ogłoszenie o zakończeniu postępowania

Zawiadomienie - ogłoszenie o zakończeniu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizowanego przedsięwzięcia na wniosek Witolda Urbańskiego, zamieszkałego Pokrzywnica [...]

Informacja Wójta Gminy Piątek

INFORMACJA WÓJTA GMINY PIĄTEK z dnia 07 maja 2010 r.   Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010 r. Nr 72, poz. 467)  podaje się [...]

Zawiadomienie - obwieszczenie o zakończeniu postępowania

Zawiadomienie - obwieszczenie o zakończeniu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizowanego przedsięwzięcia. [...]

Obwieszczenie Wojewódy Łódzkiego

Obwieszczenie - zawiadomienie Wojewody Łódzkiego o wszczęciu postępowania na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na wniosek Tomasza Górala

Zawiadamia się, że w dniu 23 kwietnia 2010 roku zostało wszczęte, na wniosek Tomasza Górala, zam. Pokrzywnica 19A, 99-120 Piątek, postępowanie w sprawie wydania decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania dla inwestycji pod nazwą: [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na wniosek Witolda Urabńskiego

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na wniosek Witolda Urbańskiego [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - na wniosek...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na wniosek Bogdana Przybysza, zam. Śladków Podleśny 5, 99-120 Piątek, w sprawie wydania decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania dla inwestycji pod nazwą "Rozbudowa fermy drobiu w m. Śladków [...]

Zawiadomienie o odwołaniu zajęć lekcyjnych

Informujemy, że ze względu na warunki atmosferyczne powodujące trudności komunikacyjne, w dniach 4 i 5 lutego (czwartek i piątek) 2010 r. w placówkach oświatowych na terenie Gminy Piątek (Przedszkole - klasy zerowe, Szkoła [...]

Zawiadomienie

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 29.01.2010 r. [...]

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2010 r. w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Wójt Gminy Piątek na podstawie art. 5, ust.4, pkt. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873 ze zmianami) oraz Uchwały Nr XXXII/180/09 Rady Gminy [...]

Informacja o stanie mienia komunalnego

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 15 listopada 2009 r. [...]

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizowanego przedsięwzięcia. [...]

Komunikat Agencji Rynku Rolnego

Uwaga beneficjenci zainteresowani sprzedażą zbóż na zapasy interwencyjne Agencja Rynku Rolnego przypomina, że 1 listopada, jak co roku, uruchomiony został mechanizm interwencyjnego zakupu zbóż. W krajach Wspólnoty interwencyjny [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ...

Zawiadomienie o wszczęciu, na wniosek Bogdana Przybysza, zamieszkałego - Śladków Podleśny, postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pod nazwą "Budowa budynku inwentarskiego wraz ze zbiornikiem na [...]

Wykaz nieruchomości lokalowych położonych w m. Piątek przeznaczonych do wynajęcia w trybie bezprzetargowym na okres powyżej 3 lat

Wykaz nieruchomości lokalowych położonych w m. Piątek przeznaczonych do wynajęcia w trybie bezprzetargowym na okres powyżej 3 lat [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na wniosek – Celestyny Marii Kubus

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na wniosek – Celestyny Marii Kubus zam. Konarzew 64,  99-120  Piątek, postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: ,,Klub [...]

Postanowienie o ...

Postanowienie o odstąpieniu do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą "przebudowa drogi gminnej nr 104209E w m. Włostowice gm. Piątek, polegającego na wykonaniu drogi o nawierzchni [...]

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych ...

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2008 w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. L'. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387. ostatnia zmiana Dz. [...]

Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2009 r. w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Wójt Gminy Piątek na podstawie art. 5, ust.4, pkt. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873 ze zmianami) oraz Uchwały    Nr [...]

Uchwała nr V/208/2008 z dnia 15 grudnia 2008 roku

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prognozy kształtowania się długu publicznego Gminy Piątek. - pełna treść uchwały [...]

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na budowie budynku inwentarskiego do hodowli kurcząt /brojlery/ wraz z [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa linii napowietrznej nn 0,4kV i złączy pomiarowych w miejscowości Balków dla zasilania budynków mieszkalnych.Treść [...]

Obwieszczenie

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy:budowa budynku handlowo-usługowego z niezbędnymi elementami infrastruktury technicznej i drogowej na działce o nr ew. 314 w miejscowości Łęka.Treść [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania...

Treść zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie drogi - ul. Kościelna...  [...]

Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2008 r. w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

           Wójt Gminy Piątek na podstawie art. 5, ust.4, pkt. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r., Nr 96, poz. [...]

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW w sprawie zwrotu podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej

      Każdy rolnik, który chce otrzymać część pieniędzy wydanych na olej napędowy, który jest używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT.      Od 1 września 2007 r. do 30 [...]

Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa chodników w centrum wsi w miejscowości Piatek

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gmina Piątek, 99-120 Piątek, ul. Rynek 16, tel. 024 722-16-11;, fax 722-19-09,   OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA: Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego powyżej [...]

Informacja - pomoc suszowa dla rolników

- pełna treść informacji [...]

ZARZĄDZENIE NR 72006

ZARZĄDZENIE NR  7/2006 WÓJTA  GMINY PIĄTEK  z dnia 17 maja 2006 roku w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania [...]

Ogłoszenie o wyborze oferty

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.:"Przebudowa nawierzchni drogi nr 313023, 313001 i 313015. - pełna treść ogłoszenia [...]

OGŁOSZENIE (studnie)

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: wykonanie zadań inwestycyjnych pn.: „wykonanie otworu studziennego nr 3 i pogłębienie studni nr 2 ujmujących do eksploatacji górnojurajskie piętro wodonośne”   - pełna treść ogłoszenia [...]

Ogłoszenie

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: wykonanie zadań inwestycyjnych pn.: „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr Ks-24 (odc.I) w miejscowości Konarzew”   - pełna treść ogłoszenia [...]

Ogłoszenie o wyborze oferty

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: "Przebudowa mostu nad rzeką Moszczenicą na drodze gminnej Nr 31005 w miejscowości Pęcławice gm. Piatek" - pełna treść ogłoszenia [...]

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane   ZAMAWIAJĄCY: Gmina Piątek, ul. Rynek 16, 99-120 Piątek, woj. łódzkie, tel. 024 7221611, fax 024 7221909 do kontaktów z wykonawcami: Jerzy Rydczak.   PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: wykonanie [...]

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Piątek, ul. Rynek 16, 99-120 Piątek, woj. łódzkie, tel. 024 7221611, fax 024 7221909 do kontaktów z wykonawcami: Jerzy Rydczak.   PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: wykonanie zadań inwestycyjnych pn.: „Przebudowa [...]

POSTANOWIENIE OS 7624/3-3/dś/2005

postanawiam odstąpić od obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko i określania jego zakresu dla inwestycji celu publicznego pn. "Budowa sieci wodociągowej we wsi Górki Pęcławskie, Janków, Orądki, Pęcławice, [...]

POSTANOWIENIE OS 7624/2-3/dś/2005

postanawiam odstąpić od obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko i określania jego zakresu dla inwestycji celu publicznego pn. "Budowa sieci wodociągowej we wsi Żabokrzeki gmina Piątek" [...]

OBWIESZCZENIE GP 7331/1-7/dś/2006

o zakończeniu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zdody na realizację przedsięwzięcia - pełna treść obwieszczenia [...]

Ogłoszenie o konkursie ofert

Wójt Gminy Piątek ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2006 r. w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. - pełna treść oferty [...]

POSTANOWIENIE

Postanowienie GP 7331/1-3/dś/2005 - pełna treść postanowienia [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie stacji paliw   -pełna treść zawiadomienia [...]

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego: przebudowa drogi wojewódzkiej nr 702 Kutno Piątek w miejscowości Górki Pęcławskie od km 6+470 do 17+760 polegająca na przebudowie mostu przez rzekę Strugę w miejscowości [...]

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji celu publicznego: przebudowa drogi wojewódzkiej nr 702 Kutno Piątek w miejscowości Pęcławice od km 6+470 do km 17+760 polegająca na przebudowie mostu przez rzekę Pęcławkę w miejscowości Pęcławice [...]

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego: Budowa sieci wodociągowej we wsi Żabokezeki gmina Piątek. - pełna treść obwieszczenia [...]

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego: Budowa sieci wodociągowej we wsi Górki Pęcławskie, Janków, Orądki, Pęcławice, Włostowice gmina Piątek. - pełna treść obwieszczenia [...]

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

  Wójt Gminy Piątek   Na podstawie art. 5, ust.4, pkt. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873 ze zmianami) oraz uchwały Nr [...]

metryczka