Jednostki organizacyjne

Ustawa o samorządzie gminnym przewiduje, że gmina wykonuje swoje zadania nie tylko przy pomocy organów i urzędów, ale także przez inne jednostki organizacyjne. Gmina może tworzyć jednostki organizacyjne tylko w celu wykonywania przez przyszłą jednostkę określonych zadań. Są to więc jednostki celowe. Cel ten jest bardzo istotny, ponieważ w przypadku zrealizowania go lub niemożliwości jego osiągnięcia należy daną jednostkę zlikwidować lub przeorganizować, - dostosowując do lepszej realizacji zadań.
Gminne jednostki i zakłady budżetowe tworzone są wyłącznie przez Radę Gminy.

Zakłady budżetowe Gminy Piątek
1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Piątku

Jednostki budżetowe Gminy Piątek:
1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątku
2. Gminne Centrum Usług Wspólnych w Piątku
3. Szkoła Podstawowa im. Marszałka J. Piłsudskiego w Piątku
4. Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Czernikowie
5. Gminne Przedszkole im. Jana Pawła II w Piątku

Gminne instytucje kultury:
1. Gminna Biblioteka Publiczna w Piątku
2. Gminny Ośrodek Kultury w PiątkuZakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Piątku
 - kierownik: Rafał Karolak, tel. 24  722 12 07
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Piątku został utworzony na mocy uchwały Gminnej Rady Narodowej w Piątku Nr 14/III/85 z dnia 14 stycznia 1985 r. w sprawie utworzenia Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Piątku. Organizację zakładu określa statut Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, zatwierdzony przez Radę Gminy Piątek uchwałą Nr 149/XXI/97 z dnia 5 sierpnia 1997 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Piątku.
Siedzibą zakładu jest miejscowość Piątek ul. Kutnowska 32A terenem działania zakładu jest miejscowość i gmina Piątek. W uzasadnionych przypadkach zakład może prowadzić działalność usługową poza terenem gminy Piątek.
Zakładem zarządza i reprezentuje go na zewnątrz kierownik, który czynności swoje realizuje za pomocą głównego księgowego. Kierownika zakładu powołuje Wójt Gminy Piątek. Podstawę gospodarki finansowej zakładu stanowi plan finansowy ustalający przychody i rozchody z tytułu całokształtu działalności. Przy opracowaniu planów finansowych zakład stosuje zasady oraz wzory planów zawarte w przepisach dotyczących opracowania projektu budżetu terenowego. Plan finansowy zakładu zatwierdza jego kierownik.
Zakład świadczy usługi m.in. w następującym zakresie:
1) zarządzanie i utrzymywanie administrowanej substancji mieszkaniowej gminy;
2) budowa, przebudowa, utrzymanie dróg, jezdni, chodników, mostów, przepustów, z wyłączeniem dróg niezarządzanych przez gminę;
3) utrzymanie, konserwacja oraz budowa nowych terenów zielonych;
4) utrzymanie porządku i czystości na terenie miejscowości Piątek;
5) zarządzanie i utrzymywanie wodociągów w miejscowościach Piątek i Pokrzywnica;
6) budowa nowych wodociągów na terenie gminy Piątek, w oparciu o ustawę o zamówieniach publicznych;
7) zarządzanie i utrzymywanie kanalizacji w miejscowości Piątek.
Nadzór nad Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Piątku sprawuje Rada Gminy Piątek. Kierownik zakładu przedstawia pod koniec roku kalendarzowego harmonogram prac na rok następny do zatwierdzenia przez Radę Gminy Piątek. Rada gminy zatwierdza środki finansowe na wykonanie zadań wyszczególnionych w harmonogramie przedstawionym przez kierownika zakładu. Na dodatkowe prace, nie ujęte w tymże harmonogramie, rada gminy asygnuje dodatkowe środki finansowe na wykonanie określonego zadania.
e-mail: zgkim@ugpiatek.pl
Informacja dotycząca ochrony przetwarzanych danych osobowych (284kB) pdf


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątku - strona BiP
- kierownik: Martyna Kacprzak - tel. 24 722 13 64
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątku utworzony został uchwałą Gminnej Rady Narodowej w Piątku Nr 37/IX/90 z dnia 26 kwietnia 1990 r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku.
Zasady funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku określa Statut Ośrodka, zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy Piątek Nr XXVIII/141/13 z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Siedzibą Ośrodka jest miejscowość Piątek  ul. Łowicka 4, zaś obszarem działania gmina Piątek.
Ośrodek działa na podstawie ustawy o pomocy społecznej, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz innych przepisów nakładających wykonywanie zadań na ośrodki pomocy społecznej.
Ośrodek jest jednostką finansowaną w zakresie zadań własnych z budżetu gminy, a w zakresie zadań zleconych z budżetu województwa. Gospodarka finansowa ośrodka prowadzona jest na podstawie rocznych planów finansowych. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątku posiada własną obsługę finansową.
Do zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku należy:
1) wykonywanie zadań własnych oraz zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej osobom kwalifikującym się do takiej pomocy, zamieszkałych na terenie gminy;
2) prowadzenie analizy, oceny i prognozy zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej;
3) oddziaływanie na poszczególne środowiska celem ich uaktywnienia w kierunku przezwyciężania sytuacji kryzysowych;
4) prowadzenie pracy socjalnej;
5) organizowanie różnorodnych form pomocy, a także udziału w tworzeniu infrastruktury odpowiadającej zmieniającym się warunkom społecznym;
6) realizowanie świadczeń rodzinnych w oparciu o przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych.
7) oraz realizowanie innych zadań zleconych.

W celu wykonywania zadań ośrodek współdziała z organami samorządu gminnego i powiatowego, placówkami służby zdrowia, domami pomocy społecznej, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, fundacjami uzupełniającymi działalność państwa w zakresie pomocy społecznej i innymi instytucjami w zależności od potrzeb korzystających z pomocy społecznej.
Ośrodkiem kieruje kierownik, który odpowiada za całokształt jego działalności. Kierownika zatrudnia i rozwiązuje z nim stosunek pracy wójt gminy.
Do zakresu zadań kierownika należy:
1) reprezentowanie ośrodka na zewnątrz w zakresie posiadanych upoważnień rady gminy i wójta;
2) organizacja i nadzór pracy podległych mu pracowników ośrodka;
3) wykonywanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej zleconych przez organy samorządu gminnego i wojewodę;
4) sprawowanie nadzoru nad prawidłowym i racjonalnym wykonywaniem planów finansowych.
Kierownik wspólnie z główną księgową ośrodka sporządza projekt planu finansowego ośrodka, z uwzględnieniem kwot wynikających z układu wykonawczego budżetu gminy, przedstawiając go do uchwalenia Radzie Gminy. Ponadto kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej składa corocznie Radzie Gminy sprawozdanie z działalności ośrodka.
e-mail: gops@gopspiatek.pl
faks: 24 722-13-63


 
Gminne Centrum Usług Wspólnych w Piątku - strona BiP
- kierownik: Mariusz Pawłowski - tel. 24 722 13 62
Gminne Centrum Usług Wspólnych w Piątku utworzone zostało Uchwałą Rady Gminy Piątek Nr XXI/117/16 z dnia 16 listopada 2016 roku. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej "Gminne Centrum Usług Wspólnych w Piątku".
Podstawą prawną funkcjonowania jednostki jest jej Statut, uchwalony przez Radę Gminy Piątek Uchwałą Nr XXI/117/16 z dnia 16 listopada 2016 r. Siedziba Siedziba Gminnego Centrum Usług wspólnych w Piątku mieści się w budynku Szkoły Podstawowej w Piątku im. Marszałka
Józefa Piłsudskiego przy ul. Szkolnej 1.
Jednostkami obsługiwanymi przez Centrum są:
1) Gminne Przedszkole im. Jana Pawła II w Piątku, ul. Szkolna 1, 99-120 Piątek;
2) Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Czernikowie, Czerników 11, 99-120 Piątek;
3) Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku, ul. Szkolna 1, 99-120 Piątek;
4) Gminna Biblioteka Publiczna w Piątku, ul. Rynek 16,
5) Gminny Ośrodek Kultury w Piątku. ul. Strażacka 3.
e-mail: gcuw@ugpiatek.pl
Uchwała Rady Gminy Piątek o powołaniu Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Piątku (1348kB) pdf
Informacja dotycząca ochrony przetwarzanych danych osobowych (168kB) pdf


Szkoła Podstawowa im. Marszałka J. Piłsudskiego  w Piątku - strona BiP
- dyrektor: Adriana Łempicka-Kmieciak - tel. 24 722 11 90, e-mail: dyrektor@sppiatek.pl
e-mail: sekretariat@sppiatek.pl


Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Czernikowie - Strona BiP
- dyrektor: Agnieszka Bartczak - tel. 24 722 10 44
e-mail: szkolaczernikow@interia.pl


Gminne Przedszkole im. Jana Pawła II w Piątku - strona BiP
- dyrektor: Joanna Przybylak - tel. 24 722 10 67
e-mail: przedszkole_piatek@op.pl


Gminna Biblioteka Publiczna w Piątku - strona BiP
dyrektor: Katarzyna Skopiak - tel. 24 722 12 14
Gminna Biblioteka Publiczna w Piątku – utworzona jako instytucja kultury Uchwałą Nr XXXV/178/2017 Rady Gminy Piątek z dnia 28.11.2007 r.
Podstawą prawną funkcjonowania jednostki kultury jest Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Piątku nadany Uchwałą Nr XXXV/179/2017 Rady Gminy Piątek z dnia 4 grudnia 2017 r. Jednostka mieści się w budynku Urzędu Miejskiego w Piątku – wejście od ulicy Strażackiej.
e-mail: gbp_piatek@onet.pl

Uchwała nr XXXV/178/2017 w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w samorządową instytucję kultury (248kB) pdf
Uchwała nr XXXV/179/2017 w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Piątku (899kB) pdf


   
Gminny Ośrodek Kultury w Piątku - strona BiP
- dyrektor: Beata Gawryszczak - tel. 790 661 004
Gminny Ośrodek Kultury w Piątku – utworzony jako instytucja kultury Uchwałą Nr XI/70/07 Rady Gminy Piątek z dnia 4 grudnia 2017 r. r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Piątku.
Podstawą prawną funkcjonowania jednostki kultury jest Statut. Jednostka mieści się w budynku przy ul. Strażackiej
e-mail: gokpiatek@op.pl

Uchwała Rady Gminy Piątek o powołaniu GOK (23kB) word
Statut GOK (34kB) word


Druk oświadczenia majątkowego - Druk oświadczenia majątkowego wójta, zastępcy wójta, sekratarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy... (164kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Renata Lepalczyk (28 czerwca 2006)
Opublikował: Filip Bartosiak (28 czerwca 2006, 13:52:58)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (5 lipca 2024, 13:41:30)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 33314