Jednostki organizacyjne

    Ustawa o samorządzie gminnym przewiduje, że gmina wykonuje swoje zadania nie tylko przy pomocy organów i urzędów, ale także przez inne jednostki organizacyjne. Gmina może tworzyć jednostki organizacyjne tylko w celu wykonywania przez przyszłą jednostkę określonych zadań. Są to więc jednostki celowe. Cel ten jest bardzo istotny, ponieważ w przypadku zrealizowania go lub niemożliwości jego osiągnięcia należy daną jednostkę zlikwidować lub przeorganizować, - dostosowując do lepszej realizacji zadań.
    Gminne jednostki i zakłady budżetowe tworzone są wyłącznie przez radę gminy.

Zakłady budżetowe Jednostki budżetowe
1. Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Piątku
1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątku
2. Gminna Biblioteka Publiczna w Piątku
3. Gminny Ośrodek Kultury w Piątku
4. Gminne Centrum Usług Wspólnych
   w Piątku
5. Gimnazjum im. prof. Stefana Pieńkowskiego w Piątku
6. Szkoła Podstawowa im. Marszałka J. Piłsudskiego
   w Piątku
7. Szkoła Podstawowa w Czernikowie
8. Gminne Przedszkole im. Jana Pawła II w Piątku

1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Piątku
     - kierownik: Przemysław Grabarczyk tel. 24  722 12 07

    Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Piątku został utworzony na mocy uchwały Gminnej Rady Narodowej w Piątku Nr 14/III/85 z dnia 14 stycznia 1985 r. w sprawie utworzenia Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Piątku. Organizację zakładu określa statut Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, zatwierdzony przez Radę Gminy Piątek uchwałą Nr 149/XXI/97 z dnia 5 sierpnia 1997 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Piątku.
Siedzibą zakładu jest miejscowość Piątek ul. Kutnowska 32A terenem działania zakładu jest miejscowość i gmina Piątek. W uzasadnionych przypadkach zakład może prowadzić działalność usługową poza terenem gminy Piątek.
    Zakładem zarządza i reprezentuje go na zewnątrz kierownik, który czynności swoje realizuje za pomocą głównego księgowego. Kierownika zakładu powołuje Wójt Gminy Piątek. Podstawę gospodarki finansowej zakładu stanowi plan finansowy ustalający przychody i rozchody z tytułu całokształtu działalności. Przy opracowaniu planów finansowych zakład stosuje zasady oraz wzory planów zawarte w przepisach dotyczących opracowania projektu budżetu terenowego. Plan finansowy zakładu zatwierdza jego kierownik.
    Zakład świadczy usługi m.in. w następującym zakresie:
1) zarządzanie i utrzymywanie administrowanej substancji mieszkaniowej gminy;
2) budowa, przebudowa, utrzymanie dróg, jezdni, chodników, mostów, przepustów, z wyłączeniem dróg niezarządzanych przez gminę;
3) utrzymanie, konserwacja oraz budowa nowych terenów zielonych;
4) utrzymanie porządku i czystości na terenie miejscowości Piątek;
5) zarządzanie i utrzymywanie wodociągów w miejscowościach Piątek i Pokrzywnica;
6) budowa nowych wodociągów na terenie gminy Piątek, w oparciu o ustawę o zamówieniach publicznych;
7) zarządzanie i utrzymywanie kanalizacji w miejscowości Piątek.
    Nadzór nad Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Piątku sprawuje Rada Gminy Piątek. Kierownik zakładu przedstawia pod koniec roku kalendarzowego harmonogram prac na rok następny do zatwierdzenia przez Radę Gminy Piątek. Rada gminy zatwierdza środki finansowe na wykonanie zadań wyszczególnionych w harmonogramie przedstawionym przez kierownika zakładu. Na dodatkowe prace, nie ujęte w tymże harmonogramie, rada gminy asygnuje dodatkowe środki finansowe na wykonanie określonego zadania.


2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątku
     - kierownik: Marzena Gałązka - tel. 24 722 10 64

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątku utworzony został uchwałą Gminnej Rady Narodowej w Piątku Nr 37/IX/90 z dnia 26 kwietnia 1990 r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku.
Zasady funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku określa statut ośrodka, zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Piątek Nr XVII/94/04 z dnia 23 lipca 2004 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.Siedzibą ośrodka jest wieś Piątek ul. Łowicka 4, zaś obszarem działania gmina Piątek.
    Ośrodek działa na podstawie ustawy o pomocy społecznej, u.s.g., ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz innych przepisów nakładających wykonywanie zadań na ośrodki pomocy społecznej.
    Ośrodek jest jednostką finansowaną w zakresie zadań własnych z budżetu gminy a w zakresie zadań zleconych z budżetu województwa. Gospodarka finansowa ośrodka prowadzona jest na podstawie rocznych planów finansowych. Obsługa finansowa ośrodka prowadzona jest przez Urząd Gminy Piątek.
    Do zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku należy:
1) wykonywanie zadań własnych oraz zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej osobom kwalifikującym się do takiej pomocy, zamieszkałych na terenie gminy;
2) prowadzenie analizy, oceny i prognozy zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej;
3) oddziaływanie na poszczególne środowiska ceJem ich uaktywnienia w kierunku przezwyciężania sytuacji kryzysowych;
4) prowadzenie pracy socjalnej;
5) organizowanie różnorodnych form pomocy a także udziału w tworzeniu infrastruktury odpowiadającej zmieniającym się warunkom społecznym;
6) realizowanie świadczeń rodzinnych w oparciu o przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych.
    W celu wykonywania zadań ośrodek współdziała z organami samorządu gminnego i powiatowego, placówkami służby zdrowia, domami pomocy społecznej, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, fundacjami uzupełniającymi działalność państwa w zakresie pomocy społecznej i innymi instytucjami w zależności od potrzeb korzystających z pomocy społecznej.
    Ośrodkiem kieruje kierownik, który odpowiada za całokształt jego działalności. Kierownika zatrudnia i rozwiązuje z nim stosunek pracy wójt gminy.
Do zakresu zadań kierownika należy:
1) reprezentowanie ośrodka na zewnątrz w zakresie posiadanych upoważnień rady gminy i wójta;
2) organizacja i nadzór pracy podległych mu pracowników ośrodka;
3) wykonywanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej zleconych przez organy samorządu gminnego i wojewodę;
4) sprawowanie nadzoru nad prawidłowym i racjonalnym wykonywaniem planów finansowych.
Kierownik ośrodka sporządza projekt planu finansowego ośrodka, z uwzględnieniem kwot wynikających z układu wykonawczego budżetu gminy, przedstawiając go do uchwalenia radzie gminy. Ponadto kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej składa corocznie radzie gminy sprawozdanie z działalności ośrodka.

3. Gminne Centrum Usług Wspólnych w Piątku
    - kierownik: Mariusz Pawłowski - tel. 24 722 13 62

Gminne Centrum Usług Wspólnych w Piątku utworzone zostało Uchwałą Rady Gminy Piątek Nr XXI/117/16 z dnia 16 listopada 2016 roku. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej "Gminne Centrum Usług Wspólnych w Piątku".
Podstawą prawną funkcjonowania jednostki jest jej Statut, uchwalony przez Radę Gminy Piątek Uchwałą Nr XXI/117/16 z dnia 16 listopada 2016 r. Siedziba Siedziba Gminnego Centrum Usług wspólnych w Piątku mieści się w budynku Szkoły Podstawowej w Piątku im. Marszałka
Józefa Piłsudskiego przy ul. Szkolnej 1.

Jednostkami obsługiwanymi przez Centrum są:
1) Gminne Przedszkole im. Jana Pawła II w Piątku, ul. Szkolna 1, 99-120 Piątek;
2) Szkoła Podstawowa w Czernikowie, Czerników 11, 99-120 Piątek;
3) Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku, ul. Szkolna 1, 99-120 Piątek;
4) Gimnazjum im. prof. Stefana Pieńkowskiego w Piątku, ul. Szkolna 1, 99-120 Piątek.

Uchwała Rady Gminy Piątek o powołaniu Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Piątku (1348kB) pdf

4. Gminna Biblioteka Publiczna w Piątku
    - kierownik: Ewa Dąbrowska - tel. 24 722 12 14

    Gminna Biblioteka Publiczna w Piątku działa na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, u.s.g., ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych, ustawy o podziaJe zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, statutu Gminnej Biblioteki Publicznej.
    Gminna Biblioteka Publiczna w Piątku jest gminną jednostką organizacyjną kultury, działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej. Siedzibą biblioteki jest Piątek, a terenem jej działania gmina Piątek. Biblioteka korzysta z pomocy fachowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje wójt gminy.
    Biblioteka służy zaspokajaniu i rozwijaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi kuftury. Do szczegółowego zakresu działania biblioteki należy:
1) gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu;
2) udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych;
3) organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom niepełnosprawnym;
4) prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej;
5) popularyzacja książki i czytelnictwa;
6) współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa;
7) udzielanie bibliotekom zakładowym pomocy fachowej;
8) doskonalenie metod i form pracy bibliotecznej.
   Na czele Gminnej Biblioteki Publicznej w Piątku stoi kierownik, który kieruje jej działalnością, reprezentuje ją na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny. Kierownika powołuje i odwołuje wójt gminy.
Biblioteka jest finansowana z budżetu gminy, z dochodów własnych i innych źródeł. Prowadzenie gospodarki finansowej przez bibliotekę odbywa się na zasadach obowiązujących jednostki budżetowe. Podstawą gospodarki finansowej biblioteki jest roczny plan finansowy. Biblioteka może również prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych przepisami prawa. Dochód z tej działalności przeznaczony jest na cele statutowe biblioteki.

5. Gminny Ośrodek Kultury w Piątku
     - dyrektor: Dariusz Struszczak - tel. 501 287 619

Uchwała Rady Gminy Piątek o powołaniu GOK (23kB) word
Statut GOK (34kB) word

6. Gimnazjum im. prof. Stefana Pieńkowskiego w Piątku
- dyrektor: Wiesława Michalak - tel. 24 722 15 28


7. Szkoła Podstawowa im. Marszałka J. Piłsudskiego  w Piątku
- dyrektor: Krystyna Grabowska - tel. 24 722 11 95

8. Szkoła Podstawowa w Czernikowie
- dyrektor: Agnieszka Bartczak - tel. 24 722 10 44

9. Gminne Przedszkole im. Jana Pawła II w Piątku
- dyrektor: Joanna Przybylak - tel. 24 722 10 67

Druk oświadczenia majątkowego - druk (39kB) pdf


Wytworzył: Renata Lepalczyk (28 czerwca 2006)
Opublikował: Filip Bartosiak (28 czerwca 2006, 13:52:58)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (15 lutego 2017, 12:06:36)
Zmieniono: aktualizacja danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 22102

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij