Obwieszczenia

Obwieszczenia

Obwieszczenie Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 8 lipca 2024 r.

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 roku poz. 1094, z [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Zgierz z dnia 13 czerwca 2024 r.

Na podstawie art. 49 oraz art. 9 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572) zwanej dalej k.p.a oraz art. 74 ust. 3 i art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o [...]

Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu dot. instalacji do hodowli drobiu - obręb Śladków Podleśny

Na podstawie art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54) oraz art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w [...]

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego - budowa farmy fotowoltaicznej obręb Janówek

Odnosząc się do ogólnej zasady czynnego udziału stron w postępowaniu , o której mowa w art. 10 §1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572,zwanej dalej k.p.a.), w [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - Budowa kanalizacji sanitarnej z pompownią główną i studniami rewizyjnymi w m. Piątek

Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r., poz. 775) oraz na podstawie art. 53 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z [...]

Obwieszczenie Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 4 kwietnia 2024 r.

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 roku poz. 1094, z [...]

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury dot. pozwolenia wodnoprawnego na regulację wód polegającą na kształtowaniu przekroju podłużnego i poprzecznego koryta rzeki Moszczenica

Na podstawie art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, z późn. zm.) w związku z art. 73 ust. 3 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia [...]

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury dotyczące pozwolenia wodnoprawnego na regulację wód polegającą na kształtowaniu przekroju podłużnego i poprzecznego koryta rzeki Moszczenica

Na podstawie art. 36 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775, z późn. zm.), dalej „Kpa" i art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa przyłącza kablowego nN wraz ze złączem kablowo-pomiarowym

Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r., poz. 775) oraz na podstawie art. 53 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Strugi poprzez budowę jazu

Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r., poz. 775 z późn.zm.) oraz na podstawie art. 53 Ustawy z dnia U marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [...]

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury dot. kształtowania przekroju podłużnego i poprzecznego koryta rzeki Moszczenica

Minister Infrastruktury zawiadamia, iż w związku ze zmianą zakresu wniosku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zwanego dalej „PGW WP", działającego przez pełnomocnika Panią Małgorzatę Szafron-Szendzielorz, dokonaną [...]

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego o wydaniu pozwolenia na budowę 9 progów regulacyjnych na rzece Moszczenica

Na podstawie art. 72 ust. 6 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na [...]

Zawiadomienie/obwieszczenie o zakończeniu postępowania - Zwiększenie zdolności retencyjnej rzeki Strugi poprzez budowę jazu

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizowanego przedsięwzięciaNa podstawie art. 21 ust.2 pkt 10, art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji - pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 401 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne (t.j. - Dz.U. z 2023 roku poz. 1478 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 16 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023r., poz. 775, ze zm.) [...]

Obwieszczenie Marszałka Województwa Łódzkiego

Na podstawie art. 218 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 roku poz. 2556, z późn. zm.) oraz art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego [...]

Obwieszczenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego

Na podstawie art. 218 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 roku poz. 2556, z późn. zm.) oraz art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego [...]

Obwieszczenie PGW Wody Polskie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną tj. pobór wód podziemnych

Na podstawie art. 401 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne (t.j. - Dz.U. z 2023 roku poz. 1478, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 16 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023r., poz. 775, ze [...]

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 listopada 2023 r.

Na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775, z późn. zm.), dalej „Kpa" i art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, [...]

Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury z udziałem społeczeństwa - dot. budowa farmy fotowoltaicznej na działce obręb Piekary

Burmistrz Piątku na podstawie art. 33 i art. 34 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach [...]

Decyzja Starosty Łęczyckiego z dnia 17.10.2023

Na podstawie art. 8 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 140) oraz art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., [...]

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2023 r.

Na podstawie art. 36 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775, z późn. zm.), dalej „Kpa" i art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, [...]

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2023 r.

Na podstawie art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, z późn. zm.) w związku z art. 73 ust. 3 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Zgierz z dnia 13 lipca 2023 r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) zwanej dalej k.p.a., oraz art. 74 ust. 3 i art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o [...]

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 lipca 2023 r.

Na podstawie art. 36 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775, z późn. zm.), zwanej dalej „Kpa", w związku z art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z [...]

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 lipca 2023 r.

Na podstawie art. 36 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775, z późn. zm.), dalej „Kpa" i art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, [...]

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury w związku z realizacją inwestycji pn. cyt.; „Wykonanie prac regulacyjnych koryta rzeki Moszczenicy (...)

Minister Infrastruktury zawiadamia, że zgromadził całość materiału dowodowego w postępowaniu prowadzonym na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na regulację wód, [...]

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury - ustalenie lewego i prawego brzegu rzeki Strugi

Na podstawie art. 220 ust. 9 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 775, z późn. zm.), zawiadamiam o wydaniu przez Ministra Infrastruktury decyzji w dniu 18 maja 2023 r., znak: DOK-1.772.235.2022.MW, [...]

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury - decyzja w sprawie rozgraniczenia gruntów - Janowice

Na podstawie art. 220 ust. 9 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 775, z póżn. zm.), zawiadamiam o wydaniu przez Ministra Infrastruktury decyzji w dniu 18 maja 2023 r., znak: DOK-1.773.29.2022.MW, [...]

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury dotyczące wykonania 9 progów regulacyjnych na rzece Moszczenica

Na podstawie art. 36 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775, z późn. zm.), zwanej dalej „Kpa", w związku z art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z [...]

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 maja 2023 r. dotyczące prac na rzece Moszczenica

Na podstawie art. 36 § 2, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775, z późn. zm.), dalej „Kpa" i art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. [...]

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z 13.03.2023 r. - dot. rz. Moszczenicy

Na podstawie art. 36 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000, z późn. zm.), zwanej dalej „Kpa", w związku z art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z [...]

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z 10.03.2023 - dot. rz. Moszczenicy

Na podstawie art. 36 § 2, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000, z późn. zm.), dalej „Kpa" i art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Strugi poprzez budowę jazu w km 5+320”

Zgodnie z art. 61 § 1, § 4, art. 49 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 1375 ze zm.) w skrócie kpa, w związku z art. 74 ust. 3 i art. 75 ust.4 ustawy z dnia 3 [...]

Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury z udziałem społeczeństwa - bud. elektr. słon. - Konarzew

Burmistrz Piątku na podstawie art. 33 i art. 34 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach [...]

Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury z udziałem społeczeństwa - bud. elektr. słonecznej - Krzyszkowice

Burmistrz Piątku na podstawie art. 33 i art. 34 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach [...]

Obwieszczenie o wszczęciu procedury z udziałem społeczeństwa

Burmistrz Piątku na podstawie art. 33 i art. 34 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i Jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach [...]

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 stycznia 2023 r.

Na podstawie art. 36 § 2, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000, z późn. zm.), dalej „Kpa” i art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 [...]

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 stycznia 2023 r.

Na podstawie art. 36 § 2, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000, z późn. zm.), dalej „Kpa” i art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 [...]

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury w sprawie regulacji rzeki Moszczenicy

Na podstawie art. 401 ust. 3 i 4 oraz art. 397 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, z późn. zm.) Minister Infrastruktury zawiadamia o wszczęciu na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody [...]

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury

Na podstawie art. 401 ust. 3 i 4 oraz art. 397 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, z późn. zm.) Minister Infrastruktury zawiadamia o wszczęciu na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lok. inwest. celu publ. „Budowia stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY nr „LCZ.4407A" na działce nr 216 obr. Orenice, gm. Piątek.

Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022r. poz. 2000) oraz na podstawie art. 53 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o lok. inwest. celu publ. „Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY na działce nr 154 obr. Witów

Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022r. poz. 2000) oraz na podstawie art. 53 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania admin. w sprawie wydania decyzji o środ. uwarunk. dla przedsięw. - Budowa podziemnej instalacji na gaz płynny składającej się z 4 zbiorników.

Zgodnie z art. 61 § L § 4 . w trybie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r.. poz. 735) w skrócie kpa, w związku z art. 74 ust. 3 i arl. 75 ust.4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. [...]

Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury z udziałem społeczeństwa

Burmistrz Piątku na podstawie art. 33 i art. 34 w związku z art. 79 ust. I ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania adm. w spr. wydania decyzji o lokal. inwest. celu publ. „Budowa linii kablowej niskiego napięcia, budowie rozdzielnic i szafek kablowych dla zasilania działek budowlanych w miejscowości Konarzew, gm. Piątek

Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735, 1491, 2052) oraz na podstawie art. 53 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Zgierz w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w postanowieniu

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) zwanego dalej kpa i art. 74 ust. 3 ustawy z z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Zgierz o umorzeniu postęp. w sprawie wydania dec. dla przedsięw. poleg. na rozbudowie drogi 702 Zgierz - Piątek wraz z rozbudową (...)

Na podstawie art. 49 oraz art. 9, 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) zwanego dalej kpa i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Zgierz o umorzeniu postępowania w sprawie wydania dec. dla przedsięw. poleg. na rozbudowie drogi 702 Zgierz - Piątek

Na podstawie art. 85 ust. 3, art. 38 oraz art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Zgierz o wydaniu decyzji o środ. uwarunk. dla "Przebudowa drogi gminnej w m. Gieczno (...)"

Na podstawie art. 49 oraz art. 9, 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) zwanego dalej kpa i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania dec. o lokal. inwest. celu publ. - „Wykonanie prac regulacyjnych koryta rzeki Moszczenicy (...)

Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735, 1491, 2052) oraz na podstawie art. 53 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Wykonanie prac regulacyjnych koryta rzeki Moszczenicy odcinek od km 11+790 do km 15+036 (...)

Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735, 1491, 2052) oraz na podstawie art. 53 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Zgierz z dnia 21 stycznia 2022 r.

Na podstawie art. 49, art. 9 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) zwanej dalej k.p.a oraz art. 74 ust. 3 i art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa linii kablowej średniego napięcia oraz budowie stacji transformatorowej, obr. goed. Konarzew

Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735, 1491) oraz na podstawie art. 53 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia „Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 21 obręb Łęka, gmina Piątek"

Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735) w skrócie kpa, w związku z art. 74 ust. 3 i art. 75 ust.4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. [...]

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Piątek wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.), oraz art. 39 ust. 1 pkt 2-5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania na wniosek - Elektrownia PV 68 Sp. z o.o.

Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735) w skrócie kpa, w związku z art. 74 ust. 3 i art. 75 ust.4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania na wniosek - Elektrownia PV 63 Sp. z o.o.

Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735) w skrócie kpa, w związku z art. 74 ust. 3 i art. 75 ust.4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania na wniosek - Elektrownia PV 62 Sp. z o.o.

Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735) w skrócie kpa, w związku z art. 74 ust. 3 i art. 75 ust.4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania na wniosek - Elektrownia PV 59 Sp. z o.o.

Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735) w skrócie kpa, w związku z art. 74 ust. 3 i art. 75 ust.4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii napowietrznej średniego napięcia SN - obręb Pokrzywnica, Piątek i Łubnica

Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735) oraz na podstawie art. 53 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii napowietrznej średniego napięcia SN - obręb Łęka i Piątek

Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735) oraz na podstawie art. 53 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii napowietrznej średniego napięcia SN - obręb Orenice i Łęka

Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735) oraz na podstawie art. 53 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z [...]

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Piątek wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.), oraz art. 39 ust. 1 pkt 2-5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Zgierz z dnia 17 maja 2021 r.

Na podstawie art. 9, 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735) zwanej dalej k.p.a., oraz art. 74 ust. 3 i art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Zgierz z dnia 14 maja 2021 r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735) zwanej dalej k.p.a., oraz art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4 i art. 86d ust.l pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 3 [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 0,99 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki obręb Orądki.

Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735) w skrócie kpa, w związku z art. 74 ust. 3 i art. 75 ust.4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Zgierz z dnia 19 kwietnia 2021 r.

Na podstawie art. 9, 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) zwanej dalej k.p.a., oraz art. 74 ust. 3 i art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o [...]

Obwieszczenie Prezesa Wód Polskich z dnia 02.04.2021 r.

Niniejszym zawiadamiam, że Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie rozstrzygnięciem z dnia 31 marca 2021 r., NR 28/2O21/KUZ, znak: KUZ.4210.8.2021.MŁ, zakończył postępowanie prowadzone w związku z wniesieniem przez Panią [...]

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu |Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 30.03.2021 r.

Na podstawie art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 310 ze zm.), a także art. 49 §1 ustawy z dnia 16 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020, poz. 256) podaje [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 12 MW - obręb Janówek

Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) w skrócie kpa, w związku z art. 74 ust. 3 i art. 75 ust.4 ustawy z dnia 3 października [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Budowa sieci (linii) kablowej Nn w miejscowości Piekary

Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256, 695, 1298) oraz na podstawie art. 53 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. [...]

Obwieszczenie Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 1 lutego 2021 r.

Na podstawie art. 27 ust.8 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1683) podaję do publicznej wiadomości informację o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pod nazwą Budowa elektrowni fotowoltaicznej obręb Śladków Rozlazły

Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) w skrócie kpa, w związku z art. 74 ust. 3 i art. 75 ust.4 ustawy z dnia 3 października [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej Nn obr. m. Piątek, gm. Piątek

Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256, 695, 1298) oraz na podstawie art. 53 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. [...]

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 22.01.2021 r.

Na podstawie art. 49 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) zawiadamiam o wydaniu decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Zgierz z dnia 4 stycznia 2021 r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) zwanej dalej k.p.a., oraz art. 74 ust. 3 i art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o [...]

metryczka