Przetargi rozstrzygnięte z 2020 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 7 (z 7)zamówienie na:

Wymiana lokalnej kotłowni węglowej na gazową

zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Centrum” 99 - 120 Piątek ul. Konarskiego 26/13
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPC/1/2020
wartość: 5 350 000.00 Euro
termin składania ofert: 19 grudnia 2020  10:00
wynik postępowania: Zamawiający informuje, że najkorzystniejszą ofertę dla realizacji zamówienia złożył Wykonawca - oferta nr 2: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "INWEST" L. Karczmarczyk sp.j. z Mielca - cena brutto oferty: 1 106 265,74 zł, gwarancja 72 miesiące.  

zamówienie na:

Zakup i dostawa fabrycznie nowej koparki

zamawiający: Gmina Piątek
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.6.2020.DM
wartość: 214 000 euro
termin składania ofert: 18 grudnia 2020  10:00
wynik postępowania: Zamawiający informuje, że najkorzystniejszą ofertę dla realizacji zamówienia złożył Wykonawca - Broker Maszyny Sp. z o.o., ul. Okólna 64, 95-002 Łagiewniki Nowe; cena oferty brutto 633 450,00 złotych, okres udzielenia gwarancji 48 miesięcy, parametry techniczno - eksploatacyjne (prędkość maks. 25km/h, długość abonamentu na system telematyczny - 60 miesięcy maksymalnie).  

zamówienie na:

NA ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn.zm.)- zwanej dalej "ustawą" na wykonanie robót budowlanych dotyczących: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Piątek”

zamawiający: Gmina Piątek
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.4.2020.DM
wartość: poniżej 5 350 000 Euro
termin składania ofert: 30 września 2020  13:00
wynik postępowania: Zamawiający informuje, że najkorzystniejszą ofertę dla realizacji zamówienia złożył Wykonawca: JOHN -BUD Jan Perka, ul. Usługowa 11a, 92-614 Łódź, cena oferty 3 448 402,23 zł 

zamówienie na:

Zakup biletów miesięcznych dla dzieci /uczniów dowożonych do/z placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Piątek

zamawiający: Gmina Piątek
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.5.2020.DM
wartość: poniżej 214 000 euro
termin składania ofert: 7 września 2020  10:00
wynik postępowania: Zamawiający informuje, że najkorzystniejszą ofertę dla realizacji zamówienia złożył Wykonawca: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Łęczyca Sp. z o.o., cena oferty 418 710,00 zł  

zamówienie na:

świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i w części niezamieszkałych na terenie Gminy Piątek

zamawiający: Gmina Piątek
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.3.2020.DM
wartość: powyżej 214 000,00 euro
termin składania ofert: 19 czerwca 2020  10:00
wynik postępowania: Zamawiający informuje, że najkorzystniejszą ofertę dla realizacji zamówienia złożył Wykonawca: PreZero Service Centrum sp. z o.o.„ ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno; cena oferty brutto 2 558 926,08 złotych, termin płatności faktury: 30 dni, kryterium środowiskowe: dysponowanie 2 pojazdami. 

zamówienie na:

„Przebudowa drogi gminnej Nr 104259E Michałówka-Goślub w miejscowości Goślub Osada gm. Piątek – I etap”

zamawiający: Gmina Piątek
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.2020.DM
wartość: poniżej 5 548 000 Euro
termin składania ofert: 15 kwietnia 2020  12:00
wynik postępowania: Zamawiający informuje, że najkorzystniejszą ofertę złożył - DES sp. z o.o. ul. Domaniewska 17/19 lok. 133, 02-672 Warszawa z ceną brutto 937 629,00 zł 

zamówienie na:

Budowa studni głębinowej w m. Piątek

zamawiający: Gmina Piątek
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.1.2020.DM
wartość: poniżej 5 548 000 Euro
termin składania ofert: 15 kwietnia 2020  11:00
wynik postępowania: Zamawiający informuje, że najkorzystniejszą ofertę złożył: Zakład Studniarski Leopold Śmiałowski, Łódź, z ceną 276 012,00 zł. 

Przetargi o pozycjach 1 - 7 (z 7)