string(18) "RADY GMINY PIĄTEK" string(18) "RADY GMINY PIĄTEK"

Uchwała nr XXIX/162/05Rady Gminy Piątekz dnia 28 listopada 2005 Na podstawie art.18 ust.1 i 2 pkt.8, art.42 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806,z 2003r.Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203),Nr 167 poz.1759 z 2005r, Nr 172 poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 art.6 ust.3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym(tekst jednolity Dz.U. z 1993r. Nr 94, poz. 431,z 1994r. Nr 1, poz.3, z 1996r. Nr 91, poz. 409, z 1997r. Nr 43, poz. 272, Nr 137, poz.926, z 1998r. Nr 108,poz.681, z 2001r. Nr 81, poz.875, z 2002r. Nr 200,poz.1680, z 2003r. Nr 110, poz.1039,Nr 162, poz.1568 i z 2005r. Nr 143 poz. 1199, Nr 164,poz.1365,Nr 169,poz.1419) Nr 175, poz. 1462 i Nr 179, poz. 1484 i Komunikatu Prezesa GUS z dnia 17 października 2005 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2005r. (M.P.Nr 62 poz. 867), art.4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów (Dz.U. z 2005r. Nr 190 poz. 1606Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8,art.42 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 , Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 167 poz. 1759, Nr 172 poz.1441, Nr 175, poz.1457), art.5, art.7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych¹ ( tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz.84, Nr 200, poz.1683, z 2003r. Nr 96, poz.874 , Nr 110, poz. 1039 i Nr 188, poz.1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 92, poz. 880, Nr 92, poz. 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291, Nr 281 poz. 2782 z 2005r.Nr 130,poz. 1087, Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 167 poz. 1399, Nr 169, poz. 1419, Nr 175 poz. 1462, Nr 179, poz. 1484) art.4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( tekst jednolity Dz.U.Nr 190, poz.1606 z 2005r.) i Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 27 października 2005 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P.Nr 62, poz.956), art.6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2003r. Nr 96, poz.873 i poz.874, z 2004 r. Nr 64, poz.593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135, Dz.U. z 2005r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz.1420, Nr 175,poz 1462)

Uchwała nr XXIX/162/05
Rady Gminy Piątek
z dnia 28 listopada 2005


Na podstawie art.18 ust.1 i 2 pkt.8, art.42 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806,z 2003r.Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203),Nr 167 poz.1759 z 2005r, Nr 172 poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 art.6 ust.3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym(tekst jednolity Dz.U. z 1993r. Nr 94, poz. 431,z 1994r. Nr 1, poz.3, z 1996r. Nr 91, poz. 409, z 1997r. Nr 43, poz. 272, Nr 137, poz.926, z 1998r. Nr 108,poz.681, z 2001r. Nr 81, poz.875, z 2002r. Nr 200,poz.1680, z 2003r. Nr 110, poz.1039,Nr 162, poz.1568 i z 2005r. Nr 143 poz. 1199, Nr 164,poz.1365,Nr 169,poz.1419) Nr 175, poz. 1462 i Nr 179, poz. 1484 i Komunikatu Prezesa GUS z dnia 17 października 2005 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2005r. (M.P.Nr 62 poz. 867), art.4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów (Dz.U. z 2005r. Nr 190 poz. 1606

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8,art.42 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 , Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 167 poz. 1759, Nr 172 poz.1441, Nr 175, poz.1457), art.5, art.7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych¹ ( tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz.84, Nr 200, poz.1683, z 2003r. Nr 96, poz.874 , Nr 110, poz. 1039 i Nr 188, poz.1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 92, poz. 880, Nr 92, poz. 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291, Nr 281 poz. 2782 z 2005r.Nr 130,poz. 1087, Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 167 poz. 1399, Nr 169, poz. 1419, Nr 175 poz. 1462, Nr 179, poz. 1484) art.4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( tekst jednolity Dz.U.Nr 190, poz.1606 z 2005r.) i Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 27 października 2005 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P.Nr 62, poz.956), art.6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2003r. Nr 96, poz.873 i poz.874, z 2004 r. Nr 64, poz.593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135, Dz.U. z 2005r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz.1420, Nr 175,poz 1462)


Uchwała XXIX/162/05 (32kB) word

metryczka


Opublikował: Filip Bartosiak (16 grudnia 2005, 11:05:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2575