string(18) "RADY GMINY PIĄTEK" string(18) "RADY GMINY PIĄTEK"

Uchwała nr XXXIV/171/17Rady Gminy Piątekz dnia 8 listopada 2017w sprawie określenia ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Piątek na rok 2018. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1892) i Komunikatu Prezesa GUS z dnia 18 października 2017 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 (Monitor Polski z 2017 r. poz. 958), Rada Gminy Piątek uchwala, co następuje:

Uchwała nr XXXIV/171/17
Rady Gminy Piątek
z dnia 8 listopada 2017


w sprawie określenia ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Piątek na rok 2018.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1892) i Komunikatu Prezesa GUS z dnia 18 października 2017 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 (Monitor Polski z 2017 r. poz. 958), Rada Gminy Piątek uchwala, co następuje:


§ 1. Obniża się cenę skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Piątek w 2018 roku, ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 z kwoty 52,49 zł za 1q do kwoty 47,00 zł za 1q.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piątek.

§ 3. Uchwala podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi wżycie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r.

Uchwała nr XXXIV/171/17 (192kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek A. Michalski (15 listopada 2017, 09:41:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1356