string(18) "RADY GMINY PIĄTEK" string(18) "RADY GMINY PIĄTEK"

Uchwała nr XXXIV/172/17Rady Gminy Piątekz dnia 8 listopada 2017w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat targowych na terenie Gminy Piątek na 2018 r. oraz zarządzania poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłatach lokalnych w 2018 r. (Monitor Polski z 2017 r. poz. 800), Rada Gminy Piątek uchwala, co następuje:

Uchwała nr XXXIV/172/17
Rady Gminy Piątek
z dnia 8 listopada 2017


w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat targowych na terenie Gminy Piątek na 2018 r. oraz zarządzania poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłatach lokalnych w 2018 r. (Monitor Polski z 2017 r. poz. 800), Rada Gminy Piątek uchwala, co następuje:


§ 1. Ustala się dzienne stawki opiat targowych na terenie Gminy Piątek w 2018 r. od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na terenie gminy w wysokości:
- z samochodu osobowego - 15 zl,
- z samochodu osobowego z przyczepą - 20 zl,
- z samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 6 ton - 20 zł,
- z samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 6 ton - 30 zl,
- z samochodu ciężarowego z przyczepą - 40 zl,
- z autobusu - 40 zl,
- z ciągnika z przyczepąjednoosiową- 10 zł,
- z ciągnika z przyczepą więcej niż jednoosiową- 15 zl,
- z wózka ręcznego - 4 zł,
- ze straganu za każdy rozpoczęty 1 mb - 5 zł,
- z pozostałych - 18 zł.

§ 2. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień w którym dokonywana jest sprzedaż.

§ 3. Zarządza się pobór opłat określonych w § 1 w drodze inkasa opłaty targowej przez inkasentów:
1) Szewczyk Kazimierz;
2) Barylska Henryka;
3) Biernacka Barbara;
4) Jagodzińska Jolanta;
5) Menes Krzysztof;
6) Wójcik Mieczysław;
7) Majchrzak Andrzej;
8) Śliwińska Henryka;
9) Tybura Anna.

§ 4. Inkasent otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 200,00 zł brutto za każdy dzień w którym dokonał poboru opłaty targowej.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piątek.

§ 6. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi wżycie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r.

Uchwała nr XXXIV/172/17 (395kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek A. Michalski (15 listopada 2017, 09:47:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1376