string(18) "RADY GMINY PIĄTEK" string(18) "RADY GMINY PIĄTEK"

Uchwała nr XXXIV/173/17Rady Gminy Piątekz dnia 8 listopada 2017w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadania psów, terminu płatności oraz sposobu poboru w 2018 roku. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 18a ust.l, art. 19 pkt 1 lit f, ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1! (Dz. U. z 2017 r., poz. 1785), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłatach lokalnych w 2018 r. (Monitor Polski z 2017 r. poz. 800), Rada Gminy Piątek uchwala, co następuje:

Uchwała nr XXXIV/173/17
Rady Gminy Piątek
z dnia 8 listopada 2017


w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadania psów, terminu płatności oraz sposobu poboru w 2018 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 18a ust.l, art. 19 pkt 1 lit f, ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1! (Dz. U. z 2017 r., poz. 1785), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłatach lokalnych w 2018 r. (Monitor Polski z 2017 r. poz. 800), Rada Gminy Piątek uchwala, co następuje:


§ 1. Wprowadza się na terenie Gminy Piątek opłatę od posiadania psów.

§ 2. Określa się stawkę opłaty od posiadania psów w 2018 r. w kwocie 30,00 zł rocznie od jednego psa.

§ 3. 1. Oplata jest płatna bez wezwania w terminie do 31 grudnia 2018 r.
2. Opłaty należy wpłacać w kasie Urzędu Gminy Piątek bądź na rachunek bankowy Numer: 57 9029 1023 0300 0244 2003 0003

§ 4. Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym osoba weszła w posiadanie psa.

§ 5. Obowiązek wnoszenia opłaty wygasa z upływem miesiąca w którym ustały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.

§ 6. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku w ciągu roku, opłaty za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy w których istniał obowiązek.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piątek.

§ 8. Uchwala podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi wżycie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r.

Uchwała nr XXXIV/173/17 (282kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek A. Michalski (15 listopada 2017, 09:57:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1349