string(18) "RADY GMINY PIĄTEK" string(18) "RADY GMINY PIĄTEK"

Uchwała nr XXXIV/174/17 Rady Gminy Piatekz dnia 8 listopada 2017w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 oraz art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz na podstawie art. 5 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016 r. poz. 1817, poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 60, poz. 573 i poz. 1909) Rada Gminy Piątek uchwala co następuje:

Uchwała nr XXXIV/174/17
Rady Gminy Piatek
z dnia 8 listopada 2017


w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 oraz art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz na podstawie art. 5 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016 r. poz. 1817, poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 60, poz. 573 i poz. 1909) Rada Gminy Piątek uchwala co następuje:


§ 1. Przyjmuje się roczny program współpracy na rok 2018 z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piątek.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2018 r.

Uchwała nr XXXIV/174/17 (2317kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek A. Michalski (15 listopada 2017, 10:03:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1369