string(18) "RADY GMINY PIĄTEK" string(18) "RADY GMINY PIĄTEK"

Uchwała nr XXXTV/177/17Rady Gminy Piątekz dnia 8 listopada 2017w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/188/10 Rady Gminy Piątek z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej i określenia rodzajów świadczeń przyznanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobów ich przyznawania. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 72 ust. 1 i art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189) Rada Gminy Piątek, uchwala co następuje:

Uchwała nr XXXTV/177/17
Rady Gminy Piątek
z dnia 8 listopada 2017


w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/188/10 Rady Gminy Piątek z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej i określenia rodzajów świadczeń przyznanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobów ich przyznawania.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 72 ust. 1 i art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189) Rada Gminy Piątek, uchwala co następuje:


§ 1. W uchwale Nr XXXV/188/10 Rady Gminy Piątek z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej i określenia rodzajów świadczeń przyznanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobów ich przyznawania zmienionej uchwalą Nr XVI/81/12 Rady Gminy Piątek z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/188/10 Rady Gminy Piątek z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej i określenia rodzajów świadczeń przyznanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobów ich przyznawania:
1) § 9 otrzymuje brzmienie:
- „Wnioski w sprawie przyznania zasiłku pieniężnego należy składać w terminie do 15-go listopada każdego roku do Wójta Gminy Piątek za pośrednictwem Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Piątku.”
2) w § 10 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
- „ kierownik Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Piątku, który jest przewodniczącym komisji.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piątek.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Uchwała nr XXXIV/177/17 (241kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek A. Michalski (15 listopada 2017, 10:19:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1369