string(18) "RADY GMINY PIĄTEK" string(18) "RADY GMINY PIĄTEK"

Uchwała nr XXXV/178/2017Rady Gminy Piatekz dnia 4 grudnia 2017w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Piątku w samorządową instytucję kultury.Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 9, art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorządzie gminnym (Dz. U. z2017r. poz. 1875 t.j.) w związku żart. 9, art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406, z2014 r. poz.423, z2015r. poz.337 i 1505, z2016r. poz. 1020) oraz art. 8 ust. 2 pkt. 2 i art. 11 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642, poz. 908, z 2013 r. poz. 829) Rada Gminy Piątek uchwala, co następuje:

Uchwała nr XXXV/178/2017
Rady Gminy Piatek
z dnia 4 grudnia 2017


w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Piątku w samorządową instytucję kultury.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 9, art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorządzie gminnym (Dz. U. z2017r. poz. 1875 t.j.) w związku żart. 9, art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406, z2014 r. poz.423, z2015r. poz.337 i 1505, z2016r. poz. 1020) oraz art. 8 ust. 2 pkt. 2 i art. 11 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642, poz. 908, z 2013 r. poz. 829) Rada Gminy Piątek uchwala, co następuje:


§1. 1. Z dniem 1 stycznia 2018 r. tworzy się Gminną Bibliotekę Publiczną z siedzibą w Piątku jako samorządową instytucję kultury o nazwie: Gminna Biblioteka Publiczna w Piątku.
2. Gminna Biblioteka Publiczna w Piątku jako samorządowa instytucja kultury jest biblioteką publiczną w rozumieniu przepisów ustawy o bibliotekach.
3. Do zadań Gminnej Biblioteki Publicznej w Piątku należy zaspokojenie potrzeb oświatowych, kulturalnych 0 informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz uczestniczenie w upowszechnianiu wiedzy i kultury.
§ 2. Siedzibą Gminnej Biblioteki Publicznej w Piątku jest miejscowość Piątek, a terenem jej działania jest obszar Gminy Piątek.
§ 3. Gminna Biblioteka Publiczna w Piątku jako samorządowa instytucja kultury przejmuje w całości mienie (księgozbiór i wyposażenie oraz należności i zobowiązania) Gminnej Biblioteki Publicznej z siedzibą w Piątku działającej jako gminna jednostka organizacyjna.
§ 4. Pracownik zatrudniony dotychczas w Gminnej Bibliotece Publicznej z siedzibą w Piątku staje się pracownikiem samorządowej instytucji kultury, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piątek.
§ 6. Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r.

Uchwała nr XXXV/178/2017 (248kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek A. Michalski (12 grudnia 2017, 10:35:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1404