string(18) "RADY GMINY PIĄTEK" string(18) "RADY GMINY PIĄTEK"

Uchwała nr XXXV/179/2017Rady Gminy Piątekz dnia 4 grudnia 2017w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Piątku.Na podstawie art. 7 ust. 1 piet. 9, art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 t.j.) w związku z art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862 t.j.) oraz art. 11 ust. I i ust. 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z2012r. poz. 642, poz. 908, z 2013 r. poz. 829) Rada Gminy Piątek uchwala, co następuje:

Uchwała nr XXXV/179/2017
Rady Gminy Piątek
z dnia 4 grudnia 2017


w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Piątku.

Na podstawie art. 7 ust. 1 piet. 9, art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 t.j.) w związku z art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862 t.j.) oraz art. 11 ust. I i ust. 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z2012r. poz. 642, poz. 908, z 2013 r. poz. 829) Rada Gminy Piątek uchwala, co następuje:


§1. Nadaje się statut Gminnej Bibliotece Publicznej w Piątku w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Z dniem wejścia wżycie niniejszej uchwały traci moc Uchwala Nr 138/XIX/1997 Rady Gminy Piątek z dnia 30 kwietnia 1997 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Piątku.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r.

Uchwała nr XXXV/179/2017 (899kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek A. Michalski (12 grudnia 2017, 10:38:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1385