string(18) "RADY GMINY PIĄTEK" string(18) "RADY GMINY PIĄTEK"

Uchwała nr XXXV/180/17Rady Gminy Piątekz dnia 4 grudnia 2017w sprawie zmiany uchwały Nr VII/33/15 Rady Gminy Piątek z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem i ochroną dróg, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Piątek. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z2017r. poz. 2222) Rada Gminy Piątek uchwala, co następuje:

Uchwała nr XXXV/180/17
Rady Gminy Piątek
z dnia 4 grudnia 2017


w sprawie zmiany uchwały Nr VII/33/15 Rady Gminy Piątek z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem i ochroną dróg, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Piątek.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z2017r. poz. 2222) Rada Gminy Piątek uchwala, co następuje:


§ 1. W § 2 uchwały Nr VII/33/J 5 Rady Gminy Piątek z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową przebudową remontem i ochroną dróg, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Piątek zmienia brzmienie na:
§ 2. Za zajęcie 1 m2 pasa drogowego drogi gminnej w celu, o którym mowa w § 1 ust. 1 i 4 ustala się stawkę opłaty w wysokości 6 (sześć 00/100) złotych za 1 dzień zajęcia jezdni, chodnika, placu, zatoki lub innego utwardzonego elementu drogi i 6 (sześć 00/100) złotych za 1 dzień zajęcia pasa drogowego drogi nieutwardzonej.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwala wchodzi wżycie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego .

Uchwała nr XXXV/180/17 (194kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek A. Michalski (12 grudnia 2017, 10:42:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1370