string(18) "RADY GMINY PIĄTEK" string(18) "RADY GMINY PIĄTEK"

Uchwała nr XXXV/182/17Rady Gminy Piątekz dnia 4 grudnia 2017w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), Rada Gminy Piątek postanawia:

Uchwała nr XXXV/182/17
Rady Gminy Piątek
z dnia 4 grudnia 2017


w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), Rada Gminy Piątek postanawia:


§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 221.642,00 zł;
2. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 17.171,00 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 547.488,00 zł
2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 172.311,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej „ Limity wydatków na programy inwestycyjne w 2017 roku” zmiany przedstawia Załącznik Nr 3 do uchwały.
§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej „Dochody i wydatki Gminy Piątek związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2017 r”, zmiany przedstawia załącznik Nr 4 do uchwały.
§ 5. Dokonuje się zmian w załączniku nr 6 do uchwały budżetowej Planowany budżet na rok 2017 Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zmiany przedstawia załącznik nr 5 do uchwały.
§ 6. Ustala się przychody budżetu w wysokości 170.706,00 zl, z tytułu wolnych środków.
§ 7. Po dokonanych zmianach przychody budżetu wynoszą 270.706,00 zł, w tym:
1) z tytułu wolnych środków 270.706,00 zł.
§ 8. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 521.285,07 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów.
§ 9. Po dokonanych zmianach budżet Gminy na rok 2017 zamyka się:
1) Po stronie dochodów kwotą23.091.293,04 zł, w tym dochody:
a)  bieżące: 22.975.657,04 zł, w tym: związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) w wysokości 7.482.014,74 zł
b) majątkowe: 115.636,00 zl.
2) Po stronie wydatków 22.570.007,97 zł, w tym wydatki:
a) bieżące: 21.379.785,97 zł, w tym: na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7.482.014,74 zł.
b) majątkowe: 1.190.222,00 zł.
§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piątek.
§ 11. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr XXXV/182/17 (4248kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek A. Michalski (12 grudnia 2017, 10:54:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1328