string(18) "RADY GMINY PIĄTEK" string(18) "RADY GMINY PIĄTEK"

Uchwała nr XXXVI/184/17Rady Gminy Piatekz dnia 28 grudnia 2017w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata 2018 - 2032. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 poz. 1875, 2232) w związku z art. 230 ust. 6 oraz art. 226, 227, 228, 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077) Rada Gminy Piątek postanawia:

Uchwała nr XXXVI/184/17
Rady Gminy Piatek
z dnia 28 grudnia 2017


w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata 2018 - 2032.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 poz. 1875, 2232) w związku z art. 230 ust. 6 oraz art. 226, 227, 228, 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077) Rada Gminy Piątek postanawia:


§ 1. Uchwala Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Piątek na lata 2018 - 2032 wraz z prognozą długu zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.
Uchwala wykaz przedsięwzięć planowanych w latach 2018 - 2021 zgodnie z załącznikiem
Nr 2.

§ 3.
Upoważnia się Wójta Gminy do:
1. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2.
2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań określonych w § 3 ust. 1 i 2 uchwały kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 4.
Traci moc uchwała Nr XXIV/127/17 Rady Gminy Piątek z dnia 05 stycznia 2017 r.w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata 2017 - 2021.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piątek

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia
2018 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Piątek.

Uchwała nr XXXVI/184/17 (5138kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek A. Michalski (9 stycznia 2018, 10:49:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1340