string(18) "RADY GMINY PIĄTEK" string(18) "RADY GMINY PIĄTEK"

Uchwała nr XXXVI/186/17Rady Gminy Piątekz dnia 28 grudnia 2017w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupuNa podstawie art. 18 ust. 2 piet 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), ait. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 238 z późn. zm.) Rada Gminy Piątek uchwala co następuje:

Uchwała nr XXXVI/186/17
Rady Gminy Piątek
z dnia 28 grudnia 2017


w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Na podstawie art. 18 ust. 2 piet 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), ait. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 238 z późn. zm.) Rada Gminy Piątek uchwala co następuje:


§1.1. Gmina Piątek wyemituje do 8.000 (słownie: osiem tysięcy) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 8.000.000 zł (słownie: osiem milionów złotych).
2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie mniejszej niż 150 osób.
3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.
4. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.
5. Obligacje nie będą zabezpieczone.

§ 2. Celem emisji w 2018 roku jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 720.568,00 zł oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7.279.432,00 zł.

§ 3. 1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:
1) seria A18 o wartości 200.000 zł,
2) seria B18 o wartości 200.000 zł,
3) seria Cl8 o wartości 325.000 zł,
4) seria D18 o wartości 325.000 zł,
5) seria El 8 o wartości 325.000 zł,
6) seria FI8 o wartości 325.000 zł,
7) seria G18 o wartości 350.000 zł,
8) seria HI 8 o wartości 350.000 zł,
9) seria 118 o wartości 350.000 zł,
10) seria J18 o wartości 350.000 zl,
11) seria KI 8 o wartości 350.000 zł,
12) seria LI8 o wartości 350.000 zl,
13) seria Ml8 o wartości 350.000 zł,
14) seria NI 8 o wartości 350.000 zł,
15) seria 018 o wartości 350.000 zł,
16) seria PI 8 o wartości 350.000 zł,
17) seria Q18 o wartości 350.000 zł,
18) seria R18 o wartości 350.000 zł,
19) seria S18 o wartości 350.000 zł,
20) seria Tl8 o wartości 350.000 zł,
21) seria Ul 8 o wartości 350.000 zł,
22) seria VI8 o wartości 350.000 zł,
23) seria W18 o wartości 350.000 zł,
24) seria XI8 o wartości 350.000 zł.
2. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2018 roku.
3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.
4. Wydatki i rozchody związane z
a) przeprowadzeniem emisji,
b) wykupem obligacji,
c) wypłatą oprocentowania, zostaną pokryte z dochodów własnych budżetu Gminy Piątek w latach 2018 - 2032.

§ 4. 1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:
1) w 2021 r. zostaną wykupione obligacje serii A18, BI 8,
2) w 2022 r. zostaną wykupione obligacje serii Cl 8, Dl 8,
3) w 2023 r. zostaną wykupione obligacje serii El 8, F18,
4) w 2024 r. zostaną wykupione obligacje serii G18, HI 8,
5) w 2025 r. zostaną wykupione obligacje serii 118, J18,
6) w 2026 r. zostaną wykupione obligacje serii K18, L18,
7) w 2027 r. zostaną wykupione obligacje serii Ml 8, NI 8,
8) w 2028 r. zostaną wykupione obligacje serii 018, PI 8,
9) w 2029 r. zostaną wykupione obligacje serii Q18, R18,
10) w 2030 r. zostaną wykupione obligacje serii SI 8, T18,
11) w 2031 r. zostaną wykupione obligacje serii U18, VI8,
12) w 2032 r. zostaną wykupione obligacje serii W18, XI8.
2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.
3. Dopuszcza się możliwość wykupu przez Gminę Piątek obligacji przed terminem wykupu w celu umorzenia.
4. Jeżeli data wykupu obligacji określona w ust. 1 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

§ 5. 1. Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji, z zastrzeżeniem że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie dwanaście miesięcy.
2. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę.
3. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.
4. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania określony w ust. 3 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wyplata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.
5. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty wykupu.

§ 6. Upoważnia się Wójta do:
a) zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania,
b)dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,
c) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piątek.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr XXXVI/186/17 (846kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek A. Michalski (9 stycznia 2018, 11:48:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1387