string(18) "RADY GMINY PIĄTEK" string(18) "RADY GMINY PIĄTEK"

Uchwała nr XXXVI/190/17Rady Gminy Piątekz dnia 28 grudnia 2017w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/178/2017 Rady Gminy Piątek z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Piątku w samorządową instytucję kultury.Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 9, art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 t.j.) w związku zait. 9, art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406, z 2014 r. poz.423, z 2015 r. poz.337 i 1505, z 2016 r. poz. 1020) oraz art. 8 ust. 2 pkt. 2 i art. 11 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642, poz. 908, z 2013 r. poz. 829) Rada Gminy Piątek uchwala, co następuje:

Uchwała nr XXXVI/190/17
Rady Gminy Piątek
z dnia 28 grudnia 2017


w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/178/2017 Rady Gminy Piątek z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Piątku w samorządową instytucję kultury.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 9, art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 t.j.) w związku zait. 9, art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406, z 2014 r. poz.423, z 2015 r. poz.337 i 1505, z 2016 r. poz. 1020) oraz art. 8 ust. 2 pkt. 2 i art. 11 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642, poz. 908, z 2013 r. poz. 829) Rada Gminy Piątek uchwala, co następuje:


§ 1. W Uchwale Nr XXXV/178/2017 Rady Gminy Piątek z dnia 4 grudnia 2017r. w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Piątku w samorządową instytucję kultury dopisać § 3a w brzmieniu: Działalność Biblioteki będzie finansowana z dotacji udzielanej corocznie z budżetu Gminy. Ponadto Biblioteka może uzyskiwać środki finansowe i składniki majątkowe z darowizn, spadków oraz opłat, o których mowa w art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piątek.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Uchwała nr XXXVI/190/17 (207kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek A. Michalski (9 stycznia 2018, 12:38:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1335