string(18) "RADY GMINY PIĄTEK" string(18) "RADY GMINY PIĄTEK"

Uchwała nr VIII/45/19Rady Gminy Piątekz dnia 22 maja 2019w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Piątek Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 9 ust. 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z 2019 r. poz. 60, 235 i 730) Rada Gminy Piątek uchwala, co następuje:

Uchwała nr VIII/45/19
Rady Gminy Piątek
z dnia 22 maja 2019


w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Piątek

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 9 ust. 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z 2019 r. poz. 60, 235 i 730) Rada Gminy Piątek uchwala, co następuje:


§1.1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Piątek.
2. Granice obszaru objętego projektem zmiany Studium, obejmującego fragmenty obrębów Bielice, Łęka i Sypin - Borowiec, oznaczono na załączniku graficznym nr 1 składającym się z 2 arkuszy, stanowiącym integralną część uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piątek.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr VIII/45/19 (1179kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek A. Michalski (28 maja 2019, 09:42:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 973