string(18) "RADY GMINY PIĄTEK" string(18) "RADY GMINY PIĄTEK"

Uchwała nr IV/23/06Rady Gminy Piątekz dnia 29 grudnia 2006w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego: za wysługę lat , motywacyjnego , funkcyjnego i za warunki pracy ; szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy z wyłączeniem świadczeń z ZFŚS dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach , przedszkolach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Piątek na rok 2007Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U .z 2001r. Nr 142 poz.1591; z 2002 roku Nr 23 poz. 220; Nr 62 poz.558; Nr 113, poz. 984; Nr 153 ,poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz.717; i Nr 162, poz. 1568; z 2004 Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203;)Dz. U. Nr 167 poz.1759 z 2005 r. , Dz. U. Nr.172 z 2005 r poz.1441 , Dz. U. Nr175 z 2005 poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128) oraz art. 30 ust.6 i 6 a oraz art. 49 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela ( t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz.674;oraz przepisów Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 stycznia 2005 w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2005 r. Nr. 22 poz. 181)zm.Dz.U.Nr.43 z 2006 r. poz.293

Uchwała nr IV/23/06
Rady Gminy Piątek
z dnia 29 grudnia 2006


w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego: za wysługę lat , motywacyjnego , funkcyjnego i za warunki pracy ; szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy z wyłączeniem świadczeń z ZFŚS dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach , przedszkolach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Piątek na rok 2007

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U .z 2001r. Nr 142 poz.1591; z 2002 roku Nr 23 poz. 220; Nr 62 poz.558; Nr 113, poz. 984; Nr 153 ,poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz.717; i Nr 162, poz. 1568; z 2004 Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203;)Dz. U. Nr 167 poz.1759 z 2005 r. , Dz. U. Nr.172 z 2005 r poz.1441 , Dz. U. Nr175 z 2005 poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128) oraz art. 30 ust.6 i 6 a oraz art. 49 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela ( t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz.674;oraz przepisów Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 stycznia 2005 w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2005 r. Nr. 22 poz. 181)zm.Dz.U.Nr.43 z 2006 r. poz.293


Uchwała IV/23/06 (28kB) word
załącznik 1 (139kB) word

metryczka


Opublikował: Filip Bartosiak (12 stycznia 2007, 13:31:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3499