string(18) "RADY GMINY PIĄTEK" string(18) "RADY GMINY PIĄTEK"

Uchwała nr XII/61/19 Rady Gminy Piątekz dnia 25 października 2019w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Piątek z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz na podstawie art. 5 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2019 r. poz. 688) Rada Gminy Piątek uchwala co następuje:

Uchwała nr XII/61/19
Rady Gminy Piątek
z dnia 25 października 2019


w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Piątek z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz na podstawie art. 5 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2019 r. poz. 688) Rada Gminy Piątek uchwala co następuje:


§ 1. Przyjmuje się roczny program współpracy Gminy Piątek na rok 2020 z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piątek.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2020 roku.

Uchwała nr XII/61/19 (2317kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek A. Michalski (30 października 2019, 15:02:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1457