string(18) "RADY GMINY PIĄTEK" string(18) "RADY GMINY PIĄTEK"

Uchwała nr XIII/62/19Rady Gminy Piątekz dnia 13 listopada 2019w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2020 dla Gminy PiątekNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych#)  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2020 r. (Monitor Polski z 2019 r. poz. 738), Rada Gminy Piątek uchwala, co następuje:

Uchwała nr XIII/62/19
Rady Gminy Piątek
z dnia 13 listopada 2019


w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2020 dla Gminy Piątek

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych#)  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2020 r. (Monitor Polski z 2019 r. poz. 738), Rada Gminy Piątek uchwala, co następuje:


§ 1. Ustala roczne stawki podatku od nieruchomości na 2020 r.:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,87 zł od 1 m2 powierzchni,
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,80 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,14 zł od 1m2 powierzchni,
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2019 r. poz. 730 i 1696), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego 3,15 zł od 1 m2 powierzchni;
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,66 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 17,97 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 11,18 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,46 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 3,72zł od 1m2 powierzchni użytkowej;
3) od budowli – 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3 - 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piątek.

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r.

Uchwała nr XIII/62/19 (384kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek A. Michalski (15 listopada 2019, 13:14:22)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (15 listopada 2019, 13:17:52)
Zmieniono: format tekstu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1144