string(18) "RADY GMINY PIĄTEK" string(18) "RADY GMINY PIĄTEK"

Uchwała nr XIII/64/19Rady Gminy Piątekz dnia 13 listopada 2019w sprawie określenia ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Piątek na rok 2020Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1256) i Komunikatu Prezesa GUS z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 (Monitor Polski z 2019 r. poz. 1017), Rada Gminy Piątek uchwala, co następuje:

Uchwała nr XIII/64/19
Rady Gminy Piątek
z dnia 13 listopada 2019


w sprawie określenia ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Piątek na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1256) i Komunikatu Prezesa GUS z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 (Monitor Polski z 2019 r. poz. 1017), Rada Gminy Piątek uchwala, co następuje:


§ 1. Obniża się cenę skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Piątek w 2020 roku, ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 z kwoty 58,46 zł za 1q do kwoty 50,00 zł za 1q.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piątek.

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie   z dniem 1 stycznia 2020r.

Uchwała nr XIII/64/19 (183kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek A. Michalski (15 listopada 2019, 13:19:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1389