string(18) "RADY GMINY PIĄTEK" string(18) "RADY GMINY PIĄTEK"

Uchwała nr XIV/70/19Rady Gminy Piątekz dnia 11 grudnia 2019w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy PiątekNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z2019r. poz. 506) oraz art. 211, art. 212 oraz ait. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), Rada Gminy Piątek postanawia:

Uchwała nr XIV/70/19
Rady Gminy Piątek
z dnia 11 grudnia 2019


w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z2019r. poz. 506) oraz art. 211, art. 212 oraz ait. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), Rada Gminy Piątek postanawia:


§ 1.1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 2.073.160,45 zl,
2. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 2.823.365,61 zl zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. ł. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 550.593,00 zł
2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 1.300.798,16 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej „Limity wydatków na programy inwestycyjne w 2019 roku’, zmiany przedstawia załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku nr 4 do uchwały budżetowej Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zmiany przedstawia załącznik nr 4 do uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 8 do uchwały budżetowej - plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2019 r., zmiany przedstawia załącznik nr 5 do uchwały

§ 6.1. Ustala się wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019 zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.
2. Ustala się plan finansowy wydatków niewygasających z upływem roku 2019 zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 7. Po dokonanych zmianach budżet Gminy na rok 2019 zamyka się:
1) Po stronie dochodów kwotą 27.825.774,27 zl, w tym dochody:
a) bieżące: 25.860.757,82 zł, w tym: związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) w wysokości 7.481.181,82 zl
b) majątkowe: 1.965.016,45 zł.
2) Po stronie wydatków 29.892.260,27 zl, w tym wydatki:
a) bieżące: 24.359.103,42 zł, w tym: na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7.481.181,82 zl.
b) majątkowe: 5.533.156,85 zl

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piątek

§ 9. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr XIV/70/19 (3485kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek A. Michalski (19 grudnia 2019, 13:58:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1055