string(18) "RADY GMINY PIĄTEK" string(18) "RADY GMINY PIĄTEK"

Uchwała nr XIV/73/19 Rady Gminy Piątekz dnia 11 grudnia 2019w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w PiątkuNa podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z2019r. poz. 5067 t.j.) w związku z art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 t.j.) oraz art. 11 ust. I i ust. 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1497 t.j) Rada Gminy Piątek uchwala, co następuje:

Uchwała nr XIV/73/19
Rady Gminy Piątek
z dnia 11 grudnia 2019


w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Piątku

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z2019r. poz. 5067 t.j.) w związku z art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 t.j.) oraz art. 11 ust. I i ust. 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1497 t.j) Rada Gminy Piątek uchwala, co następuje:


§1. Nadaje się Statut Gminnej Bibliotece Publicznej w Piątku w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwala Nr XXXV/179/2017 Rady Gminy Piątek z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Piątku.

§ 3. Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Uchwała nr XIV/73/19 (893kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek A. Michalski (19 grudnia 2019, 14:08:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1118