string(18) "RADY GMINY PIĄTEK" string(18) "RADY GMINY PIĄTEK"

Uchwała nr XIV/77/19Rady Gminy Piątekz dnia 11 grudnia 2019w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Piątek oraz w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Piątek Na podstawie art. 18 ust. 2 piet 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 12 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277) Rada Gminy Piątek uchwala, co następuje:

Uchwała nr XIV/77/19
Rady Gminy Piątek
z dnia 11 grudnia 2019


w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Piątek oraz w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Piątek

Na podstawie art. 18 ust. 2 piet 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 12 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277) Rada Gminy Piątek uchwala, co następuje:


§ 1. Na terenie gminy Piątek:
1) ustala się maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na 30;
2) ustala się maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na 30;
3) ustala się maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na 30;
4) ustala się maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na 10;
5) ustala się maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na 10;
6)     ustala się maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na 10.

§2. 1. Ustala się, że miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Piątek nie mogą być usytuowane w odległości mniejszej niż 50 metrów od:
1) szkól;
2) przedszkoli;
3) kościołów;
4) cmentarzy.
2. Pomiaru odległości dokonuje się najkrótszą drogą wzdłuż osi ciągów komunikacyjnych dla ruchu pieszych od głównych drzwi wejściowych do obiektów, o których mowa w ust. 1 do głównych drzwi wejściowych miejsc sprzedaży napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Piątku.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym  Województwa Łódzkiego.

Uchwała nr XIV/77/19 (350kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek A. Michalski (19 grudnia 2019, 14:19:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 951