string(18) "RADY GMINY PIĄTEK" string(18) "RADY GMINY PIĄTEK"

Uchwała nr XIV/80/19Rady Gminy Piątekz dnia 11 grudnia 2019w sprawie dokonania zmiany w uchwale Nr XIII/62/19 Rady Gminy Piątek z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2020 dla Gminy PiątekNa podstawie art. 18 ust 2 pkt 8, art. 42 ustawy z dnia 8 marca !990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz., 1170), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłatach lokalnych w 2020 r. (Monitor Polski z 2019 r., poz. 738), Rada Gminy Piątek uchwala, co następuje:

Uchwała nr XIV/80/19
Rady Gminy Piątek
z dnia 11 grudnia 2019


w sprawie dokonania zmiany w uchwale Nr XIII/62/19 Rady Gminy Piątek z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2020 dla Gminy Piątek

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8, art. 42 ustawy z dnia 8 marca !990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz., 1170), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłatach lokalnych w 2020 r. (Monitor Polski z 2019 r., poz. 738), Rada Gminy Piątek uchwala, co następuje:


§ 1. W uchwale Nr XI11/62/19 Rady Gminy Piątek z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2020 dla Gminy Piątek wprowadza się następującą zmianę:
1. Skreśla się dotychczasową treść § 3 uchwały określonej w§ 1 niniejszej uchwały i nadaje brzmienie: Uchwala podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi wżycie z dniem 1 stycznia 2020 r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piątek.

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi wżycie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Uchwała nr XIV/80/19 (192kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek A. Michalski (19 grudnia 2019, 14:24:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1247