string(18) "RADY GMINY PIĄTEK" string(18) "RADY GMINY PIĄTEK"

Uchwała nr XIV/81/19Rady Gminy Piątekz dnia 11 grudnia 2019w sprawie dokonania zmiany w uchwale Nr XIII/65/19 Rady Gminy Piątek z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie wysokości stawek opłat targowych na terenie Gminy Piątek na 2020 rok oraz zarządzania poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz., 1170), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłatach lokalnych w 2020 r. (Monitor Polski z 2019 r, poz. 738), Rada Gminy Piątek uchwala, co następuje:

Uchwała nr XIV/81/19
Rady Gminy Piątek
z dnia 11 grudnia 2019


w sprawie dokonania zmiany w uchwale Nr XIII/65/19 Rady Gminy Piątek z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie wysokości stawek opłat targowych na terenie Gminy Piątek na 2020 rok oraz zarządzania poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz., 1170), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłatach lokalnych w 2020 r. (Monitor Polski z 2019 r, poz. 738), Rada Gminy Piątek uchwala, co następuje:


§ 1. W uchwale Nr XIII/65/19 Rady Gminy Piątek z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie wysokości stawek opłat targowych na terenie Gminy Piątek na 2020 r. oraz zarządzania poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso wprowadza się następującą zmianę:
1. Skreśla się w§ 3 uchwały określonej w§ 1 niniejszej uchwały dotychczasowe nazwiska inkasentów wskazanych w pkt 1 - pkt 7 i wpisuje się nazwiska inkasentów:
1) Szewczyk Kazimierz;
2) Barylska Henryka;
3) Biernacka Barbara;
4) Andraszczyk Mariusz;
5) Dzięgielewski Jacek.
2. Skreśla się dotychczasową treść § 6 uchwały określonej w§ 1 niniejszej uchwały i nadaje brzmienie: Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi wżycie z dniem 1 stycznia 2020 r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piątek.

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi wżycie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Uchwała nr XIV/81/19 (233kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek A. Michalski (19 grudnia 2019, 14:27:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 982