string(24) "Rady Miejskiej w Piątku" string(24) "Rady Miejskiej w Piątku"

Uchwała nr XXIV/142/20Rady Miejskiej w Piątkuz dnia 30 września 2020w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy PiątekNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, art. 212 oraz art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z2019r. poz. 869, zmiana: z2019r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568 i poz. 695), Rada Miejska w Piątku postanawia:

Uchwała nr XXIV/142/20
Rady Miejskiej w Piątku
z dnia 30 września 2020


w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, art. 212 oraz art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z2019r. poz. 869, zmiana: z2019r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568 i poz. 695), Rada Miejska w Piątku postanawia:


§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 2.246.724,93 zl;
2. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 2.104.721,93 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 308.033,23 zł,
2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 166.030,23 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej Limity wydatków na programy inwestycyjne w 2020 roku, zmiany przedstawia załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4.
Dokonuje się zmian w załączniku nr 4 do uchwały budżetowej Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zmiany przedstawia załącznik nr 4 do uchwały.

§ 5.
Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej Dochody i wydatki Gminy Piątek związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2020, zmiany przedstawia załącznik Nr 5 do uchwały.

§ 6.
Dokonuje się zmian w załączniku nr 15 do uchwały budżetowej „Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.”:
1)
Ustala się przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 170.000,00 zł;
2)
Przychody stanowić będą źródło pokrycia:
a) rozchodów budżetowych z tytułu udzielonych pożyczek, zmiany przedstawia załącznik Nr 6 do uchwały.


§ 7.
Po dokonanych zmianach budżet Gminy na rok 2020 zamyka się:

1) Po stronie dochodów kwotą 32.971.163,10 zł, w tym dochody:
a)
bieżące: 30.233.174,42 zl, w tym: związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) w wysokości 8.507.363,04 zł;
b) majątkowe: 2.737.988,68 zł.
2)
Po stronie wydatków 32.599.413,10 zł, w tym wydatki:
a)
bieżące: 26.637.312,86 zł, w tym: na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8.507.363,04 zł;
b)
majątkowe: 5.962.100,24 zł.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Piątku.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr XXIV/142/20 (3350kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek A. Michalski (7 października 2020, 09:10:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 878