string(24) "Rady Miejskiej w Piątku" string(24) "Rady Miejskiej w Piątku"

Uchwała nr XXV/143/20Rady Miejskiej w Piątkuz dnia 4 listopada 2020w sprawie określenia ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawę obliczania podatku rolnego na terenie Gminy Piątek na rok 2021Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333) i Komunikatu Prezesa GUS z dnia 19 października 2020 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 (Monitor Polski z 2020 r. poz. 982), Rada Miejska w Piątku uchwala, co następuje:

Uchwała nr XXV/143/20
Rady Miejskiej w Piątku
z dnia 4 listopada 2020


w sprawie określenia ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawę obliczania podatku rolnego na terenie Gminy Piątek na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333) i Komunikatu Prezesa GUS z dnia 19 października 2020 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 (Monitor Polski z 2020 r. poz. 982), Rada Miejska w Piątku uchwala, co następuje:


§ 1. Obniża się cenę skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Piątek w 2021 roku, ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 z kwoty 58,55 zł za 1q do kwoty 50,00 zł za 1q.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Piątku.

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Uchwała nr XXV/143/20 (182kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek A. Michalski (6 listopada 2020, 08:24:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 386