string(24) "Rady Miejskiej w Piątku" string(24) "Rady Miejskiej w Piątku"

Uchwała nr XXV/145/20Rady Miejskiej w Piątkuz dnia 4 listopada 2020w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy PiątekNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378), art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, poz. 2244), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłatach lokalnych na rok 2021 (Monitor Polski z 2020 r. poz. 673), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2020 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2021 r. (Monitor Polski z 2020 r. poz. 1002), Rada Miejska w Piątku uchwala, co następuje:

Uchwała nr XXV/145/20
Rady Miejskiej w Piątku
z dnia 4 listopada 2020


w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Piątek

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378), art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, poz. 2244), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłatach lokalnych na rok 2021 (Monitor Polski z 2020 r. poz. 673), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2020 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2021 r. (Monitor Polski z 2020 r. poz. 1002), Rada Miejska w Piątku uchwala, co następuje:


§ 1. Stawki podatku od środków transportowych wynoszą:
1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej, stawki podatku określa Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, z tym, że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki podatku określa Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;
3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton, stawka podatku wynosi 1000,00 zł;
4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej, niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki podatku określa Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały;
5) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, stawka podatku wynosi 200,00 zł;
6) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą, niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, z tym, że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki podatku określa Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały;
7) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia, poza miejscem kierowcy określa Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Piątku.

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Uchwała nr XXV/145/20 (1004kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek A. Michalski (6 listopada 2020, 08:29:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 648