string(24) "Rady Miejskiej w Piątku" string(24) "Rady Miejskiej w Piątku"

Uchwała nr XXV/147/20Rady Miejskiej w Piątkuz dnia 4 listopada 2020w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadania psów, terminu płatności oraz sposobu poboruNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378), art. 18a ust.1, art. 19 pkt 1 lit f, ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, poz. 2244), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłatach lokalnych na rok 2021 (Monitor Polski z 2020 r. poz. 673), Rada Miejska w Piątku uchwala, co następuje:

Uchwała nr XXV/147/20
Rady Miejskiej w Piątku
z dnia 4 listopada 2020


w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadania psów, terminu płatności oraz sposobu poboru

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378), art. 18a ust.1, art. 19 pkt 1 lit f, ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, poz. 2244), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłatach lokalnych na rok 2021 (Monitor Polski z 2020 r. poz. 673), Rada Miejska w Piątku uchwala, co następuje:


§ 1. Wprowadza się na terenie Gminy Piątek opłatę od posiadania psów.

§ 2. Określa się stawkę opłaty od posiadania psów w kwocie 30,00 zł rocznie od jednego psa.

§ 3. 1. Opłata jest płatna bez wezwania w terminie do 31 grudnia roku podatkowego.
2. Opłaty należy wpłacać w kasie Urzędu Miejskiego w Piątku bądź na rachunek bankowy Numer: 57 9029 1023 0300 0244 2003 0003.

§ 4. Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym osoba weszła w posiadanie psa.

§ 5. Obowiązek wnoszenia opłaty wygasa z upływem miesiąca w którym ustały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.

§ 6. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku w ciągu roku, opłaty za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy w których istniał obowiązek.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Piątku.

§ 8. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Uchwała nr XXV/147/20 (212kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek A. Michalski (6 listopada 2020, 08:34:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 398