string(24) "Rady Miejskiej w Piątku" string(24) "Rady Miejskiej w Piątku"

Uchwała nr XXV/148/2020 Rady Miejskiej w Piątkuz dnia 4 listopada 2020w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Piątek z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rokNa podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 oraz art.18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz na podstawie art. 5 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020 r. poz. 1057 t.j) Rada Miejska w Piątku uchwala co następuje:

Uchwała nr XXV/148/2020
Rady Miejskiej w Piątku
z dnia 4 listopada 2020


w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Piątek z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 oraz art.18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz na podstawie art. 5 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020 r. poz. 1057 t.j) Rada Miejska w Piątku uchwala co następuje:


§ 1. Przyjmuje się roczny program współpracy Gminy Piątek na rok 2021 z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Piątku.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2021 roku.

Uchwała nr XXV/148/20 (2195kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek A. Michalski (6 listopada 2020, 08:36:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 599