string(24) "Rady Miejskiej w Piątku" string(24) "Rady Miejskiej w Piątku"

Uchwała nr XXVII/152/2ORady Miejskiej w Piątkuz dnia 14 grudnia 2020w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy PiątekNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, art. 212 oraz art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, zmiana: z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568 i poz. 695), Rada Miejska w Piątku postanawia:

Uchwała nr XXVII/152/2O
Rady Miejskiej w Piątku
z dnia 14 grudnia 2020


w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, art. 212 oraz art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, zmiana: z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568 i poz. 695), Rada Miejska w Piątku postanawia:


§1.1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 819.095,24 zł;
2. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 933.870,75 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1.056.816,62 zł,
2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 1.401.976,13 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. W załączniku ni- 2 do uchwały budżetowej w dziale 600 Transport i łączność Rozdz. 60016 drogi publiczne gminne paragraf 6050: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - na zadanie inwestycyjne pn „Przebudowa drogi gminnej nr 104259E Michałówka - Goślub w miejscowości Goślub - Osada Gm. Piątek” zmniejsza się wydatki o kwotę 117.803,00 zł, na zadanie pn. Projekt na przebudowę ulicy Nowy Świat zmniejsza się wydatki o kwotę 50.000,00 zł, na zadanie pn Zwiększenie parametrów użytkowych drogi 104211E w miejscowości Janków - wprowadza się środki w wysokości 150.183,00 zł.

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej Limity wydatków na programy inwestycyjne w 2020 rolni, zmiany przedstawia załącznik nr 3 do uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności” zmiany przedstawia załącznik nr 4 do uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej „Planowany budżet na rok 2020 Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”, zmiany przedstawia załącznik nr 5 do uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 12 do uchwały budżetowej „Dochody budżetu państwa na realizację zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego”, zmiany przedstawia załącznik nr 6 do uchwały.

§ 8. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 13 do uchwały budżetowej „Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”, zmiany przedstawia załącznik nr 7 do uchwały.

§ 9. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 27.866,00 zł, który w całości zostanie pobyty przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 27.866,00 zł.

§ 10. 1. Ustala się przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 565.411,48 zł.
2. Przychody stanowić będą źródło pobycia:
a) deficytu budżetowego w wysokości 27.866,00 zł;
b) rozchodów budżetowych z tytułu przypadających do spłaty w robi 2020 kredytów w wysokości 371.750,00,00 zł.
c) rozchodów budżetowych z tytułu udzielonych pożyczek w wysokości 165.795,48 zł.

§ 11. Po dokonanych zmianach budżet Gminy na rok 2020 zamyka się:
1) Po stronie dochodów kwotą 33.725.192,00 zł, w tym dochody:
a)  bieżące: 30.951.223,07 zł, w tym: związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) w wysokości 9.028.625,45 zł;
b) majątkowe: 2.773.968,93 zł.
2) Po stronie wydatków 33.753.058,00 zł, w tym wydatki:
a) bieżące: 28.285.087,19 zł, w tym: na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9.028.625,45 zł;
b) majątkowe: 5.467.970,81 zł.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Piątku.

§ 13. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr XXVII/152/20 (4636kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek A. Michalski (16 grudnia 2020, 13:16:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 601