string(24) "Rady Miejskiej w Piątku" string(24) "Rady Miejskiej w Piątku"

Uchwała nr XXX/166/21Rady Miejskiej w Piątkuz dnia 31 marca 2021w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Piątek w 2021r.Na podstawie art. 18 ust. 2 piet. 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713/, art. 11 ust. 1 oraz art. 1 la ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt /t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 638/ oraz art. 3 ust. 2 pkt. 14 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) - Rada Miejska w Piątku uchwala , co następuje:

Uchwała nr XXX/166/21
Rady Miejskiej w Piątku
z dnia 31 marca 2021


w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Piątek w 2021r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 piet. 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713/, art. 11 ust. 1 oraz art. 1 la ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt /t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 638/ oraz art. 3 ust. 2 pkt. 14 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) - Rada Miejska w Piątku uchwala , co następuje:


§ 1. Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Piątek” w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Piątku.

§3. Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Uchwała nr XXX/166/21 (1522kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek A. Michalski (8 kwietnia 2021, 09:54:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 346