string(24) "Rady Miejskiej w Piątku" string(24) "Rady Miejskiej w Piątku"

Uchwała nr XXX/167/21Rady Miejskiej w Piątkuz dnia 31 marca 2021w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Górki Pęcławskie, Janków - Jankówek, Łęka, Pęcławice, Rogaszyn, Orenice Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471, 782, 1086 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 11), w związku z uchwalą Nr XXXVI/189/2017r. Rady Gminy Piątek z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Górki Pęcławskie, Janków - Jankówek, Łęka, Pęcławice, Rogaszyn, Orenice, stwierdzając, że przedmiotowy plan nie narusza ustaleń zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Piątek, przyjętej uchwalą Nr XXVIII/141/2017 Rady Gminy Piątek z dnia 26 kwietnia 2017 r., Rada Miejska w Piątku uchwala, co następuje:

Uchwała nr XXX/167/21
Rady Miejskiej w Piątku
z dnia 31 marca 2021


w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Górki Pęcławskie, Janków - Jankówek, Łęka, Pęcławice, Rogaszyn, Orenice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471, 782, 1086 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 11), w związku z uchwalą Nr XXXVI/189/2017r. Rady Gminy Piątek z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Górki Pęcławskie, Janków - Jankówek, Łęka, Pęcławice, Rogaszyn, Orenice, stwierdzając, że przedmiotowy plan nie narusza ustaleń zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Piątek, przyjętej uchwalą Nr XXVIII/141/2017 Rady Gminy Piątek z dnia 26 kwietnia 2017 r., Rada Miejska w Piątku uchwala, co następuje:


Rozdział 1.
Ustalenia ogólne

§1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Górki Pęcławskie, Janków - Jankówek, Łęka, Pęcławice, Rogaszyn, Orenice, zwany dalej „planem”, składający się z:
1) części tekstowej stanowiącej treść uchwały;
2) rysunku planu obejmującego 4 ponumerowane arkusze, stanowiące załączniki Nr 1.1, 1.2, 1.3 i 1.4 do uchwały;
3) rozstrzygnięcia o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, stanowiącego załącznik Nr 2 do uchwały;
4) danych przestrzennych miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujących: lokalizację przestrzenną obszaru objętego aktem w postaci wektorowej w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych, atrybuty zawierające informacje o akcie oraz część graficzną planu w postaci cyfrowej reprezentacji z nadaną georeferencją w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych - zapisanych w formie elektronicznej, stanowiących załącznik Nr 3 do uchwały.
2. Nic rozstrzyga się o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu; stwierdza się, iż do projektu planu nie wniesiono żadnych uwag.

§ 2. Granicę obszaru objętego planem oznaczono na rysunku planu.

§ 3. 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1)    dachu płaskim - należy przez to rozumieć dach o spadku nieprzekraczającym 12°;
2) linii rozgraniczającej - należy przez to rozumieć linię rozgraniczającą tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, ustaloną planem, oznaczoną na rysunku planu;
3) linii zabudowy nieprzekraczalnej - należy przez to rozumieć, oznaczoną na rysunku planu, linię określającą najmniejszą dopuszczalną odległość ściany budynku oraz ścian i slupów wiat, altan i zadaszeń od linii rozgraniczających, przy czym nie dotyczy to okapów i gzymsów, które nie mogą przekraczać tej linii o więcej niż 0,8 m, natomiast części budynku, takie jak balkony, wykusze, galerie, tarasy, schody zewnętrzne, pochylnie i rampy o więcej niż 1,5 m;
4) modernizacji - należy przez to rozumieć działania zmierzające do zwiększenia wartości użytkowej obiektu powstałej w wyniku m.in.: odbudowy, wymiany, przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy;
5) nadzorze archeologicznym - należy przez to rozumieć rodzaj badań archeologicznych polegających na obserwacji i analizie nawarstwień mających na celu odkrycie i rozpoznanie zabytku archeologicznego w wykopach budowlanych podczas realizacji robót ziemnych lub przy dokonywaniu zmiany charakteru dotychczasowej działalności wiążącej się z naruszeniem struktury gruntu;
6) obszarze - należy przez to rozumieć obszar objęty planem w granicach przedstawionych na rysunku planu;
7) powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć powierzchnię terenu biologicznie czynnego w rozumieniu przepisów odrębnych z zakresu budownictwa;
8) powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć powierzchnię zabudowy w rozumieniu przepisów odrębnych z zakresu budownictwa;
9) przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz przepisy aktów prawa miejscowego;
10) przeznaczeniu - należy przez to rozumieć ustalone planem dla terenu kategorie przeznaczenia terenu, w tym mieszczące się w danym przeznaczeniu funkcje obiektów;
11) przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć funkcję inną niż określone przeznaczenie, na jaką teren wyznaczony liniami rozgraniczającymi może być zagospodarowany i użytkowany na warunkach określonych w planie;
12) terenie - należy przez to rozumieć teren wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi oraz oznaczony symbolem, w którym litery oznaczają przeznaczenie terenu, a liczby wyróżniają teren spośród terenów o tym samym przeznaczeniu w obszarze;
13) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwalę Rady Miejskiej w Piątku, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;
14) urządzeniach infrastruktury technicznej - należy przez to rozumieć urządzenia infrastruktury technicznej w rozumieniu przepisów odrębnych z zakresu gospodarki nieruchomościami (drogi oraz przewody lub urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze, elektryczne, gazowe i telekomunikacyjne);
15) wysokości zabudowy - należy przez to rozumieć:
a)wysokość budynków, mierzoną zgodnie z przepisami odrębnymi,
b) wysokość pozostałych obiektów budowlanych, mierzoną od najniżej położonego punktu w obrysie zewnętrznym obiektu na poziomie terenu do najwyżej położonego punktu obiektu.
2. Pojęcia i określenia użyte w ustaleniach planu, a nie zdefiniowane w ust. 1, należy rozumieć zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa.


Rozdział 2.
Ogólne ustalenia dla całego obszaru

§ 4. 1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
1) granica obszaru objętego planem;
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
3) linie zabudowy nieprzekraczalne;
4) oznaczenia graficzne i literowe przeznaczenia terenów;
5) korytarz ochrony funkcyjnej napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV;
6) granica korytarza ochrony funkcyjnej napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV;
7) korytarze ochrony funkcyjnej napowietrznych linii elektroenergetycznych 15 kV;
8) granice korytarzy ochrony funkcyjnej napowietrznych linii elektroenergetycznych 15 kV;
9) granice stref ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych.

2. Na rysunku planu informacyjnie oznaczono:
1) granicę administracyjną gminy Piątek;
2) granice obrębów ewidencyjnych;
3) granicę Obszaru Chronionego Krajobrazu Pradoliny Warszawsko - Berlińskiej;
4) granicę obszaru specjalnej ochrony ptaków - Natura 2000 Pradolina Warszawsko - Berlińska (PLB100001);
5) granicę specjalnego obszaru ochrony siedlisk - Natura 2000 Pradolina Bzury -Neru (PLH100006);
(...)

Uchwała nr XXX/167/21 (13367kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek A. Michalski (8 kwietnia 2021, 10:01:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 583