string(24) "Rady Miejskiej w Piątku" string(24) "Rady Miejskiej w Piątku"

Uchwała nr XXX/168/21Rady Miejskiej w Piątkuz dnia 31 marca 2021w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2020 oraz potrzeb związanych z realizacją zadań w 2021 roku w Gminie Piątek Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 i pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 783,1378) oraz art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 821, z 2021 r. poz.159 ) Rada Miejska w Piątku uchwala, co następuje:

Uchwała nr XXX/168/21
Rady Miejskiej w Piątku
z dnia 31 marca 2021


w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2020 oraz potrzeb związanych z realizacją zadań w 2021 roku w Gminie Piątek

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 i pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 783,1378) oraz art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 821, z 2021 r. poz.159 ) Rada Miejska w Piątku uchwala, co następuje:


§ 1. Przyjmuje się Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2020 r. oraz potrzeb związanych z realizacją zadań w roku 2021 w Gminie Piątek, stanowiące załącznik do Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Piątku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr XXX/168/21 (2514kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek A. Michalski (8 kwietnia 2021, 10:06:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 516