string(18) "RADY GMINY PIĄTEK" string(18) "RADY GMINY PIĄTEK"

Uchwała nr VII/48/07Rady Gminy Piątekz dnia 25 kwietnia 2007w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy; rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin; szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy z wyłączeniem świadczeń z ZFŚS dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Piątek na rok 2007; dodatku mieszkaniowegoNa podstawie art.18 ust.2 pkt.15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591; Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220; Nr 62 poz.558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz.717; i Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; Nr 167 poz.1759; Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; Dz.U. z 2006 r. Nr 17, poz.128; Nr 181, poz. 1337; Dz.U. z 2007 r., Nr 48, poz. 327), art.30 ust.6 i 6a, art. 42 ust.7 pkt.2, art. 49, art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, zm.: Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218; Nr 220, poz. 1600; Dz. U. z 2007 r., Nr 17, poz. 95) oraz przepisów Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 stycznia 2005 w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2005 r. Nr 22 poz.181, zm.: Dz. U. Nr 43 z 2006 r. poz.293; Dz. U. z 2007 r. Nr 56 poz.372 )

Uchwała nr VII/48/07
Rady Gminy Piątek
z dnia 25 kwietnia 2007


w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy; rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin; szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy z wyłączeniem świadczeń z ZFŚS dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Piątek na rok 2007; dodatku mieszkaniowego

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591; Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220; Nr 62 poz.558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz.717; i Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; Nr 167 poz.1759; Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; Dz.U. z 2006 r. Nr 17, poz.128; Nr 181, poz. 1337; Dz.U. z 2007 r., Nr 48, poz. 327), art.30 ust.6 i 6a, art. 42 ust.7 pkt.2, art. 49, art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, zm.: Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218; Nr 220, poz. 1600; Dz. U. z 2007 r., Nr 17, poz. 95) oraz przepisów Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 stycznia 2005 w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2005 r. Nr 22 poz.181, zm.: Dz. U. Nr 43 z 2006 r. poz.293; Dz. U. z 2007 r. Nr 56 poz.372 )


uchwała nr VII/48/07 (32kB) word - pełna treść uchwały

metryczka


Opublikował: Filip Bartosiak (11 maja 2007, 11:39:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2666