string(24) "Rady Miejskiej w Piątku" string(24) "Rady Miejskiej w Piątku"

Uchwała nr XXXI/170/21Rady Miejskiej w Piątkuz dnia 26 maja 2021w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy PiątekNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, zmiana Dz. U. 2020 poz. 1378) oraz art. 211, art. 212 oraz art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), Rada Miejska w Piątku postanawia:

Uchwała nr XXXI/170/21
Rady Miejskiej w Piątku
z dnia 26 maja 2021


w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, zmiana Dz. U. 2020 poz. 1378) oraz art. 211, art. 212 oraz art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), Rada Miejska w Piątku postanawia:


§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 577.796,29 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę  756.546,83 zł,
2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 178.750,54 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej Limity wydatków na programy inwestycyjne w 2021 roku, zmiany przedstawia załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności” zmiany przedstawia załącznik nr 4 do uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej Dochody i wydatki Gminy Piątek związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2021, zmiany przedstawia załącznik Nr 5 do Uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 10 do uchwały budżetowej - dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, zmiany przedstawia załącznik nr 6 do uchwały.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Piątku.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr XXXI/170/21 (2984kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek A. Michalski (7 czerwca 2021, 14:01:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 410