string(24) "Rady Miejskiej w Piątku" string(24) "Rady Miejskiej w Piątku"

Uchwała nr XXXI/171/21Rady Miejskiej w Piątkuz dnia 26 maja 2021w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych będących w zarządzie Gminy Piątek na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną drógNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) oraz art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 471, 1087, 2338, z 2021 r. poz. 54) Rada Miejska w Piątku uchwala, co następuje:

Uchwała nr XXXI/171/21
Rady Miejskiej w Piątku
z dnia 26 maja 2021


w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych będących w zarządzie Gminy Piątek na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) oraz art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 471, 1087, 2338, z 2021 r. poz. 54) Rada Miejska w Piątku uchwala, co następuje:


§ 1. Ustala się wysokość stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Gmina Piątek, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące:
1) prowadzenia robót w pasie drogowym;
2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;
4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3.

§ 2. 1. Za zajęcie 1m2 pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 1, ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia - tabela w załączniku.

§ 3. 1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 2, ustala się następujące roczne stawki opłat za 1 m² powierzchni zajętej przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia zlokalizowanego w pasie drogowym:  
1) dla urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej – 10,00 zł;
2) dla pozostałych urządzeń infrastruktury technicznej – 100,00 zł.;
2. Za umieszczenie urządzenia na drogowym obiekcie inżynierskim ustala się roczną stawkę opłat za 1 m² powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia – w wysokości 100,00 zł.

§ 4. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 3, ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia 1 m² powierzchni:
1) zajętego przez rzut poziomy niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego obiektu budowlanego, zlokalizowanego w pasie drogowym:
a) dla obiektów infrastruktury telekomunikacyjnej – 10,00 zł,
b) dla pozostałych urządzeń infrastruktury technicznej – 100,00 zł,
2) reklamy:
a) o powierzchni nieprzekraczającej 1 m2, umieszczonej nad obiektem lub na obiekcie, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza, zawierającej wyłącznie informacje o prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej – 2,00 zł,
b) zawierającej informacje o gminie, powiecie lub województwie, a w szczególności w postaci planów, map, tablic, plansz (np. witaczy) − 2,00 zł,
c) świetlnej i podświetlanej − 2,00 zł,
d) typu LED − 2,00 zł;
3) reklamy inne niż wymienione w pkt 2 − 2,00 zł.

§ 5. 1. Za zajęcie 1 m² powierzchni drogi, o którym mowa w § 1 pkt 4, ustala się następujące stawki opłaty za każdy dzień zajęcia pasa drogowego w wysokości 10,00 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Piątku.

§ 7. Traci moc Uchwała Nr XXXIX/210/18 Rady Gminy Piątek z dnia 23 maja 2018 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem i ochroną dróg gminnych na terenie Gminy Piątek (Dz. Urz. Woj. Łódź. 2018 poz. 3049).

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Uchwała nr XXXI/171/21 (470kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek A. Michalski (7 czerwca 2021, 14:07:20)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (24 czerwca 2021, 11:16:40)
Zmieniono: usunięcie błędu załącznika

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 497