string(24) "Rady Miejskiej w Piątku" string(24) "Rady Miejskiej w Piątku"

Uchwała nr XXXII/178/21Rady Miejskiej w Piątkuz dnia 23 czerwca 2021w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny prawa własności nieruchomości Skarbu PaństwaNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a i art. 7 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713, 1378) w związku z art. 13 ust. 2, ust. 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r., poz. 1990, z 2021r. poz. 11, 234, 815). Rada Miejska w Piątku uchwala, co następuje:

Uchwała nr XXXII/178/21
Rady Miejskiej w Piątku
z dnia 23 czerwca 2021


w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a i art. 7 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713, 1378) w związku z art. 13 ust. 2, ust. 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r., poz. 1990, z 2021r. poz. 11, 234, 815). Rada Miejska w Piątku uchwala, co następuje:


§ 1. Wyraża zgodę na nabycie przez Gminę Piątek prawa własności nieruchomości gruntowych oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek: 54/3 o powierzchni 0,3047 ha dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy prowadzi księgę wieczystą nr LD1Y/00038607/3, 52/5 o powierzchni 0,3594 ha, 53/6 o powierzchni 0,5004 ha, 53/14 o powierzchni 1,7691 ha, 53/16 o powierzchni 1,0893 ha  dla których Sąd Rejonowy w Łęczycy prowadzi księgę wieczystą nr LD1Y/00060487/8 położonych w obrębie geodezyjnym Rogaszyn, Gmina Piątek stanowiących własność Skarbu Państwa.

§ 2. Nabyte nieruchomości oznaczone numerami ewidencyjnymi 52/5 i 53/6 przeznaczone zostaną na potrzeby Gminy Piątek związane z zagospodarowaniem terenu na grzebowisko dla zwierząt natomiast 53/14, 53/16, 54/3 przeznaczone zostaną na potrzeby Gminy Piątek na cele publiczne związane z zagospodarowaniem terenu na punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Pozyskany teren zapewni prawidłowe funkcjonowanie Gminy i umożliwi stworzenie niezbędnych warunków dla realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Piątku.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr XXXII/178/21 (421kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek A. Michalski (30 czerwca 2021, 08:55:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 374