string(24) "Rady Miejskiej w Piątku" string(24) "Rady Miejskiej w Piątku"

Uchwała nr XXXIII/181/21Rady Miejskiej w Piątkuz dnia 15 września 2021w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy PiątekNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 poz. 1372) oraz art. 211, art. 212 oraz art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), Rada Miejska w Piątku postanawia:

Uchwała nr XXXIII/181/21
Rady Miejskiej w Piątku
z dnia 15 września 2021


w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 poz. 1372) oraz art. 211, art. 212 oraz art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), Rada Miejska w Piątku postanawia:


§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 1.922.844,92 zł.
2. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 649.967,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1.947.108,92 zł.2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 674.231,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej Limity wydatków na programy inwestycyjne w 2021 roku, zmiany przedstawia załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności”, zmiany przedstawia załącznik nr 4 do uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej Dochody i wydatki Gminy Piątek związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2021, zmiany przedstawia załącznik Nr 5 do uchwały.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Piątku.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym  Województwa Łódzkiego.

Uchwała nr XXXIII/181/21 (4663kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek A. Michalski (22 września 2021, 09:11:44)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (22 września 2021, 09:22:03)
Zmieniono: korekta tytułu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 313