string(24) "Rady Miejskiej w Piątku" string(24) "Rady Miejskiej w Piątku"

Uchwała nr XXXIII/183/21Rady Miejskiej w Piątkuz dnia 15 września 2021w sprawie zmiany Uchwały NR XIV/74/19 Rady Gminy Piątek z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w PiątkuNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U z 2021 r. poz. 1372), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U z 2021 r. poz. 305 ) oraz art.110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz.1876 ze zm.) Rada Miejska w Piątku uchwala, co następuje:

Uchwała nr XXXIII/183/21
Rady Miejskiej w Piątku
z dnia 15 września 2021


w sprawie zmiany Uchwały NR XIV/74/19 Rady Gminy Piątek z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Piątku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U z 2021 r. poz. 1372), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U z 2021 r. poz. 305 ) oraz art.110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz.1876 ze zm.) Rada Miejska w Piątku uchwala, co następuje:


§ 1. W załączniku do Uchwały Nr XIV/74/19 Rady Gminy Piątek z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Piątku zmienia się zapis dotyczący nieprawidłowej podstawy prawnej oraz błędnej nazwy ustawy w taki sposób, że w § 2 pkt. 18 skreśla się dotychczasową treść o brzmieniu "Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.2134 ze zm.)" i nadaje nowe brzmienie: § 2 pkt. 18 "ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2407)".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Piątku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Uchwała nr XXXIII/183/21 (195kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek A. Michalski (22 września 2021, 09:18:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 316